CIVILA II.Anulare act administrativ fiscal. Restituire taxa pe poluare Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Asupra prezentei cereri.

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Buzău sub nr…../114/2011, legal timbrată, reclamantul ……..a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău, Administraţia Finanţelor Publice Buzău şi Administraţia Fondului pentru Mediu obligarea pârâtelor să îi restituie suma de 2.812 lei reprezentând taxă pe poluare, cu dobânda legală aferentă calculată până la momentul plăţii efective ca şi consecinţă a anulării actelor administrativ fiscale prin care această taxă a fost stabilită şi încasată.

În motivarea cererii reclamantul a susţinut că în anul 2008 a achiziţionat dintr-un stat din Uniunea Europeană, respectiv Olanda un autoturism second-hand, marca Opel Vectra, an de fabricaţie 2001 şi care a fost înmatriculat iniţial în ţara de origine la data de 05.03.2001, iar înmatricularea acestuia în România a fost condiţionată de achitarea taxei pe poluare pentru autoturisme şi autovehicule în cuantum de 2.812 lei.

Susţine reclamantul că prin cererea înregistrată la AFP Buzău sub nr.19859 din 27.05.2011 a solicitat restituirea acestei sume , cerere care i-a fost respinsă în mod nelegal.

Se arată că dispoziţiile OUG nr. 50/2008 încalcă dispoziţiile art. 148 alin.2 din României şi art.90 paragraful 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care interzice a fiscală între produsele importate şi cele de pe piaţa internă care sunt de natură similară.

Reclamantul a arătat că a îndeplinit obligaţia prevăzută de art.7 din Legea nr.554/2004 întrucât anterior introducerii acţiunii a formulat plângere prealabilă către Administraţia Finanţelor Publice Buzău.

În dovedirea acţiunii s-au depus la dosar: adresa nr. 20939/02.06.2011 emisă de Administraţia Finanţelor Publice Buzău prin care se comunică petentului că încasarea taxei pe poluare a fost legală, decizia de calcul al taxei pe poluare, copia certificatului de înmatriculare a autoturismului, contractul de vânzare – cumpărare al acesteia, copia chitanţei TS4A nr.9220404 din 29.07.2008.

Pârâta AFP Buzău a formulat întâmpinare invocând excepţiile de decădere şi de inadmisibilitate a acţiunii întrucât plata taxei pe poluare s-a efectuat în urma emiterii deciziei nr.368/29.07.2008 de calcul a taxei împotriva căreia petentul nu a formulat contestaţie.

Prin completarea la întâmpinare s-a solicitat şi suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea dosarului nr.9/2011 al ICCJ având ca obiect recurs în interesul legii cu privire la admisibilitatea sau inadmisibilitatea acţiunii în restituirea taxei pe poluare în condiţiile în care nu s-a făcut dovada parcurgerii procedurii prealabile.

Pe fondul cauzei se solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată întrucât taxa pe poluare a fost încasată în temeiul unui act normativ aflat în vigoare, adoptat în concordanţă cu prevederile legale europene în materie.

Pârâta D.G.F.P. Buzău a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesual pasive în cauză întrucât actele administrativ fiscale contestate au fost emise de către AFP Buzău, taxa pe poluare fiind încasată de către acest organ fiscal ce are calitate procesuală în cauză.

Legal citată pârâta Administraţia Fondului pentru Mediu nu a formulat întâmpinare.

Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma dispoziţiilor legale incidente cauzei, instanţa constată următoarele:

Cu referire la excepţiile de decădere şi inadmisibilitate invocate de către pârâta A.F.P. Buzău instanţa constată că sunt neîntemeiate, în fapt reclamantul solicitând restituirea unei taxe pe poluare care nu a fost datorată, prin aplicarea greşită a legii, respectiv a art.117 Cod procedură fiscală iar în temeiul art.135 Cod procedură fiscală dreptul contribuabilului de a solicita restituirea creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.

