COMERCIAL: Acţiune în constatarea existenţei dreptului de proprietate al unei societăţi comerciale asupra suprafeţelor de teren , astfel cum sunt identificate prin numerele cadastrale individualizate prin documentaţia tehnică întocmită Cereri


Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 27.05.2010, sub nr. 2620/114/2010, reclamantul I.N. a chemat în judecată pe pârâta SC C. C. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate că reclamantul este proprietarul terenului în suprafaţă de 12014 mp situat în extravilanul Comunei Tisău, judeţul Buzău, tarlalele 20 şi 27, parcelele 206, 242 şi 244, al terenului în suprafaţă de 4720 mp, format din 263 mp pădure, şi 4458 mp păşune, identificat cu nr. cadastral 395, având următorii vecini şi dimensiuni ale laturilor: la N – Ocolul Silvic Tisău, pe distanţa de 98,53 m, La E – drum pe distanţa de 55,80 m, la S – drum pe distanţa de 105,30 m şi la Vest – Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 60,69 m, al terenului în suprafaţă de 7294 mp format din 5643 mp păşune şi 1651 mp pădure, identificat cu nr. cadastral 396, având următorii vecini şi dimensiuni ale laturilor: la N – drum pe distanţa de 111,84 m, la E – Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 91,95 m, la S – Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 284,57 m şi la V – Ocolul silvic pe distanţa de 25,50 m, al Cabanei şi anexelor având numere cadastrale 395 şi 396 aşa cum rezultă din documentaţia tehnică înregistrată sub nr. 155545/27.11.2003 situate pe terenurile mai sus menţionate, al C.AS.Isituat în satul Izvoranu, comuna Tisău, judeţul Buzău.

În motivare, reclamantul a arătat că SC C.I SRL a dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2787/28.11.2003 de BNP Vasile Victor suprafeţele de teren de 12014 mp situat în extravilanul comunei Tisău, judeţul Buzău, tarlalele 20 şi 27 parcelele 206, 242 şi 244, de 4720 mp format din 263 mp pădure şi 4458 mp păşune, identificat cu nr. cadastral 395 având următorii vecini şi dimensiuni ale laturilor: la N – Ocolul Silvic Tisău, pe distanţa de 98,53 m, La E – drum pe distanţa de 55,80 m, la S – drum pe distanţa de 105,30 m şi la Vest – Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 60,69 m, 7294 mp format din 5643 mp păşune şi 1651 mp pădure, identificat cu nr. cadastral 396, având următorii vecini şi dimensiuni ale laturilor: la N – drum pe distanţa de 111,84 m, la E – Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 91,95 m, la S – Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 284,57 m şi la V – Ocolul silvic pe distanţa de 25,50 m.

De asemenea prin contractul de vânzare cumpărare încheiat la data de 06.11.2003 înscris la Biroul de Carte Funciară sub nr. 4247/04.05.2004 având CF 36, a dobândit Cabana şi anexele având numere cadastrale 395 şi 396.

Totodată ca urmare a autorizaţiei de construcţie nr. 16/05.05.2006 societatea sa a edificat pe terenul arătat mai sus următoarele construcţii: pavilion central, pavilion cazare, remiză utilaje şi unelte agricole, adăpost pentru şi păsări.

Toate aceste bunuri au fost proprietatea SC C.I SRL . în această societate a fost asociat atât reclamantul cât şi SC C.C.ASA.

Ca urmare a hotărârii AGA nr. 1 din 04.01.2010 SC Constam Construcţii şi Ambient SA i-a vândut părţile ei sociale, devenind în acest fel asociat unic.

La data de 20.01.2009 SC C.I SRL a fost dizolvată şi radiată din , fără însă să aibă loc lichidarea societăţii. Ca urmare a faptului că a devenit asociat unic al SC C.I SRL , în temeiul Legii 31/1991 toate bunurile societăţii se transferă lui ca asociat unic.

În drept , sunt invocate dispoziţiile art. 111 din precum şi pe dispoziţiile Legii 31/1990.

În dovedirea acţiunea s-au depus în xerocopie contract de vânzare cumpărare nr. 2787/28.11.2003 , contractul de vânzare cumpărare încheiat în data de 06.11.2003 , documentaţia tehnică înregistrată sub nr.15545/27.11.2003 , certificat de înscriere menţiuni nr. 15652/21.12.2006 , încheierea ORC nr. 221/19.01.2009 , act constitutiv al SC C.I.SRL , hotărârea AGA nr. 1/04.01.2010 , autorizaţia de construire nr. 16/05.05.2006 , fişa sintentică totală a SC C.I.SRL editată la data de 05.11.2010 , decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. 822 din 26.11.2008 , decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. 823 din 26.11.2008 , raport de inspecţie fiscală încheiat la data de 25.11.2008 , nr. 43093/26.11.2008 având un număr de 12 anexe , anexa nr. 1 înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău sub n. 38770/16.10.2008.

Deşi legal citată , pârâta nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a combate susţinerile reclamantului.

