Civil- contestaţie la executare Cereri


În motivarea contestatiei s-a aratat ca titlul executoriu care a stat la baza dosarului de executare silita nr. 56/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc “……..” Macin, era Sentinta civila nr. 33/12.06.2009 a Tribunalului Tulcea ramasa irevocabila prin Decizia civila nr. 320/2009 a Curtii de Apel Constanta. Prin sentinta mai sus invocata Primarul comunei Luncavita si Presedintele Consiliului Local Luncavita au fost obligati la plata de despagubiri în cuantum de 1000 lei/zi de întârziere în favoarea intimatilor în prezenta cauza si totodata li s-a aplicat o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie/zi de întârziere, începând cu data de 27 mai 2009 si pâna la executarea sentintei civile nr. 2555/27.11.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr………, ramasa irevocabila prin Decizia civila nr. 85/CA/18.03.2009 pronuntata de Curtea de Apel Constanta.

Prin Sentinta civila nr. 2555/27.11.2008 a Tribunalului Tulcea, Consiliul Local Luncavita si Primarul comunei Luncavita au fost obligati sa întreprinda demersurile care se impuneau pentru redarea suprafetei de teren de 118 m.p., materializata pe planul de situatie anexa la raportul de expertiza tehnica efectuat în cauza de expert …….. prin punctele 1, 2, 3, 4 si 5, domeniului public al comunei Luncavita, jud. Tulcea.

Prin Sentinta civila nr. 2555/27.11.2008 a Tribunalului Tulcea, Consiliul Local Luncavita si Primarul comunei Luncavita au fost obligati sa întreprinda demersurile care se impuneau pentru redarea suprafetei de teren de 118 m.p., materializata pe planul de situatie anexa la raportul de expertiza tehnica efectuat în cauza de expert …….. prin punctele 1, 2, 3, 4 si 5, domeniului public al comunei Luncavita, jud. Tulcea.

Contestatorii si-au motivat actiunea de fata aratând ca prin notificarea înregistrata sub nr. 1609/20.03.2009 Consiliul Local Luncavita si Primarul comunei Luncavita, i-au pus în vedere numitului …….. (cel care, din Sentinta civila nr. 2555/2008 rezulta ca ar fi ocupat suprafata de 118 m.p.) sa elibereze respectiva suprafata de 118 m.p.

La data de 23.03.2009 a fost convocata Comisia Locala Luncavita în scopul de a se deplasa la fata locului si de a prelua de la …….. suprafata de 118 m.p.

Prin procesul verbal înregistrat sub nr. 1737/24.03.2009 s-a procedat la predarea – primirea suprafetei de 118 mp din Tarla 111, Parcela Ds 3071, care apartinea domeniului public al comunei Luncavita, asa cum s-a stabilit prin Sentinta civila nr. 2555/2008 a Tribunalului Tulcea.

S-a sustineut de catre contestatori ca , în conditiile în care înca din data de 24.03.2009 a fost pusa în executare Sentinta civila nr. 2555/2008 a Tribunalului Tulcea, executarea silita ce face obiectul dosarului nr. 56/2010 al B.E.J. “……..” având ca obiect suma de 285.554,6 lei nu se justifica având în vedere ca respectiva suma reprezenta despagubiri de 1.000 lei/zi de întârziere începând cu data de 27.05.2009 pâna la executarea unei obligatii deja realizate înca din data de 24.03.2009, fiind astfel incidente prevederile art. 379 Cod proc. civila, în sensul ca atâta timp cât nu suntem în prezenta unei creante certe, lichide si exigibile, nu putea avea loc nici o urmarire asupra bunurilor mobile sau imobile.

