Civil – fond funciar – DECLINARE Fondul funciar


În motivarea cererii reclamanta a arătat că prin Hotărârea nr.464/27.07.2006 comunicată la data de 22.09.2006, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a validat procesul verbal de delimitarea terenului cu destinaţia agricolă înregistrat sub nr. 2188/11.07.2006 între Agenţia Domeniilor Statului- Mureş şi Primăria comunei Pănet, pentru suprafaţa de 1,30 ha teren, identificat sub nr. cadastral CC- 1507/1, aflat în domeniul public, conform HGR nr.1196/2001 şi dat în administrare reclamantei. Suprafaţa de 1,30 ha teren a fost validată la Legea 1/2000, în anexa nr.32, reclamanta întocmind pentru comuna Pănet anexa nr.34 prin care a acordat terenul efectiv tuturor solicitanţilor validaţi de comisia judeţeană aşa cum se confirmă prin adresa Prefectului jud.Mureş nr.8842/CIV/13.05.2005. Legea 247/2005, Titlul IV, art.5 (1) are în vedere investiţiile efectuate pe terenurile agricole sub formă de plantaţii şi nu construcţiile, cum este cazul în speţă. Suprafaţa de 1,30 ha este ocupată de construcţii, care constituie investiţia reclamantei. Totodată, reclamanta precizează că imobilele deţinute de ea nu fac obiectul Legii nr.10/2001, iar terenul de sub clădiri face parte din domeniul public.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004.

În dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri: hotărârea nr.464 din 27.07.2006, proces verbal de delimitare nr.2188/11.07.2007, Hotărârea pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.517/1999, plan cadastral, extras din lista bunurilor din domeniul public al statului.

La data de 04.12.2006, s-a depus la dosar o cerere de intervenţie formulată de MI, HE, DI, BI, SA, solicitând respingerea acţiunii reclamantei şi menţinerea Hotărârii 464/27.07.2006 şi continuarea procedurilor de emitere a titlurilor de proprietate, deoarece, în baza Legii 1/2000 au fost puşi în posesie cu terenurile pe vechiul amplasament, urmând a se emite titluri de proprietate.

La termenul de judecată din 04.12.2006, reclamanta, prin reprezentant a invocat excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Mureş, excepţie ce a fost admisă prin Sentinţa civilă nr. 2762 din 04.12.2006 şi s-a dispus declinarea competenţei materiale în favoarea Judecătoriei Tg.Mureş.

Prin adresa din 30.01.2007 a Tribunalului Mureş, dosarul a fost înaintat Judecătoriei Tg.Mureş, dată la care s-a fixat primul termen de judecată.

La termenul de judecată din 06.03.2007 s-a depus o cerere de intervenţie voluntară accesorie formulată de SA, MI, HE, DI şi BI, în calitate de succesoare ale numitei Barabasi Eszter, în interesul pârâţilor Prefectura judeţului Mureş şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Prin această cerere s-a solicitat menţinerea Hotărârii 464/27.07.2006 prin care se validează procesul verbal de delimitare nr.2188/11.07.2006, arătând că Legea 18/1991 a îndrituit persoanele fizice ale căror terenuri au fost trecute în proprietate de stat şi care se aflau în administrarea unităţilor agricole de stat sau a institutelor de cercetare agricolă sau pomicolă, să devină acţionari la aceste instituţii. Legea nr.1/2000 a menţinut această situaţie, terenurile rămânând în domeniul public şi administrate de instituţii. Se mai arată că intervenienţii au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, astfel s-a procedat la întocmirea procesului verbal de delimitare la data de 26 iunie 2006, care a fost validat prin Hotărârea nr.464/27.07.2006.

Reclamanta a formulat întâmpinare la cererea de intervenţie accesorie solicitând respingerea cererii ca inadmisibilă motivând că terenul cu construcţii care face obiectul Hotărârii nr.464/2006 în suprafaţă de 1,30 ha la data de 1 ianuarie 1990 nu era în perimetrul fostului CAP, ci în proprietatea Statului român, astfel, intervenienţii nu pot pretinde decât reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole care se găsesc în patrimoniul CAP, motiv pentru are aceştia nu au calitatea procesuală activă de a revendica un imobil proprietate de stat.

La data de 6 noiembrie 2007, s-a încuviinţat în principiu cererea de intervenţie voluntară accesorie în interesul Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

La data de 01.04.2008 intervenienţii, prin reprezentant au invocat excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a reclamantei şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei.

Instanţa a respins excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a reclamantei întrucât prin capacitatea de folosinţă a persoanei juridice se înţelege atitudinea sa de a avea drepturi şi obligaţii civile precum şi prev.HG nr.1196/2001, prin care terenul în litigiu a fost dat în administrarea reclamantei, apreciază că aceasta are capacitate de folosinţă.

