CIVILA II.Validarea consilier local supleant. Etape obligatorii prevăzute de lege Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr….. din 19.08.2011 reclamantul ……a chemat în judecată pârâţii Secretarul Comunei….. şi Consiliul Local….. solicitând a se constata calitatea sa de consilier local şi constatarea ca legală a hotărârii de validare a calităţii sale.

În motivarea cererii sale reclamantul arată că la 29.06.2011 Consiliul local …….a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia Primarului nr.158/23.06.2011 iar la şedinţă au participat 14 din cei 15 membri. La şedinţă a participat şi ………care şi-a dat demisia din funcţia de consilier local precum şi reclamantul,care a fost pe lista de consilieri locali la alegerile din 2008 şi urma să fie validat ca şi consilier local. Preşedinte de şedinţă a fost…….După câteva schimburi de replici între consilieri şi secretar,înainte de discutarea ordinii de zi,6 consilieri locali au părăsit şedinţa,rămânând 8 consilieri şi consilierul local demisionar…….Potrivit art.40 alin.1 din legea 215/2001,desfăşurarea în continuare a şedinţei a fost statutară iar hotărârea adoptată a fost legală. Înainte de a se trece la ordinea de zi,…….. a cerut modificarea ordinii de zi a şedinţei,iar punctul 5-alte probleme ale administraţiei locale-să fie discutat primul. Acesta a cerut adoptarea unei hotărâri de consiliu prin care să se ia act de demisia lui ……..şi să se valideze mandatul reclamantului. Consiliul local a adoptat o hotărâre în acest sens,validându-se mandatul reclamantului. S-au mai adoptat apoi două hotărâri şi s-a închis şedinţa. Deşi a participat la întreaga şedinţă,secretarul comunei ……..a refuzat să întocmească procesul verbal al şedinţei deoarece a considerat că în mod greşit consiliul local a luat act de demisia lui …….nefiind întocmit un referat constatator potrivit art.12 din legea 393/2004.Secretarul nu a întocmit şi comunicat Prefectului procesul verbal deşi avea această obligaţie. Secretarul comunei poate doar să avizeze hotărârile consiliului local,nu are atribuţii în ce priveşte controlul de legalitate a acestora. În cazul în care consideră că o hotărâre este nelegală,secretarul nu o semnează şi expune consiliului local opinia sa motivată,care se consemnează în procesul verbal al şedinţei. Pârâta însă nu a avut decât obiecţii verbale.

Prin cererea modificatoare a acţiunii introductive reclamantul a solicitat introducerea în cauză în calitate de pârât şi a Prefectului Jud.Buzău, obligarea acestuia să depună plângerea prealabilă întocmită împotriva secretarului comunei şi documentaţia aferentă cercetării disciplinare a acesteia, obligarea pârâtei …….să înainteze Prefectului hotărârea Consiliului local din 29.06.2011,cu cheltuieli de judecată .Arată că pârâta ……a întocmit procesul verbal al şedinţei consiliului local din 29.06.2011 la data de 21.09.2011 pe timpul cercetării sale disciplinare şi nu l-a comunicat Prefectului şi nici Primarului.

A depus, în copie, proces verbal încheiat la 29.06.2011, documentaţie înaintată Primăriei ……..de …….-Organizaţia Judeţeană Buzău.

Pârâta …….a formulat întâmpinare prin care invocă excepţiile prematurităţii şi inadmisibilităţii datorită neîndeplinirii procedurii prealabile prevăzute de art.7 din legea 554/2004.

Pentru validarea sau invalidarea mandatului de consilier al reclamantului,nu există o hotărâre legal adoptată. Şedinţa de consiliu local din 29.06.2011 s-a desfăşurat în condiţii de presiune şi dezordine produse de grupul de consilieri ce-l sprijineau politic pe reclamant,în afara cadrului de legalitate. Despre desfăşurarea şedinţei din 29.06.2011 Prefectul a fost informat prin adresa nr.3352/04.07.2011 la care s-a anexat şi înregistrarea audio,iar prin adresa nr.9035,9036,9244/05.08.2011 Prefectul s-a pronunţat în sensul că dezbaterile nu s-au desfăşurat potrivit prevederilor legale iar secretarul comunei a procedat legal refuzând încheierea procesului verbal.