La prima zi de înfatisare, intimatii …….. si …….. au formulat întâmpinare în care au solicitat:

– admiterea exceptiei nesemnarii si nestampilarii cererii de chemare în judecata, câta vreme cererea de chemare în judecata poarta doar semnatura si stampila avocatului care a redactat-o, sustinere care a fost catalogata de instanta ca nefiind o exceptie veritabila, câta vreme la primul termen de judecata s-a prezentat avocatul ales al contestatorilor care a depus la dosar (fila 17) împuternicirea avocatiala nr. 63/21.05.2010 în baza careia acesta a fost împuternicit de contestatori sa redacteze actiunea, sa-i asiste si totodata sa-i reprezinte în fata instantei, situatie fata de care nu se poate vorbi de o nesemnare a cererii de chemare în judecata.

– admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a contestatorilor Consiliul Local Luncavita si Primaria Comunei Luncavita pe considerentul ca Titlul executoriu, respectiv, sentinta civila nr. 33/12.06.2009 a Tribunalului Tulcea, irevocabila prin decizia civila nr. 292/18.03.2010 a Curtii de Apel Constanta se refera doar la Primarul comunei Luncavita si la Presedintele Consiliului Local al comunei Luncavita, acestora fiindu-le aplicata amenda si acestia fiind obligati la despagubiri pe zi de întârziere si în consecinta acestia fiind singurii care au calitatea de debitori, asa cum rezulta din dosarul de executare silita si numai acestia pot justifica o calitate procesuala activa într-un proces ce are ca obiect contestarea executarii silite începute.

– admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului …….., pe considerentul ca numai intimatii …….. si …….. au formulat cerere de executare silita, nu si acesta, asa cum rezulta din cererea de executare silita nr. 8/08.01.2010 adresata BEJ “……..” cât si din Decizia nr. 292/18.03.2010 a Tribunalului Tulcea, prin care a fost încuviintata executarea silita.

Pe fondul cauzei, s-a solicitat în întâmpinare, respingerea contestatiei ca neîntemeiata.

S-a sustinut de catre intimatii …….. si …….. ca debitorii contestatori au dat dovada de rea-credinta si cu intentia de a manipula instanta de judecata pretind în cererea de fata ca au executat de buna voie dispozitiile sentintei civile nr. 2555/2008 a Tribunalului Tulcea, în sensul ca înainte de data de 27.05.2009 au procedat la întreprinderea demersurilor ce se impuneau pentru redarea suprafetei de 118 m.p. domeniului public al comunei.

În întâmpinare, se invoca faptul ca notificarea din 20.03.2009 adresata lui …….. si procesul-verbal din 24.03.2009 prin care s-a procedat la predarea – primirea suprafetei respective, nu constituia altceva decât aparari constituite “pro causa”, de natura sa induca în eroare instanta de judecata.

În sustinerea acestei afirmatii, intimatii au adus ca argumente, urmatoarele:

– faptul ca în raportul de expertiza efectuat în cauza în care s-a pronuntat S.C. 2555/2008, expert …….. mentioneaza faptul ca suprafata de 118 m.p. era acaparata de ……… S-a mai invocat faptul ca aceeasi situatie a fost retinuta si în raport de expertiza întocmit la data de 30.06.2010 de catre expert tehnic ……..;

– s-a mai invocat încheierea de sedinta din 10 iunie 2009 din dosarul nr…….. al Tribunalului Tulcea (dosar în care s-a pronuntat Sentinta civila nr. 33/12.06.2009) reprezentantul Consiliului Local Luncavita a precizat la întrebarea instantei, ca nu s-a retras gardul de pe terenul apartinând domeniului public al comunei Luncavita;

– de asemenea, intimati invoca faptul ca în motivele de recurs împotriva s.c. 33/2009 nu se invoca faptul ca obligatia stabilita prin s.c. 2555/2008 ar fi fost executata deja;

– totodata, intimatii invoca si sustinerile Consiliul Local Luncavita si Primarul comunei Luncavita din cererea de revizuire formulata împotriva S.C. 2555/2008, revizuire care a fost respinsa ca inadmisibila prin Decizia civila nr. 53/CA/27.01.2010 a Curtii de Apel Constanta.

