Civil – anulare act – REJUDECARE Acte ale autorităţilor publice


Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Tribunalului Mureş la data de 08.10.2007, sub nr. 3079/102/2007, reclamantul Penitenciarul Tg-Mureş a chemat în judecată pârâţii Statul Român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Instituţia Prefectului – Comisia judeţeană de fond funciar Mureş solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună: suspendarea Hotărârii nr. 348 din 03.05.2002 a pârâtei de rând 2, respectiv a acelor dispoziţii ale acesteia care dispun aprobarea punerii la dispoziţia Comisiei locale Tg.Mureş a unei suprafeţe de 1,5 ha de la Penitenciarul Tg.Mureş, precum şi a acelora care dispun întocmirea unui proces verbal de delimitare şi un plan de situaţie, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei; anularea Hotărârii nr. 348 din 03.05.2002 a pârâtei de rând 2, respectiv a acelor prevederi care dispun aprobarea punerii la dispoziţia Comisiei locale Tg.Mureş a unei suprafeţe de 1,5 ha de la Penitenciarul Tg.Mureş, precum şi a acelora care dispun întocmirea unui proces verbal de delimitare şi un plan de situaţie; obligarea pârâtei Instituţia Prefectului – Comisia judeţeană de fond funciar Mureş la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii s-a arătat, în esenţă, că prin diferite adrese ale Instituţiei Prefectului s-au solicitat reclamantei să comunice acte justificative privind dreptul de proprietate asupra 1,5 ha teren, în răspunsul către comisie fiind arătat că terenul este domeniu public şi nu face obiectul Legii nr.18/1991, fiind administrate de instituţia reclamantă şi neputând fi indisponibilizat.

Reclamantul a criticat hotărârea a cărei anulare se solicită, prin prisma atributelor dreptului de proprietate publică, cu privire la care actele juridice nelegale sunt lovite de nulitate absolută şi trecerea acestuia în domeniul privat se poate face numai prin hotărâre de guvern.

Reclamantul a învederat că conform HG nr. 1705/2006 şi HG nr. 980/2007, terenul folosit de către reclamant se află în administrarea acestuia, iar pârâta Comisia judeţeană Mureş nu poate dispune revocare dreptului de administrare al reclamantului şi nici darea acestui teren în administrarea Municipiului Tg. Mureş sau a altei instituţii sau persoane, cel puţin atât timp cât terenul face parte din domeniul public al statului.

De asemenea, reclamantul a subliniat că HG nr. 890/2005 nu prevede obligaţia reclamantului de a proceda la întocmirea procesului verbal de delimitare şi nici a planului de situaţie.

În drept reclamantul a invocat dispoziţiile art.63 din Legea nr.18/1991 modificată şi completată, art.1,3 alin.2, 9 – 12 din Legea nr.213/1998, Legea nr. 554/2004 şi Legea nr.24/2000.

În probaţiune s-au depus la dosar: adresa nr.12946/19.09.2007 a Municipiului Tg.Mureş (f.7, dos.Tribunal), adresa nr.8577/CIII/29.06.2007, a Instituţiei Prefectului – Comisia judeţeană de fond funciar Mureş (f.8), adresa nr. I2-14502/13.06.2007 (f.9, dos.Tribunal), adresele nr.5455, 5255, 6205/DII/22.05.2007 emise de Instituţia Prefectului – Comisia judeţeană de fond funciar Mureş (f.10, dos.Tribunal), Hotărârea nr.348/03.05.2007 (f.11, dos.Tribunal), adresa nr.4598/CIII/29.03.2007 a Instituţiei Prefectului – Comisia judeţeană de fond funciar Mureş (f.14, dos.Tribunal), adresa nr.1031/CIII/13.02.2007 a Instituţiei Prefectului – Comisia judeţeană de fond funciar Mureş (f.15, dos.Tribunal), schiţe privind terenul de 1,5 ha (f.17, dos.Tribunal), adresa nr.3407/16.04.1997 emisă de Primăria mun.Tg.Mureş (f.18, dos.Tribunal).

Pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Mureş, lipsa calităţii procesuale pasive a Statului Român – prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, solicitând respingerea acţiunii ca inadmisibilă şi tardivă.

În drept au fost invocate disp.art.53 din Legea nr.18/1991 republicată şi au fost combătute pe larg susţinerile reclamantei.

Instituţia Prefectului – Comisia judeţeană de fond funciar Mureş a formulat întâmpinare, invocând excepţia necompetenţei materiale a tribunalului şi excepţia tardivităţii acţiunii.

În drept pârâta a invocat dispoziţiile art.115 şi urm., art.158 alin.1 Cod pr.civilă, art.53-56 din Legea nr.18/1991, republicată şi art.27 alin.8 din HG nr.890/2005.

Prin răspunsul la întâmpinare formulat, reclamantul a solicitat respingerea excepţiei lipsei competenţei materiale a Tribunalului Mureş, respingerea excepţiei de tardivitate şi a lăsat la aprecierea instanţei cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Economiei şi Finanţelor, în calitate de reprezentant al Statului Român.