Analizând întregul material probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele :

Potrivit certificatului de înregistrare menţiuni eliberat la data de 15.01.2007 de Oficiul Registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău menţiunea nr. 15652 din 21.12.2006 , privind înregistrarea modificării actului constitutiv al SC Cabana Izvoranu SRL cuprinsă în act adiţional cu dare de dată certă nr. 90 din 20.12.2006 , a fost înscrisă în registrul comerţului la data de 22.12.2006 , în baza încheierii judecătorului delegat nr. 34284 din 22.12.2006.

Din actul constitutiv modificat al societăţii comerciale C.I reiese că asociaţii acestei societăţi sunt I. N şi SC C.C.A , participarea acestora la capitalul social fiind după cum urmează : I.N. – 50% respectiv 10 părţi sociale , SC C.C.A.50 % respectiv 10 părţi sociale.

SC C.I SRL a dobândit în proprietate mai multe bunuri astfel : prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2787/28.11.2003 de BNP Vasile Victor suprafeţele de teren de 12014 mp , situat în extravilanul comunei Tisău , judeţ Buzău, tarlalele 20 şi 27 , parcelele 206,242 şi 244 ; de 47.720 mp , format din 263 mp pădure şi 4.458 mp păşune , identificat cu nr. cadastral 395, având următorii vecini şi dimensiuni ale laturilor : la nord –Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 98,53 m , la est – drum pe distanţa de 55,80 m , la sud- drum pe distanţa de 105,30 m şi la vest – Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 60,69 m ; de 7.294 mp , format din 5.643 mp păşune de 1,651 mp pădure , identificat cu număr cadastral 396 , având următorii vecini şi dimensiuni ale laturilor : la nord – drum pe distanţa de 111,84 m , la est – Ocolul Silvic Tisău , pe disanţa de 91,95 m , la sud – Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 284,57 pe distanţa de 284,57 m şi la vest – Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 25,50 m ; prin contractul de vânzare cumpărare încheiat în data de 06.11.2003 şi înscris la Biroul de Carte Funciară sub nr.4247/04.05.2004 având CF 36 , Cabana şi anexele având numerele cadastrale 395 şi 396.

Urmare eliberării autorizaţiei de construcţie nr. 16 in 05.05.2006 societatea a edificat pe terenul arătat mai sus următoarele construcţii : pavilion central , pavilion cazare , remiza utilaje şi unelte agricole , adăpost pentru animale şi păsări.

Prin Hotărârea AGA nr. 1 din 04.01.2010 SC C.C.A SA a cesionat reclamantului părţile sociale acesta devenind în acest fel asociat unic al SC C.I.SRL.

Această societate a fost radiată aşa cum reiese din certificatul Oficiului Registrului Comerţului , fără însă să aibă loc lichidarea societăţii.

Instanţa constată că în cauza dedusă judecăţii sunt incidente dispoziţiile art. 111 Cod procedură civilă , text de lege care arată în mod clar că partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept, ori , atâta vreme cât reclamantul nu poate formula acţiune în realizarea dreptului , acţiunea în constatarea dreptului său de proprietate asupra bunurilor ce au fost în patrimoniul SC C.I SRL , societate radiată din registrul comerţului , al cărui asociat unic a devenit ca urmare a cesionării părţilor sociale de SC C.C şi A SA, este întemeiată.

Aceste bunuri nu au fost supuse lichidării anterior radierii societăţii din registrul comerţului şi pentru ele au fost plătite impozitele aferente nefiind obligaţii de plată neachitate , aşa cum reiese din fişa sintentică totală din 5.11.2010.

Faţă de considerentele ce preced , având în vedere şi faptul că de la data radierii societăţii a încetat personalitatea juridică a SC C.I SRL , prin sentinţa nr.1501 din 23.11.2010 s-a admis ca întemeiată acţiunea dedusă judecăţii şi prin consecinţă instanţa a constatat că reclamantul este proprietarul terenului în suprafaţă de 12.014 mp situat în extravilanul comunei Tisău , judeţ Buzău , tarlalele 20 şi 27 , parcelele 206,242 şi 244 , al terenului în suprafaţă de 4.720 mp format din 263 mp pădure şi 4458 mp păşune , identificat cu nr. cadastral 395 , având următorii vecini şi dimensiuni ale laturilor : la nord-Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 98,53 m , la est- drum pe distanţa de 55,80 m , la sud-drum pe distanţa de 105,30 m şi la vest – Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 60,69 m ; al terenului în suprafaţă de 7.294 mp format din 5.643 mp păşune şi 1.651 mp pădure , identificat cu număr cadastral 396 , având următorii vecini şi dimensiuni ale laturilor : la nord – drum pe distanţa de 111,84 m , la est – Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 91,95 m , la sud – Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 284,57 m şi la vest – Ocolul Silvic Tisău pe distanţa de 25,50 m, al Cabanei şi anexelor având numerele cadastrale nr. 395 şi 396 aşa cum rezultă din documentaţia tehnică înregistrată sub nr. 15545/27.11.2003 situate pe terenurile mai sus menţionate şi a C. A Satul Izvoranu situat în sat Izvoranu , comuna Tisău , judeţ Buzău.