Si intimatii …….. si …….. au solicitat plata cheltuielilor de judecata.

Totodata, acestia au solicitat în întâmpinare obligarea contestatorilor, în temeiul dispozitiilor art. 404 alin. 2 Cod proc. civila, la plata unei amenzi într-un cuantum stabilit de catre instanta, ca urmare a constatarii faptului ca acestia au exercitat cu rea credinta contestatia de fata.

Prin Sentinta civila nr. 353 din 27.05.2011 a Judecatoriei Macin – judetul Tulcea a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatorului Consiliul Local al comunei Luncavita.

S-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei Primaria comunei Luncavita.

S-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului ………

S-a respins contestatia formulata de Primaria comunei Luncavita, cu sediul în comuna Luncavita, judetul Tulcea ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala.

S-a respins contestatia formulata de Consiliul Local al comunei Luncavita, Presedintele Consiliului Local al comunei Luncavita si Primarul comunei Luncavita, împotriva intimatului …….. domiciliat în com. Luncavita, jud. Tulcea, ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara calitate procesuala.

S-a admis contestatia formulata de Consiliul Local al comunei Luncavita, Presedintele Consiliului Local al comunei Luncavita si Primarul comunei Luncavita, împotriva intimatilor …….. si …….., ambii domiciliati în com. Luncavita, jud. Tulcea.

S-a desfiintat în tot executarea silita ce a facut obiectul dosarului de executare silita nr. 56/2010 al BEJ “……..” Macin, precum si toate formele si actele de executare.

Au fost obligati intimatii …….. si …….. sa plateasca contestatorilor suma de 199 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Cu privire la cererea de suspendare a executarii silite pâna la solutionarea contestatiei la executare, cerere formulata de contestatori în temeiul prevederilor art. 403 Cod proc. civila, instanta s-a pronuntat în sensul ca s-a dispus suspendarea, prin Incheierea din data de 21 septembrie 2010 (motivele avute în vedere fiind retinute în încheierea de la acea data).

Referitor la exceptiile invocate în întâmpinare:

Cu privire la exceptia lipsei procesuale active a contestatoarei Primaria comunei Luncavita, exceptie invocata de intimatii …….. si …….., în întâmpinare, instanta de fond a retinut ca aceasta era întemeiata, câta vreme, potrivit art. 399 alin. 1 Cod proc. civila, împotriva executarii silite precum si împotriva or carui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.

Or, Primaria comunei Luncavita nu avea calitatea de debitor în dosarul de executare silita nr. 56/2010 al BEJ “……..” Macin si nici nu se afla în categoria persoanelor ” vatamate” sau “interesate” în sensul prevazut de art. 399 Cod proc. civila, sens în care instanta retinea ca aceasta nu avea calitate procesuala activa, astfel ca a admis exceptia, cu consecinta respingerii contestatiei formulata de contestatoarea Primaria comunei Luncavita.

Alta era însa, în opinia instantei, situatia contestatorului Consiliul Local Luncavita.

Este adevarat ca acesta nu avea calitatea de debitor în dosarul de executare silita nr. 56/2010. Cu toate acestea, instanta de fond a retinut ca acesta se încadra în categoria ” persoanelor interesate” care, conform art. 399 alin. 1 Cod pr. civila pot face contestatie la executare, câta vreme:

Titlul executoriu Sentinta civila nr. 33/12.06.2009 a Tribunalului Tulcea era consecinta obligatiei instituita în sarcina Consiliului Local al Comunei Luncavita si a Primarului comunei Luncavita, prin Sentinta civila nr. 2555/2008 a Tribunalului Tulcea prin care acestia au fost obligati sa întreprinda demersurile care se impuneau pentru redarea suprafetei de teren de 118 m.p., materializata pe planul de situatie anexa la raportul de expertiza tehnica efectuat în cauza de expert …….. prin punctele 1, 2, 3, 4 si 5, domeniului public al comunei Luncavita, jud. Tulcea.