Şedinţa a fost condusă de consilierul……,al cărui mandat de preşedinte expirase,fără a se fi procedat la alegerea noului preşedinte de şedinţă conform art.41 din legea 215/2001,deşi procedura era prevăzută la primul punct al ordinii de zi. Intenţia explicită a grupului de consilieri a fost de a obţine schimbarea consilierului …..cu reclamantul,fără ca un asemenea punct să fie prins pe ordinea de zi şi fără să fi existat convocarea acestuia. Anterior şedinţei consilierul ….a informat în scris Primăria că se face uz de o pretinsă cerere de demisie a sa pe care nu a scris-o şi nu a semnat-o,în legătură cu care există o cercetare penală în curs la poliţie. Cercetarea nefiind finalizată,în lipsa clarificărilor,primarul comunei,care are atribuţia stabilirii ordinii de zi a şedinţei,nu a decis încă discutarea în consiliul local. Convocarea consiliului local la şedinţa din 29.06.2011 s-a făcut prin dispoziţie a primarului,dispoziţie care a cuprins la primul punct al ordinii de zi alegerea preşedintelui de şedinţă,iar apoi proiectele de hotărâri supuse aprobării însoţite de expunerea de motive a iniţiatorului,raportul compartimentului de resort. Discuţiile vizând încetarea mandatului de consilier a lui …..şi validarea mandatului reclamantului s-au purtat în afara cadrului legal,fără a se fi impus cu necesitate suplimentarea ordinii de zi conform art.43 din legea 215/2001.Iniţiatorii nu au prezentat proiecte de hotărâri însoţite de expuneri de motive sau rapoarte,astfel că secretarul nu a putut să-şi exprime opinia de legalitate. Secretarul comunei nu are dreptul de a iniţia proiecte de hotărâri iar convocarea consiliului local este atribuţie exclusivă a primarului. Reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile sesizării instanţei de administrativ.

Pârâtul Prefectul Jud.Buzău a formulat întâmpinare prin care invocă excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive.

Arată că procedura aplicabilă în cazurile de încetare a mandatului consilierilor locali,vacanţă a mandatelor,ocupare de supleanţi a locurilor devenite vacante este reglementată de legile 393/2004,67/2004 şi nu implică în nici un fel instituţia Prefectului. Între prefect şi consiliile locale şi primari nu există raporturi de subordonare. În prezenta cauză nu se pune problema verificării de către prefect a legalităţii vreunei hotărâri a consiliului local. Aspectele sesizate de reclamant,de încălcare de către secretarul comunei a atribuţiilor prevăzute de legea 215/2001,au fost analizate de Comisia de disciplină constituită la nivel judeţean conform HG 1344/2007,iar această comisie nu face parte din aparatul de specialitate al Prefectului şi nu implică activitatea acestuia.

Pârâtul Consiliul Local ……a formulat întâmpinare prin care achiesează la cerere.

Prin încheierea motivată din 06.12.2011 instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Prefectul Jud.Buzău şi a respins excepţiile prematurităţii şi inadmisibilităţii.

Analizând cererea prin prisma susţinerilor părţilor şi înscrisurilor depuse,instanţa constată că, după cum rezultă din înscrisurile dosarului-fila 83,…….. a demisionat din funcţia de consilier local al com………,mandatul său de consilier încetând de drept potrivit art.9 alin.2 lit.a din legea 393/2004.În acest caz,potrivit art.9 alin.3 din lege,încetarea de drept a mandatului se constată de consiliul local prin hotărâre,la propunerea primarului sau a oricărui consilier.Art.12 dispune că în toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia,consiliul local adoptă în prima şedinţă ordinară,la propunerea primarului,o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară locul vacant locul consilierului în cauză;hotărârea va avea la bază,în toate cazurile,un referat constatator semnat de primar şi de secretarul unităţii administrativ teritoriale,referat însoţit de actele justificative.