Petentul a formulat cerere prealabilă prin care a solicitat restituirea taxei pe poluare, pârâta arătând prin adresa nr.20939 din 02.06.2011 (fila 11 dosar) că restituirea nu este posibilă întrucât taxa a fost încasată în temeiul unui act normativ legal adoptat, astfel încât această excepţie urmează a fi respinsă.

Pe fondul cauzei instanţa va reţine că reclamantul …….a achiziţionat în anul 2008 dintr-un stat membru U.E., respectiv Olanda un autoturism marca Opel Vectra, fabricat în anul 2001, înmatriculat iniţial în ţara de origine la 05.03.2001.

Pentru înmatricularea autoturismului în România, reclamantul a fost obligat la plata taxei pe poluare de 2.812 lei, achitată cu chitanţa seria TS4A nr.9220404 din data de 29.07.2008.

Prin cererea înregistrată sub nr.19859 din 27.05.2011 reclamantul a solicitat restituirea acestei taxe, însă pârâta A.F.P. Buzău a refuzat, aşa cum rezultă din răspunsul comunicat acestuia (fila 11 dosar fond) cu motivarea că taxa a fost încasată în temeiul OUG nr. 5/2008 , act normativ ce nu contravine legislaţiei comunitare.

Potrivit actului normativ invocat taxa pe poluare se plăteşte cu ocazia primei înmatriculări în România, de către persoana fizică sau juridică care face înmatricularea, pentru autoturisme şi autovehicule aduse importate din state comunitare ori din alte state .

Instanţa constată că potrivit art. 90 paragraful 1 din Tratatul Constitutiv al Uniunii Europene, nici un stat membru nu aplică direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne de orice natură, mai mari decât cele care se aplică , direct sau indirect, produselor naţionale similare.

Conform hotărârii C.J.E. , pronunţată în cauza Weigel (2004), obiectivul reglementării comunitare este asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor între statele comunitare în condiţii normale de concurenţă, prin eliminarea oricărei forme de protecţie care decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii faţă de produsele provenind din alte state membre.

Prin urmare, dispoziţia art. 90 paragraf 1 din Tratat, interzice discriminarea fiscală între produsele importate şi cele similare autohtone, pentru acestea din urmă, România nepercepând nici o taxă.

Instanţa constată că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile din dreptul comunitar, invocate, care au prioritate faţă de dreptul intern.

Întrucât de la 1 ianuarie 2007 România este stat membru al Uniunii Europene, conform art. 148 din Constituţia României, ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare (alin.2), iar Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aderarea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alin. 2.

Şi prin Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, România s-a obligat să respecte dispoziţiile din tratatele originare ale Comunităţii, dinainte de aderare.

Ori, perceperea taxei pe poluare reprezintă o diferenţă de tratament, o discriminare a regimului juridic fiscal, situaţie ce încalcă dispoziţiile Tratatului CEE , a principiului libertăţii circulaţiei mărfurilor.

Prin urmare, actul administrativ fiscal de încasare a sumei totale de 2.812 lei este nelegal potrivit legislaţiei comunitare, taxa nu se datorează şi ca atare va fi restituită cu dobânda legală aferentă, de la data încasării sumei, până la data restituirii integrale.

Aşa fiind, instanţa va admite acţiunea formulată de reclamant şi va dispune anularea actului administrativ fiscal şi anume decizia de calcul a taxei pe poluare nr.368 din 29.07.2008 şi în consecinţă va obliga pârâtele A.F.P. Buzău şi A.F. Mediu în solidar la restituirea către reclamant a sumei de 2.812 lei achitată cu titlu de taxă pe poluare precum şi a dobânzii legale aferente calculată de la data plăţii şi până la restituirea efectivă.

În temeiul considerentelor de fapt şi de drept expuse, urmează a fi respinsă cererea de suspendare a cauzei solicitată de pârâta AFP Buzău cauza nr.9/2011 aflată pe rolul ÎCCJ fiind deja soluţionată.

Având în vedere că taxa pe poluare a fost achitată către AFP Buzău şi încasată de acest organ fiscal, urmează a fi admisă excepţia lipsei calităţii procesual pasive a D.G.FP. Buzău iar acţiunea va fi respinsă faţă de această pârâtă.

3