Asadar, debitorii obligatiei erau Consiliul Local al Comunei Luncavita si Primarul comunei Luncavita, iar Sentinta civila nr. 33/12.06.2009 nu facea decât sa puna în aplicare prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 în sensul ca aplica conducatorilor autoritatilor publice sanctiunile respective, sanctiunea fiind aplicata Presedintelui Consiliului Local al comunei Luncavita, tocmai în considerarea functiei sale de conducator al Consiliului Local al comunei Luncavita.

Deci, Consiliul Local al comunei Luncavita avea calitate procesuala activa, câta vreme contestatia viza chiar motive ce tineau de obligatia impusa în sarcina sa, facând parte din categoria ” persoanelor interesate” care, conform art. 399 alin. 1 Cod proc. civila, puteau face contestatie la executare.

În consecinta, instanta de fond a respins ca neîntemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatorului Consiliul Local al comunei Luncavita.

Acelasi rationament avut în vedere de instanta la motivarea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a Primariei comunei Luncavita a fost avut în vedere de instanta si cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului …….., cu precizarea ca, desi parte în dosarul nr…….. al Tribunalului Tulcea în care s-a pronuntat titlul executoriu – Sentinta civila nr. 33/12.06.2009, dosarul de executare silita nr. 56/2010 a fost format ca urmare a cererii de executare nr. 8/08.01.2010 (încuviintata prin Decizia civila nr. 292/18.03.2010 a Tribunalului Tulcea) formulata doar de creditorii …….. si …….., nu si de creditorul ………

Cu privire la fondul cauzei, respectiv contestatia la executare formulata de Consiliul Local al comunei Luncavita, Primarul comunei Luncavita si Presedintele Consiliului Local al comunei Luncavita împotriva intimatilor …….. si …….., instanta de fond a retinut ca aceasta era întemeiata, în considerarea celor ce urmeaza:

Prin Sentinta civila nr. 33/12.06.2009 a Tribunalului Tulcea, Primarul comunei Luncavita si Presedintele Consiliului Local Luncavita au fost obligati la plata de despagubiri în cuantum de 1000 lei/zi de întârziere în favoarea intimatilor în prezenta cauza si totodata li s-a aplicat o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie/zi de întârziere, începând cu data de 27 mai 2009 si pâna la executarea sentintei civile nr. 2555/27.11.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr………, ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 85/CA/18.03.2009 pronuntata de Curtea de Apel Constanta.

Executarea silita începuta în baza titlului executoriu – Sentinta civila nr. 33/2009, ce a facut obiectul dosarului de executare nr. 56/2010 al B.E.J. “……..” Macin era pornita la cererea intimatilor din cauza de fata, respectiv …….. si …….. pentru debitul solicitat de acestia de 151.334 lei la care au fost adaugate cheltuielile de executare în suma de 10.220,6 lei stabilite de judecatoresc prin procesul-verbal încheiat la data de 13 mai 2010, debit care a cumulat în data de 9 iulie 2010 suma totala de 418.220, 6 lei asa cum s-a mentionat în procesul-verbal încheiat de executorul judecatoresc în 9 iulie 2010 (fila 20 dosar de executare).

Conform procesului-verbal încheiat de executorul judecatoresc suma se compunea din: 408.000 lei debit calculat din data de 27 mai 2009 pâna în data de 9 iulie 2010 dupa formula: 408 zile x 1000 lei /zi – despagubiri stabilite prin Sentinta civila nr. 33/2009 – la care se adaugau cheltuielile de executare în suma de 10.220,6 lei.

Nu putea fi ignorat filonul de pornire al despagubirilor stabilite, respectiv obligatia Primarului comunei Luncavita si a Consiliului Local Luncavita de a întreprinde demersurile care se impuneau pentru redarea suprafetei de teren de 118 mp, materializata pe planul de situatie anexa la raportul de expertiza tehnica efectuat în cauza de expert …….. prin punctele 1, 2, 3, 4 si 5, domeniului public al comunei Luncavita, judet Tulcea.