Prin urmare,legea instituire o procedură obligatorie,etapizată,de constatare a vacantării postului de consilier,în care se prevăd atribuţii precise pentru fiecare participant. Astfel,prima etapă o constituie întocmirea de către primarul unităţii administrativ teritoriale a unui referat constatator prin care să propună consiliului local ca în prima şedinţă ordinară să ia act de situaţia vacantării postului de consilier. Potrivit art.44 din legea 215/2001,orice problemă pentru a putea fi supusă dezbaterii consiliului local,trebuie să facă obiectul unui proiect de hotărâre care trebuie însoţit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului. În cauza de faţă,deşi Consiliul local prin întâmpinare a susţinut că în luna aprilie 2011 s-a întocmit de către consilierul ……un proiect de hotărâre în sensul de a se lua act de încetarea mandatului de consilier al lui…….,reclamantul nu a probat cu înscrisuri existenţa acestui proiect de hotărâre şi a faptului depunerii sale la consiliul local,însoţit de actele justificative. Neexistând acest proiect de hotărâre,pe cale de consecinţă primarul nu a întocmit referatul constatator cerut de art.12 din legea 393/2004.Rezultă deci că la data de 29.06.2011,cu ocazia şedinţei consiliului local,constatarea vacantării postului de consilier al lui ……şi validarea mandatului de consilier al reclamantului nu s-a făcut cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute de legea 215/2011 şi legea 393/2004,aşa încât nu poate fi admis capătul de cerere privind constatarea legalităţii şedinţei de consiliu local şi constatarea validării mandatului de consilier al reclamantului. În plus faţă de aceste considerente,instanţa observă că primul punct al ordinii de zi al şedinţei din 29.06.2011 era desemnarea preşedintelui de şedinţă – Dispoziţia 158-fila 21 dosar,ori câtă vreme nu s-a desemnat în mod legal noul preşedinte de şedinţă,întreaga procedură de desfăşurare a şedinţei a fost viciată. Doar după desemnarea preşedintelui de şedinţă,care să conducă în mod statutar lucrările,se putea discuta eventuala suplimentare a ordinii de zi conform art.43 din legea 215/2001.Pe de altă parte,instanţa subscrie la susţinerile pârâtului Consiliul local potrivit cărora validarea consilierului local supleant nu poate fi împiedicată prin refuzul abuziv al autorităţilor publice locale,însă consideră că este obligatorie conformarea la procedura instituită de legea 393/2004.Astfel,în ipoteza în care oricare din consilieri ar fi întocmit proiectul de hotărâre însoţit de documentele justificative,iar primarul ar fi refuzat înscrierea pe ordinea de zi a proiectului sau întocmirea referatului constatator,reclamantul ar fi avut deschisă calea acţiunii în contencios administrativ împotriva însă nu a secretarului comunei,ci a primarului,deoarece acesta întocmeşte ordinea de zi potrivit art.39 alin.1,3 din legea 215/2001 şi tot acesta are obligaţia de a întocmi referatul care premerge discutarea în consiliul local a situaţiei de vacantare a postului de consilier.

Capătul de cerere privind obligarea pârâtului Prefectul Jud.Buzău să depună la dosar plângerea prealabilă formulată împotriva secretarului comunei şi întreaga documentaţie întocmită cu ocazia cercetării disciplinare nu este o veritabilă cerere în justiţie întrucât nu urmăreşte protecţia unui drept sau interes legitim,ci constituie doar o cerere de administrare de probe cu înscrisuri,în care reclamantul nu a insistat cu ocazia dezbaterilor asupra fondului şi care de altfel nici nu era pertinentă şi utilă cauzei,atâta vreme cât legalitatea procedurii validării mandatelor de consilieri locali nu este influenţată de eventualele abateri disciplinare susţinut a fi săvârşite de secretarul unităţii administrativ teritoriale.

Cererea de obligare a pârâtei de a comunica Prefectului Jud.Buzău hotărârea consiliului local din 29.06.2011 se va respinge deoarece din înscrisurile dosarului rezultă că o astfel de hotărâre nu a fost întocmită,secretarul comunei comunicând Prefectului motivele pentru care a considerat desfăşurarea şedinţei nelegală.

Faţă de soluţia dată cererii,se va obliga reclamantul la plata cheltuielilor de judecată către pârâta …..

1