Citaţie. Modificarea conţinutului. Nelegalitatea hotărârii. Casare cu trimitere spre rejudecare


în cazul în care citaţia prezintă urme evidente de modificare, atât la rubrica numărul dosarului, cât şi la cea privind termenul de judecată, se impune, conform art. 312 pct. 2 Cod proc. civ., casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare, acest lucru echivalând cu o neregulată citare, încălcându-se dispoziţiile art. 88 pct. 1 şi 2 Cod proc. civ..

(Secţia de administrativ, decizia nr. 350/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 9.266/21.08.1997, Judecătoria sectorului 1 Bucureşti a admis plângerea formulată de petenta S.C. “V.I.” – S.R.L. şi a dispus anularea procesului-verbal de contravenţie nr. 295/19.06.1997, încheiat de intimata D.C.F.S. Bucureşti, prin care petenta a fost sancţionată cu 3.145.920.000 lei amendă contravenţională, în baza art. 4 pct. 3 din O.G. nr. 18/1994.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile legale menţionate în procesul-verbal, deoarece acestea se referă la repatrierea de valută în cazul exportului, în timp ce prin procesul-verbal s-a constatat plata în avans a unei sume în valută pentru importul unei cantităţi de portocale, ce urma a fi livrată de o firmă libaneză, import ce se afla în derulare la data controlului.

Intimata a declarat recurs împotriva sentinţei, solicitând casarea ei şi respingerea plângerii.

în primul motiv de recurs s-a arătat că instanţa de fond a pronunţat hotărârea cu încălcarea formelor de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin. 2 Cod proc. civ., intimata-recurentă nefiind legal citată la judecata în fond. în acest sens, s-a arătat că procesul-verbal, ce constituie dovada de îndeplinire a procedurii de citare, prezintă urme evidente de modificare a numărului de dosar.

în cel de al doilea motiv de recurs se invocă greşita apreciere a probelor administrate.

Se susţine că instanţa de fond nu a dat dovadă de rol activ, în sensul că nu a solicitat petentei să depună la dosarul cauzei toate actele indicate în procesul verbal, respectiv contractele nr. 42/10.06.1996 şi 47/10.06.1996, adendumurile nr. 2 şi 3 Ia contractul de colaborare nr. 50/10.06.1996.

în final, intimata arată că instanţa de fond s-a pronunţat cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii, întrucât art. 4 pct. 3 din O.G. nr. 18/1994 se referă la actele de comerţ internaţional şi nu doar la activitatea de export, textul legal respectiv neputând fi interpretat în mod restrictiv.

Analizând actele dosarului, în raport cu criticile formulate, tribunalul reţine că în şedinţa publică din 7.08.1997, instanţa de fond a fixat termen de judecată la 11.09.1997, termen ce a fost preschimbat la 21.08.1997, ca urmare a cererii petentei.

Dovada de îndeplinire a procedurii (aflată la fila 24 din dosarul de fond) prezintă urme evidente de modificare, atât Ia rubrica privind numărul dosarului, cât şi la cea privind termenul de judecată, ceea ce, în contextul arătat mai sus, echivalează cu o neregulată citare a recurentei-intimate, prin încălcarea dispoziţiilor art. 88 pct. 1 şi 2 Cod proc. civ., actul de procedură fiind lovit de nulitate, conform alineatului final al aceluiaşi text.

Pentru aceste considerente, recursul va fi admis, în baza art. 311 alin. 2 Cod proc. civ., se va casa sentinţa şi se va trimite cauza spre rejudecare Ia aceeaşi instanţă, ocazie cu care vor fi avute în vedere şi celelalte apărări ale recurentei intimate.