Chiar sentinta civila nr. 33/2009 mentiona ca atât despagubirile cât si amenda aplicate Primarului comunei Luncavita si Presedintelui Consiliului Local al comunei Luncavita curgeau pâna la executarea sentintei civile nr. 2555/27.11.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr………, ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 85/CA/18.03.2009, pronuntata de Curtea de Apel Constanta.

Or, în cadrul contestatiei la executarea de fata, cu înscrisurile depuse, contestatorii au facut dovada ca obligatia stabilita prin Sentinta civila nr. 2555/2008 ce consta în întreprinderea de demersuri pentru redarea suprafetei de 118 mp domeniului public al comunei Luncavita a fost executata înca din data de 24.03.2009.

Astfel, conform procesului-verbal nr. 1737 încheiat la 24.03.2009 Comisia Locala Luncavita s-a deplasat la domiciliul numitului …….. si s-a procedat la eliberarea si predarea suprafetei respective aflate în Tarla 111, Parcela Ds 3071.

Urmare acestui fapt a si fost posibila încheierea contractului de închiriere nr. 2210/09.04.2009, ce avea ca obiect tocmai închirierea acestui teren situat în domeniul public al comunei Luncavita, contract încheiat între Consiliul Local al comunei Luncavita în calitate de locatar si …….., în calitate de chirias.

Nu putea fi primita sustinerea intimatilor …….. si …….. în sensul ca aceste înscrisuri erau documente constituite “pro causa”, doar pentru simplul fapt ca ele nu au fost depuse la solutionare în cadrul dosarului nr. …… în care s-a pronuntat Sentinta civila nr. 33/2009, atât la fond cât si în recurs.

Desi adevarat ca aceste înscrisuri nu au fost depuse la momentul respectiv, pentru o buna înfaptuire a justitiei exercitata în scopul aflarii adevarului, instanta de fond nu putea ignora aceste înscrisuri, mai ales, având în vedere ca ele erau depuse tocmai în cadrul unei contestatii la executare, unde, cel interesat se putea apara pentru a dovedi ca executarea începuta silit a fost executata de buna voie, anterior, de debitorul obligatiei de executare.

Nu se pune problema ignorarii hotarârilor judecatoresti pronuntate ulterior datei de 27 mai 2009 – data de la care încep sa curga despagubirile si amenzile aplicate Presedintelui Consiliului Local al comunei Luncavita si Primarului comunei Luncavita – cum se sustine de catre intimati în întâmpinare si în concluziile pe fondul contestatiei, câta vreme respectivele instante nu au avut cunostinta, la acel moment, de existenta înscrisurilor doveditoare punerii în executare a Sentintei civile nr. 2555/2008.

Tocmai existenta acestor înscrisuri facea ca si creanta pentru care s-a început executarea silita ce facea obiectul dosarului de executare nr. 56/2010 sa nu îndeplineasca cerintele prevazute de art. 379 alin. 1 Cod proc. civila, respectiv aceea de a fi certa lichida si exigibila, ceea ce a facut ca executarea silita sa nu poata avea loc.

Impotriva acestei hotarâri, în termen legal, a formulat recurs intimatii …….. si …….., criticând hotarârea sub aspectul netemeiniciei si nelegalitatii.

Astfel, s-a sustinut de catre recurenti ca, instanta de fond a interpretat în mod gresit probele administrate, precum si dispozitiile legale aplicabile, atât în ceea ce priveste exceptiile invocate cât si pe fondul cauzei.

S-a aratat ca, în mod gresit a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei Consiliul Local Luncavita si admisa exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei Primaria Comunei Luncavita, în conditiile în care niciuna dintre contestatoare nu au calitatea de debitoare a obligatiei de executat.

