COMERCIAL : Acţiune în constatare. Nepunerea în discuţia părţilor a excepţiei de inadmisibilitate. Neintroducerea în proces a succesorului titularului decedat. Casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare Cereri


1)- Obiectul acţiunii

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat sub nr. 2586/287/2009 din 2.11.2009, reclamantul M. N. a chemat în judecată pe pârâta SC D. E. SRL Rm. Sărat solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate dreptul său de proprietate asupra autoturismului Renault Clio BZ-05-VEM , dobândit în cursul lunii iunie 2008 , cu cheltuieli judiciare .

2)- Motivarea acţiunii

2.1.)- În fapt , petentul a susţinut : la începutul lunii 2008, Muscu Eugeniu – reprezentant al pârâtei SC D. E. SRL , concubin al surorii sale de peste 15 ani şi cu care se afla în relaţii de deplină încredere şi ajutor reciproc, i-a oferit spre vânzare autoturismul Renault Clio BZ 05-VEM , la preţul de 6.000 euro ( 22.000 ron prin conversie ) , cu plata în rate , urmând ) ca actul să fie perfectat în luna mai 2009 , când opera amortizarea bunului ce făcea parte din patrimoniul societăţii.

2.2.) –Astfel încheiată înţelegerea la data de 14.06.2008, în prezenţa martorilor B. M. şi I.P. şi a surorii sale M.V., i-a înmânat vânzătorului suma de 10.000 ron , la data de 5.07.2009 i-a achitat 10.000 ron în prezenţa unei cunoscute care se afla în vizită , iar în luna octombrie 2009 i-a mai plătit 1000 lei diferenţa de 130 lei din preţ, făcând obiectul compensării unor datorii .

2.3.) –Înţelegerea de vânzare – cumpărare a bunului nu a putut fi finalizată întrucât la data de 26.11.2008 a intervenit decesul vânzătorului iar fiica sa M.A.M., deşi cunoştea convenţia , i-a cerut să-i restituie autoturismul în a cărei posesie se afla din luna iunie 2008, cheile şi documentele originale fiindu-i înmânate încă de la data de 5.07.2009, cu prilejul plăţii celei de a doua tranşe din preţ .

2.4.) Demersurile întreprinse în lunile ianuarie şi februarie 2009 în vederea finalizării convenţiei , în condiţiile în care a achitat integral preţul stabilit , au rămas fără rezultat , iar prin rezoluţia din 23.06.2009 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Sărat în dosarul nr. 93/P/2009 s-a confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale .

2.5.) – În drept , reclamantul a invocat dispoziţiile art. 1.295 şi art. 111 din .

3.) Modificarea acţiunii

La primul termen de judecată din 7.12.2009, reclamantul şi-a modificat acţiunea , susţinând că înţelege să solicite pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act de vânzare –cumpărare a autoturismului în temeiul dispoziţiilor art. 1.073 din Codul civil (fila 31 dosar).

4.) -Întâmpinarea

Pârâta a formulat întâmpinare conform art. 115-18 din Codul de procedură civilă prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată întrucât reclamantul nu deţine probe de natură să ateste că a achiziţionat autoturismul contra preţ de la societate, ci ,l-a folosit la perioada de referinţă pentru aprovizionare ( filele 40-42).

5. ) –Probe

În sprijinul susţinerilor formulate prin acţiunea introductivă s-a administrat proba cu înscrisuri ( filele 9-26, 81-92) , interogatoriu ( fila 76 ) şi martori ( filele 77,78,79, 80 ).

6.) – Soluţia instanţei fondului

6.1.) – Prin sentinţa nr. 1951 din 15.11.2010 pronunţată de Judecătoria Rm. Sărat s-a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată.

6.2.) – Pentru a hotărî astfel , apreciind asupra insuficienţei probatorului administrat , de natură să demonstreze vânzarea – cumpărarea autoturismului cu plata integrală a preţului stabilit , instanţa fondului a apreciat că acţiunea este inadmisibilă , nefiind întrunite cerinţele art. 1.073 din Codul civil .

7.) – Recursul

7.1.) – Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul în termen legal conform art. 301 din Codul de procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303 .7.2.) – În expunerea motivelor de recurs reclamantul a invocat greşita soluţionare a cauzei fără introducerea în proces a succesoarei în dreptului a asociatului defunct : Muscu Andreea Marilena ; nepunerea în discuţia părţilor a inadmisibilităţii acţiunii ; nemotivarea sentinţei în raport de prevederile art. 261 pct. 5 din Codul de procedură civilă în condiţiile în care nu s-au analizat toate cerinţele şi apărările părţilor în proces.

8.) Constatări

Examinând sentinţa atacată în raport de actele şi lucrările dosarului , de prevederile legale incidente cauzei , de criticile formulate , precum şi din oficiu conform art. 304 1 din Codul de procedură civilă , tribunalul a constatat :

8.1.) – Deşi la primul termen de judecată din 7.12.2009, în aplicarea art. 132 din Codul de procedură civilă reclamantul şi-a modificat acţiunea în sensul că a solicitat pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act de vânzare –cumpărare a autoturismului , în temeiul art. 1073 din Codul civil , ce se califică drept o acţiune în realizare , instanţa nu s-a pronunţat asupra fondului litigiului , respingând în mod greşit cererea ca inadmisibilă .

8.2.)- Astfel respinsă acţiunea , instanţa fondului nu a pus în discuţia părţilor în proces excepţia de inadmisibilitate , încălcând , în contextul expus , dreptul acestora la un proces echitabil .

8.3.)- Avându-se în vedere că tranzacţia de vânzare – cumpărare a bunului s-a încheiat între reclamant şi M. E. , ulterior decedat instanţa a păşit la soluţionarea pe fond a litigiului fără să introducă în proces pe succesoarea în drepturi a acestuia : M.A.M..

9. ) – Soluţia tribunalului

Pentru considerentele ce preced , în baza art.312 alin . 5 din Codul de procedură civilă s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a casat sentinţa atacată , dispunându-se trimiterea cauzei aceleeaşi instanţe pentru a se pronunţa pe fond .