Prin decizia nr.85/7.02.2008 Tribunalul Mureş a admis excepţia de necompetenţa materială şi a dispus declinarea competenţei de soluţionare Judecătoriei Târgu-Mureş, a cererii formulată de reclamantul Penitenciarul Târgu-Mureş în contradictoriu cu pârâţii Statul Român prin Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Instituţia Prefectului – Comisia judeţeană de fond funciar Mureş.

Pe rolul Judecătoriei Tg.Mureş cauza a fost înregistrată la data de 02.04.2008, sub dosar nr. 3079/102/2007.

La data de 19.05.2008 reclamantul a formulat precizare de acţiune prin care a solicitat respingerea excepţiilor invocate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş şi de către Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Comisia judeţeană de fond funciar.

Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor de pe lângă Municipiul Tg.Mureş a formulat cerere de intervenţie accesorie împotriva acţiunii civile formulată de reclamantul Penitenciarul Tg.Mureş, cerere de intervenţie care a fost încuviinţată, în principiu, de către instanţă la termenul de judecată din data de 04.11.2008.

Intervenienta Comisia locală Tg. Mureş a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a reclamantului Penitenciarul Tg. Mureş, dat fiind faptul că persoanele juridice nu-şi pot valorifica decât acele drepturi care corespund scopului lor iar atribuţiile reclamantei nu includ şi cultivarea terenurilor agricole.

De asemenea, în cererea de intervenţie accesorie s-a invocat şi excepţia lipsei de interes a reclamantului de a ataca Hotărârea nr. 348/2007 prin care s-a dispus punerea la dispoziţia Comisie locale Mureş a terenului în suprafaţă de 1,5 ha, realizarea obiectului de activitate a reclamantei nefiind afectată de pierderea dreptului de administrare al terenului în cauză.

Totodată, intervenienta a invocat excepţia tardivităţii introducerii plângerii întrucât acţiunea a fost promovată fără a fi respectat termenul de 30 de zile prevăzut de art. 27 alin. 8 din HG nr. 890/2005.

Pe fondul cauzei, intervenineta a arătat că terenul în litigiu este neocupat de construcţii şi neafectat de lucrări de investiţii, şi că nu este strict necesară desfăşurării activităţii reclamantei.

La termenul de judecată din data de 23.09.2008, instanţa a pus în discuţia contradictorie a părţilor excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Tg.Mureş invocată de reclamant, excepţie ce a fost respinsă pentru motivele arătate în cuprinsul încheierii de şedinţă de la acea dată.

La termenul de judecată din data de 13.01.2009, instanţa a pus în discuţia contradictorie a părţilor excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a reclamantei, excepţie ce a fost respinsă pentru motivele arătate în cuprinsul încheierii de şedinţă din data de 27.01.2009.

La termenul de judecata din data de 24.02.2009, instanţa a pus în discuţia contradictorie a părţilor excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, excepţie invocată de intervenienta Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor de pe lângă Municipiul Tg.Mureş.

Prin sentinţa civilă nr. 1457 din 24.02.2009, pronunţată în dosarul nr. 3079/102/2007a admis excepţia tardivităţii acţiunii, a respins ca tardivă acţiunea formulată de reclamantul Penitenciarul Tg. Mureş în contradictoriu cu, pârâţii Statul Român, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor – DGFP Mureş, şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş şi intervenienta Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tg. Mureş, a admis cererea de intervenţie accesorie în limita admiterii excepţiei şi a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Pentru a pronunţa sentinţa menţionată, Judecătoria Tg. Mureş a reţinut că în cauză a fost încălcat termenul de 30 de zile prevăzut de art. 27 alin. 7 1 şi alin. 8 din HG nr. 890/2005.

În urma recursului declarat de recurentul Penitenciarul Târgu-Mureş, împotriva sentinţei civile nr.1457/24.02.2009 a Judecătoriei Târgu-Mureş, Tribunalul Mureş, prin decizia civilă nr.730 din 03.12.2009 a casat în tot hotărârea recurată şi a trimis cauza spre rejudecare la Judecătoria Târgu-Mureş. Tribunalul Mureş a reţinut că în mod eronat s-a apreciat ca incidente în cauză prevederile art. 27 alin. 7 1 şi alin. 8 din HG nr. 890/2005 întrucât acestea privesc doar modul de soluţionare a plângerilor împotriva hotărârilor comisie judeţene pronunţate cu privire la soluţionarea contestaţiilor formulate de persoanele nemulţumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile locale de fond funciar.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş la data de 22.03.2010 sub dosar nr. 3079./102/2007. Prin Încheierea din data de 08.04.2010 a fost admisă cererea de abţinere formulată de preşedintele completului C6 şi s-a dispus trimiterea dosarului la serviciul registratură al Judecătoriei Tg. Mureş în vederea repartizării aleatorii.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş la data de 13.04.2010, sub dosar nr. 3079..01/102/2007.

La termenul de judecată din data de 25.06.2010, instanţa a respins excepţia lipsei de interes a reclamantului, excepţie invocată de intervenientă prin cererea de intervenţie accesorie.