Pe fondul cauzei s-a sustinut ca fara temei legal instanta de fond a constatat cu înscrisurile depuse ca, contestatorii au facut dovada îndeplinirii obligatiei stabilite prin s.c. 2555/2008 a Tribunalului Tulcea.

Astfel, înscrisurile depuse au fost înfatisate pentru prima data în cadrul contestatiei la executare, în conditiile în care alte trei instante superioare Judecatoriei Macin, au constatat prin hotarâri irevocabile pronuntate ulterior datei de 24.03.2009, ca obligatia de redare a suprafetei de 118 m,p. nu a fost îndeplinita.

Totodata, s-a sustinut ca Judecatoria Macin a omis sa dea o explicatie demersului intimatilor contestatori care pe parcursul judecarii contestatiei la executare, au formulat cerere de lamurire cu privire la întelesul, întinderea si aplicarea Sent. Civile nr. 33/2009.

De asemenea, instanta nu a avut în vedere apararea intimatilor din cadrul contestatiei în sensul ca înscrisurile depuse de contestatori sunt constituite “pro causa”, ori titlul executoriu este reprezentat de o hotarâre judecatoreasca astfel încât contestatorii nu aveau dreptul de a invoca aparari de fond, împotriva acestuia în cadrul contestatiei la executare.

S-a sustinut totodata de catre recurenti ca, în mod gresit, instanta a retinut ca creanta pentru care s-a început executarea silita nu este certa, lichida si exigibila, iar executarea silita nu poate avea loc întrucât, pe perioada derularii executarii silite nu se mai poate proceda la verificarea caracterului cert, lichid si exigibil al creantei.

Ori, acest caracter al creantei intimatilor a mai fost verificat de catre Tribunalul Tulcea si la data de 18.03.2010, prin dcecizia civila nr. 292 din aceeasi data.

Un ultim motiv de critica al hotarârii se refera la faptul ca, instanta nu a consemnat în motivarea hotarârii punctul sau de vedere fata de apararile invocate de intimati, abordând în mod simplist situatia de fapt.

In drept, recurentii au invocat disp. art. 304 pct. 9 si Cartea V – Cod proc. civ., si au depus în copie sentintele civile la care au facut referire în motivele de recurs.

La termenul din 8.09.2011, Primarul comunei Luncavita, Consiliul Local al com. Luncavita si Presedintele Consiliului Local al comunei Luncavita au formulat întâmpinare la recurs, solicitând respingerea acestuia ca nefondat si plata cheltuielilor de judecata.

S-a depus la dosarul cauzei, un raport de expertiza tehnica întocmit de expertul …….. în dosarul nr……… si planul de situatie aferent, iar intimatii au depus concluzii scrise prin care au solicitat modificarea în parte a hotarârii în sensul admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale active a Consiliului Local Luncavita si respingerii ca nefondate a contestatiei la executare.

Examinând sentinta civila atacata, în raport de motivele de netemeinicie si nelegalitate invocate, cât si din oficiu, în temeiul art. 304 indice 1 Cod proc. civ., tribunalul considera ca recursul formulat este nefondat.

Astfel, referitor la critica privind exceptia lipsei calitatii procesuale active a Consiliul Local al Comunei Luncavita, aceasta nu poate fi retinuta ca întemeiata, întrucât Consiliul Local al Comunei Luncavita face parte din categoria persoanelor interesate care pot introduce contestatia la executare în conformitate cu prev. art. 399 alin. 1 Cod proc. civ.

Prin Sentinta civila nr. 2555 din 27.11.2008, s-a stabilit obligatia pârâtei Consiliul Local al comunei Luncavita împreuna cu ceilalti pârâti de a întreprinde demersurile ce se impun pentru redarea suprafetei de 118 m.p. domeniului public al Comunei Luncavita, judet Tulcea.