Faţă de excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei invocată de intervenienţi la aceeaşi dată, instanţa a avut în vedere faptul că reclamanta a solicitat prin acţiune anularea Hotărârii 464/2006 emisă de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş prin care s-a validat procesul verbal de delimitare a terenurilor cu destinaţia agricolă înregistrat sub nr.2188/11.07.2006 pentru suprafaţa de 1,30 ha teren aflat în domeniul public şi dat în administrarea reclamantei prin HG nr.1196/2001, precum şi faptul că există identitate între persoana reclamantei şi titularul dreptului dedus judecăţii, astfel că a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei.

În cursul cercetării judecătoreşti s-a administrat proba cu următoarele înscrisuri: procese verbale de punere în posesie (f. 30-35, 38, 39) din dosarul Tibunalului Mureş, decizii (f.61-64), contract de închiriere (f.71-73), extras din registrul pentru evidenţa mijloacelor fixe pe unitate (f.75), memoriu tehnic (f.80-91), plan de situaţie (f.92-98), autorizaţie pentru de lucrări (f.108), memoriu tehnic (f.111-116), ordinul 69/1983 (f.117), proces verbal nr.1573/1982 (f.118), memoriu justificativ (f.119), acord (f.120-121), aviz nr,.465/1982 (f.124-125), autorizaţie pentru executare lucrări nr.675/1978 (f.130), proces verbal nr.1573/1982 (f.131), tabel nominal (f.148-157), extras CF 282 Pănet (f.171), extras CF 1069 Pănet (f.172), proces verbal de predare a terenurilor nr.214/2000 (f.218), proces verbal nr.161/2002 (f.220), proces verbal de delimitare nr.260/2002 (f.221), protocol de predare primire a terenurilor (f.226-227), buget de venituri şi cheltuieli (f.230-233), regulament de organizare şi funcţionare (f.235-245), inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (f.272-273).

Analizând actele şi probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 27.07.2006 intimata Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a emis Hotărârea nr. 464 prin care a validat, printre altele, procesul-verbal nr. 2188/11.07.2006 de delimitare a terenului cu destinaţie agricolă încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi Primăria comunei Pănet, pentru suprafaţa de 1,30 ha localizat în nr. cadastral CC-1507/1. S-a mai menţionat în hotărâre că acea suprafaţă de teren este în domeniu public conform HG nr. 1196/2001 şi în administrarea petentei, urmând a trece din domeniul public în domeniul privat al statului şi pus la dispoziţia Comisie locale de fond funciar în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite, invocându-se prevederile art. I-1 (7)-1(71) din HG nr. 890/2005.

Având în vedere că terenul care face obiectul procesului-verbal de delimitare nr. 2188/11.07.2006 a cărui anulare se cere a fost trecut în domeniul public ca urmare a hotărârii de guvern nr. 1196 din 27.11.2001, instanţa constată că sunt incidente în cauză prevederile art. III alin. 11 din Legea nr. 169/1997.

Aceste dispoziţii prevăd că actele administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al localităţilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată îşi suspendă efectele cu privire la aceste terenuri până la soluţionarea cererii de către comisia de fond funciar, cu excepţia terenurilor deja intrate în circuitul civil, iar după validarea cererii de reconstituire, terenul trece în rezerva comisiei de fond funciar în vederea punerii în posesie.

În considerarea acestor dispoziţii legale care vin să ocrotească cu prioritate drepturilor foştilor îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ce le-au aparţinut, instanţa constată că hotărârea a cărei anulare se solicită a fost emisă în mod legal, respectând şi prevederile art. 27 alin. 71 din HG nr. 890/2005. Potrivit acestora hotărârile de validare ale comisiei judeţene vor cuprinde, atunci când sunt aplicabile dispoziţiile art. III alin. 11 din Legea nr. 169/1997 un articol distinct prin care se constată trecerea suprafeţei supuse restituirii din domeniul public în domeniul privat al statului sau al localităţilor şi punerea sa la dispoziţie comisiei locale în vederea punerii în posesie.

Argumentul invocat de către petentă referitor la imposibilitatea de reconstituire a dreptului de proprietate pe terenul în suprafaţă de 1,30 ha ca urmare a faptului că este ocupat cu curţi şi construcţii, nu este întemeiat în condiţiile în care legea reglementează procedura ce trebuie urmată într-o atare situaţie prin dispoziţiile art. 4 alin. 12 din Legea nr. 1/2000.

În consecinţă, instanţa va respinge plângerea formulată de petentă împotriva Hotărârii nr. 464 din 27.7.2006 a intimatei Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ca neîntemeiată.

Nefiind întrunite condiţiile art. 274 c. pr. civ., se va respinge şi petentei cererea de obligare a celorlalte părţi la plata cheltuielilor de judecată.

În ceea ce priveşte cererea de intervenţie accesorie în interesul intimatelor, ca urmare a respingerii plângerii, instanţa o va admite.

Cererea intervenienţilor de acordare a cheltuielilor de judecată va fi respinsă ca neîntemeiată deoarece aceştia trebuie să suporte cheltuielile propriei cereri, intervenţia voluntară neputând avea drept consecinţă sporirea cheltuielilor de judecată pe care le va suporta partea ce va cădea în pretenţii.