La termenul de judecată din data de 24.09.2011, intervenienta a depus la dosarul cauzei răspunsurile la punctele de interogatoriu formulate de reclamant, iar la data de 09.12.2010, pârâta Comisia judeţeană Mureş a depus la dosarul cauzei răspunsurile la punctele de interogatoriu formulate de reclamant.

La termenul de judecată din data de 05.11.2010, instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Statul Român.

Reclamantul şi intervenienta au depus concluzii scrise, prin care au reiterat cele învederate pe parcursul soluţionării prezentului dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Asupra cererii de suspendare a Hotărârii nr. 348 din 03.05.2007, având în vedere că s-a solicitat suspendarea dispoziţiilor hotărârii menţionate până la soluţionarea prezentei cauze, instanţa o va respinge ca rămasă fără obiect.

Asupra fondului cauzei, instanţa reţine prevederile cuprinse în actele normative publicate în Monitorul Oficial al României, respectiv pct.29 din Lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului anexă la Legea nr.213/1998 coroborat cu anexa 11 la HG 1705/2006 modificată şi completată prin HG nr.980/2007 ce prevăd că terenul în litigiu – parcela „FOTO“ face parte din domeniul public al statului, Penitenciarul Târgu-Mureş fiind titularul dreptului de administrare cu privire la acest imobil.

Prin Hotărârea nr. 348 din 03.05.2007(fila 27), pârâta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş a aprobat punerea la dispoziţia intervenientei Comisia locale Tg. Mureş a mai multor suprafeţe de teren, inclusiv a suprafeţei de 1,50 ha de la reclamantul Penitenciarul Tg. Mureş, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite, urmând a fi întocmit cu privire la suprafaţa de teren menţionată de către reclamantul Penitenciarul Tg. Mureş a procesului verbal de delimitare şi a planului de situaţie.

Pârâta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş îşi fundamentează Hotărârea nr. 348 din 03.05.2007 pe prevederile art. 4 şi 5 din HG nr. 1832/2005 şi ale HG nr. 890/2005.

Potrivit art. 4 şi 5 din HG nr. 1832/2005 „Atunci când nu mai există teren în rezerva comisiei de fond funciar, aceasta se va putea adresa, prin intermediul comisiei judeţene de fond funciar, instituţiilor şi autorităţilor publice care administrează teren proprietate a statului.

Toate instituţiile şi autorităţile publice care au în administrare terenuri proprietate publică a statului sunt obligate să răspundă cererilor formulate de comisiile de fond funciar şi să comunice acestora suprafeţele de teren care pot fi disponibilizate, în condiţiile legii, în termen de 45 de zile de la data primirii cererii“.

Instanţa reţine că în temeiul dispoziţiilor normative menţionate pârâta Comisia judeţeană Mureş nu este îndreptăţită a dispune revocarea dreptului de administrare al reclamantului cu privire la terenul în litigiu.

În sarcina reclamantului textul normativ menţionat stabileşte obligaţia de a comunica pârâtei Comisia judeţeană Mureş suprafeţele de teren ce ar putea fi disponibilizate, iar nu şi alte obligaţii legale.

Instanţa constată că terenul în discuţie, în suprafaţă de 1,50 ha nu poate fi disponibilizat de către reclamantul Penitenciarul Tg. Mureş întrucât:

– prin producţia agricolă realizată pe acest teren se asigură hrana persoanelor private de libertate, în conformitate cu prevederile art. 1 din OG nr. 26/1994, art. 35 alin. 1 din Legea nr.275/2006 şi art. 10 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 275/2006;

– terenul este necesar pentru activitatea de educaţie şi intervenţie psihosocială, prin menţinerea şi creşterea capacităţii persoanelor private de libertate de a-şi câştiga existenţa după executarea pedepselor. Art. 181 alin. 1 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 prevede că activităţile de formare profesională se organizează obligatoriu pentru minori şi tinerii privaţi de libertate. În acest sens, instanţa reţine că printre cursurile de calificare şi recalificare profesională a persoanelor private de libertate organizate de către reclamant se numără şi cursul de agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale, precum şi cursul de creşterea animalelor;

– terenul în litigiu este necesar pentru asigurarea condiţiilor prevăzute de art. 76 din Legea nr. 275/2006 pentru ca persoanele private de libertate să poată beneficia de liberare condiţionată, cu luarea în considerare a muncii prestate.

Faţă de cele expuse, instanţa va admite în parte acţiunea formulată de reclamantul Penitenciarul Tg. Mureş, în contradictoriu cu pârâţii Statul Român, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor – DGFP Mureş, şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş.

Va respinge ca nefondată cererea de intervenţie accesorie formulată în sprijinul pârâtei Comisia judeţeană Mureş de intervenienta Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tg. Mureş, în contradictoriu cu reclamantul.

Va anula în parte Hotărârea nr. 348 din 03.05.2007 emisă de pârâta Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş în ceea ce priveşte dispoziţia ce prevede aprobarea punerii la dispoziţia Comisiei locale Tg. Mureş a suprafeţei de 1,50 ha de la reclamant şi obligaţia reclamantului de a întocmi procesul verbal de delimitare şi planul de situaţie.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.