Ulterior, prin Sentinta civila nr. 33 din 12.06.2009, pronuntata de Tribunalul Tulcea, a fost admisa cererea reclamantilor …….., …….. si …….. în contradictoriu cu pârâtii Primarul Comunei Luncavita si Consiliul Local Luncavita, care au fost obligati la despagubiri pe fiecare zi de întârziere în favoarea reclamantilor, începând cu data de 27.05.2009, si pâna la executarea Sentintei civile nr. 2555 din 27.11.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea.

Prin urmare, Consiliul Local al Comunei Luncavita, avea calitate procesuala activa în cadrul contestatiei la executare atâta vreme cât prin aceasta contestatie se invoca motive referitoare la obligatia impusa în sarcina sa, astfel cum au fost stabilite prin hotarârea judecatoreasca mai sus mentionata.

In ceea ce priveste motivele de critica referitoare la fondul cauzei, se retin urmatoarele:

Sustinerea recurentilor în sensul ca Judecatoria Macin a ignorat toate hotarârile pronuntate de cele trei instante, respectiv Tribunalului Tulcea, Curtea de Apel Constanta si Inalta Curte de Casatie si Justitie, ulterior datei de 24 martie 2009, nu pot fi primite întrucât înscrisurile depuse în cadrul contestatiei la executare nu au fost folosite în toate celelalte cauze, instantele neavând cunostinta la momentul pronuntarii hotarârii de existenta acestora.

In ceea ce priveste omisiunea instantei de fond cu privire la cererea de lamurire a întelesului, întinderii si aplicari sentintei civile nr. 33/2009, aceasta critica este de asemenea neîntemeiata, întrucât existenta pe rolul instantei a contestatiei la executare nu putea împiedica partea interesata în speta intimatii contestatori sa foloseasca si sa uzeze de orice cale de atac prevazuta de lege în apararea sa.

Aceasta nu înseamna însa ca prin introducerea cererii de lamurire a întelesului, întinderii si aplicarii sentintei civile nr. 33/2009, intimatii au confirmat neexecutarea obligatiilor stabilite în sarcina lor, prin hotarârea mai sus mentionata.

La fel este neîntemeiata si critica referitoare la refuzul instantei de a accepta sustinerea intimatilor în sensul ca, înscrisurile depuse în cadrul contestatiei la executare au fost constituite pro cauza, aceasta sustinere nefiind dovedita prin nici un mijloc de proba.

Referitor la critica privind caracterul creantei respectiv creanta certa, lichid si exigibila, si legatura între aceasta si cele doua înscrisuri depuse de contestator, în mod corect s-a apreciat ca tocmai existenta acestor înscrisuri a facut ca si creanta pentru care s-a început executarea silita sa nu îndeplineasca cerintele prevazute de art. 379 alin. 1 Cod proc. civ., iar împrejurarea ca instanta a încuviintat executarea silita nu echivaleaza cu verificarea creantei sub aspectul caracterului cert, lichid si exigibil al acesteia.

Relativ la ultimul motiv de critica al hotarârii, în sensul ca instanta de fond a procedat la o abordare simplista a situatiei de fapt, si nu a exprimat opinia sa în legatura cu argumentele si sustinerile intimatilor, se apreciaza ca si acesta este neîntemeiat.

Din considerentele hotarârii atacate, se constata ca instanta a raspuns în mod coerent apararilor formulate de intimati si a aratat de ce hotarârea este considerata ca executata.

Astfel, atâta timp cât prin hotarârea Consiliului Local Luncavila s-a hotarât închirierea terenurilor proprietate publica iar cererea numitului …….. se încadra în conditiile stabilite, primarul si consiliul local siau îndeplinit obligatia impusa prin Sentinta civila nr. 2555/27.11.2008 a Tribunalului Tulcea.

Asa fiind, cum hotarârea atacata este temeinica si legala, în raport de art. 312 alin. 1 si 2 Cod proc. civ., se va respinge recursul formulat ca nefondat si se va mentine hotarârea atacata ca fiind temeinica si legala.