Civil – obligaţie de a face Obligaţii de întreţinere


In fapt, reclamanta a aratat ca a urmat cursurile facultatii de psihologie a Universitatii Spiru Haret din Tg. Mures in perioada 2006-2009 sustinand si promovand examenul de licenta in sesiunea iulie 2009. Ca urmare, Universitatea i-a eliberat adeverinta pe anii 2009-2010 si respectiv 2010-2011 prin care i s-a atestat titlul de licentiata in psihologie, adeverinte care aveau valabilitate doar pana la data eliberarii diplomei de licenta. In baza acestor adeverinte a fost angajata ca si profesoara, insa perioada de valabilitate a adeverintelor urmeaza sa expire si astfel reclamanta nu se va mai putea prevala de drepturile pentru care a muncit absolvind si promovand toate examenele, precum si examenul de licenta in specializarea psihologie. Potrivit Metodologiei organizarii si desfasurarii examenelor de finalizare a studiilor emisa de parata sub nr. 1405/21.05.2009 si a art. 20 alin. 1 din Regulamentul aprobat prin OMECT nr. 2284/2007, parata Universitatea Spiru Haret Bucuresti era obligate sa elibereze actele de studii complete, respectiv Diploma de licenta si suplimentele la diploma.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 969 C. civ. art. 1073-1090 C. civ., OMECT nr. 2284/2007, Legea nr. 288/2004, Legea nr. 84/1994, HG nr. 1175/2006, OMEC nr. 3404/2006, art. 274 C. proc. civ.

In probatiune a fost administrata proba cu inscrisuri , reclamanta depunand la dosar copie dupa adeverinta nr. 7513/23.07.2009 ( f. 2), avocatiala ( f. 3).

Paratele Univesitatea Spiru Haret Bucuresti si Universitatea Spiru Haret Tg. Mures nu au formulat intampinare.

Paratul Ministerul Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului a formulat intampinare la data de 03.10.2011 prin care a invocat in temeiul art. 3 pct. 1C. proc. civ. raportat la prevederile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Tg. Mures solicitand declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Tg. Mures, sectia comerciala si de administrativ.

Analizand cu prioritate exceptia invocata in temeiul art. 137 alin. 1 C. proc. civ. instanta retine urmatoarele:

Desi reclamanta a inteles sa isi intemeieze actiunea pe mai multe dispozitii legale printre care si art. 969 C. proc. civ., obiectul prezentei cauzei nu este executarea unei obligatii contractuale caci, eliberarea unei diplome de licenta care sa ateste absolvirea unei facultati (promovarea examenelor cuprinse in programa si a examenului de licenta) nu reprezinta o prestatie contractuala pe care institutia de invatamant superior sa si-o asume in calitate de debitor. Astfel, elibererearea unei diplome nu reprezinta elibererea unui simplu inscris sub semnatura privata deoarece existenta unei diplome de licenta atesta cu efect de opozabilitate erga omnes existenta unor drepturi in favoarea titularului acelei diplome ( ca de ex. posibilitatea de a exercita o anumita profesie, de se bucura de o anumita salarizare, etc.).

Conform art. 120 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

”(1) Calificarile dobandite de absolventii programelor de studii din invatamantul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate si prin alte acte de studii eliberate numai de catre institutiile de invatamant superior acreditate.

(2) Diplomele corespunzatoare programelor de studii universitare sunt inscrisuri oficiale si nu pot fi emise decat de institutiile acreditate, pentru programele si formele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. In acest din urma caz, in cadrul institutiei care emite diploma trebuie sa existe o alta specializare acreditata intr-un domeniu inrudit cu specializarea autorizata. Nerespectarea acestor prevederi se pedepseste conform legii penale.”

Pe de alta parte, art. 6 din acelasi act normativ prevede ca “(1) In Romania sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul roman, conform legislatiei in vigoare. (2) Regimul actelor de studii emise de unitatile si de institutiile de invatamant se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. (3) Continutul si formatul actelor de studii sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.”

Deci, actele de finalizare a studiilor emise in Romania sunt recunoscute de catre stat numai in cazul in care sunt eliberate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de catre institutii de invatamant superior acreditate. Procedura de elaborare si eliberare a diplomelor de studii se indeplineste asadar de catre instututia de invatamant superior respectiva sub autoritatea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului care este in temeiul art. 21 din Legea nr. 1/2011, autoritate publica abilitat sa urmareasca, sa controleze aplicarea si respectarea reglementarilor legale in domeniul invatamantului superior si sa aplice, daca este cazul, sanctiuni.

In concluzie, obiectul prezentei cauze nu il reprezinta obligatia de a face rezultata dintr-un raport de drept civil, ci solicitarea de a se elibera un inscris oficial, a unui act administrativ a carui eliberare a fost refuzata petentului, in temeiul art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004.

Fiind vorba despre un litigiu de contencios administrativ indreptat, printre altii, impotriva unei autoritati centrale, instanta constata in temeiul art. 3 pct. 1 C. proc. civ. raportat la art. 10 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 ca prezentul litigiu este de competenta Curtii de Apel Tg. Mures, sectia comerciala si de contencios administrativ.

Pentru considerentele anterior expuse, instanta va admite exceptia necompetentei materiale invocate de paratul Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si va dispune in temeiul art. 158 alin. 3 C. proc. civ. declinarea competentei in favoarea Curtii de Apel Tg. Mures, sectia comerciala si de contencios administrativ.