COMERCIAL: Acţiune în plata de despăgubiri formulată în temeiul contractului de asigurare pentru pagube provocate construcţiei ca urmare a unei furtuni. Incidenţa art. 1.13 din contract privind franşiza Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană e


Deliberând asupra recursului comercial de faţă :

1) – Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.11216/200/2009 din 22.10.2009, reclamanta SC L F SRL Rm. Sărat a chemat în judecată pe pârâta SC A R A V SA Bucureşti – Sucursala Buzău, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată să-i plătească suma de 28.120 lei cu titlu de despăgubiri civile , cu cheltuieli de judecată .

În motivarea plângerii, reclamanta a susţinut că suma solicitată reprezintă despăgubiri cuvenite în baza contractului de nr.0070020/3.04.2009, pentru pagubele provocate unei construcţii ca urmare a furtunii din 2.06.2009 , în condiţiile în care pârâta în calitate de asigurator , i-a plătit doar suma de 22.586 lei din paguba totală de 50.960,61 lei , conform documentelor sale , calculând franşiza la 20.962 lei în loc de 255 lei , cu încălcarea prevederilor art.1.13 din contract.

Pârâta a formulat întâmpinare în temeiul art.115 – 118 din Codul de procedură civilă, solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată .

A invocat în acest sens că despăgubirile acordate pentru dauna parţială efectiv constatată au fost calculate conform devizului său, valoarea totală a pagubei însumând 46.273,22 lei din care s-a scăzut contravaloarea materialelor recuperabile şi s-a reţinut franşiza de 20.962 lei, în condiţiile în care reclamanta a prezentat doar un deviz antecalcul şi o factură proformă în care s-au înscris preţuri exagerate ( filele 32 – 33 dosar ).

2) – Prin sentinţa nr.3677 din 12.05.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a respins acţiunea ca neîntemeiată .

Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că, în executarea contractului de asigurare seria IC nr.0070020/3.04.2009, pârâta , în calitate de asigurator , nu datorează nicio sumă de bani reclamantei , întrucât a plătit acesteia pentru dauna parţială efectiv constatată de inspectorii săi la construcţia asigurată, suma de 22.585,76 lei , diferenţele de 1.362,73 lei şi respectiv de 20.962 lei până la valoarea totală a pagubei de 43.547,76 lei conform devizului propriu reprezentând contravaloarea materialelor recuperabile şi respectiv franşiza de 0,5% calculată la suma asigurată de 1.000.000 euro, la cursul euro la data producerii riscului asigurat.

Instanţa a înlăturat raportul de expertiză întocmit de expertul Băescu Vasile Marinică , reţinând că acesta nu are calificarea necesară pentru interpretarea clauzelor contractuale , motiv pentru care nu a făcut aplicarea art.1.13 din contractul părţilor raportat la art.55 din contract şi art.27 al.3 din Legea nr.136/1995.

3) – Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta în termen legal conform art.301 din , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat în esenţă greşita respingere a acţiunii de către instanţa fondului , în condiţiile în care a dovedit valoarea pagubei cu actele depuse la dosar , confirmată de expertiza administrată în cauză , iar cuantumul real al franşizei se circumscrie sumei de 255 lei, conform clauzei stipulate la art.1.13 din contract.

4) – Prin decizia nr. 883 din 2.12.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a admis recursul declarat de reclamantă modificându-se sentinţa atacată în sensul admiterii acţiunii şi obligării pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 28.128 lei cu titlu de despăgubiri civile şi a sumei de 3 114 lei cheltuieli de judecată la fond şi în recurs.

Hotărând astfel, tribunalulk a reţinut în fapt şi în drept :

4.1.) – Prin contractul de asigurare seria IC nr.00700200din 3.04.2009 încheiat între părţile în proces , reclamanta a asigurat alături de alte construcţii şi bunuri mobile şi o hală industrială multietajată situată în Rm. Sărat , strada Şoseaua Puieşti, judeţul Buzău , al o valoare de 1.000.000 euro , pe o perioadă de un an , prima de asigurare fiind plătiră anticipat şi integral ( contract depus la fila 4 dosar fond).

La data de 2.06.2009, pe raza municipiului Rm. Sărat , judeţul Buzău s-a produs o furtună , calificată drept risc asigurat de către ambele părţi, care a deteriorat acoperişul construcţiei asigurate.

Conform evaluării reclamantei , valoarea pagubei se circumscrie sumei de 50.960,71 lei , astfel cum rezultă din factura proformă nr.00009/13.07.2009 ( fila 9) şi devizul de reparaţii întocmit de o societate specializată în domeniu: SC Fard Oca SRL Buzău ( fila 10 dosar) .

Evaluarea efectuată de reclamantă : 50.960,71 lei a fost confirmată şi de expertiza administrată în cauză: expert Băescu Vasile Marinică , acesta stabilind valoarea daunei la suma de 52.915 lei ( filele 53 – 63 dosar).

Contrar evaluării reclamantei ( 50.960,71 lei) , confirmată de expertiza administrată la o valoare uşor sensibil apropiată , dar motivată tehnic punctual ( 52.915,15 lei ) , pârâta , în calitate de asigurator, a opus cocontractantului său o daună totală în sumă de 46.273,22 lei calculată conform devizului propriu ( filele 22 – 26 dosar ) .

Contestând preţurile practicate de reclamantă la calculul pagubei , pârâta i-a plătit acesteia cu titlu de daună suma de 22.585,76 lei , după ce a scăzut din valoarea totală de 46.273,22 lei suma de 1.362,73 lei – contravaloare materiale recuperabile ( 682,73 lei: fier vechi +682,73 lei : lemn +550 lei : scândură) şi suma de 20.962,00lei – contravaloare franşiză prevăzută la art.1.13 din contract ( calculată: 0,5% din suma asigurată de 1.000.000 euro , conversie la cursul de 4,1924 lei , conform contractului şi adresei nr.14213/DD/29.09.2009): întâmpinare: filele 32-33, concluzii scrise : filele 68 -69 dosar.

Însuşindu-şi în tot punctul de vedere al asiguratorului şi înlăturând expertiza de specialitate , la care pârâta nu a formulat obiecţiuni şi nici nu a solicitat administrarea unei alte expertize , instanţa fondului a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Contrar considerentelor sentinţei , tribunalul apreciază că acţiunea în pretenţii formulată de reclamantă este întemeiată, sens în care se are în vedere:

4.2.) – Valoarea totală a pagubei în sumă de 50.960,71 lei ce se regăseşte în devizul antecalcul şi factura proformă depuse de reclamantă la filele 9 şi 10 dosar fond , a fost confirmată de expertiza de specialitate întocmită de expert Băescu Vasile Marinică şi depusă la filele 53-63, acesta stabilind o valoare de 52.915 lei urmare recuperării unor materiale.

Or, în condiţiile în care pârâta nu a contestat modul de calcul al pagubei prezentat de expert , deşi raportul i-a fost comunicat spre luare la cunoştinţă la termenul din 24.03.2010 ( fila 45) , pentru termenul din 05.05.2010 când s-a dezbătut fondul litigiului ( fila 71) , nu a formulat obiecţiuni punctual şi nici nu a solicitat administrarea unei noi expertize , tribunalul apreciază că apărările formulate prin notele de concluzii scrise , în plan teoretic , sub aspectul nejustificării unor cheltuieli indirecte , beneficiarii, etc., sunt neîntemeiate.

4.3) – Referitor la franşiza ce face obiectul clauzei contractuale stipulate la art.1.13 din contract, tribunalul reţine:

Conform art.1.13 din contract franşiza este denumită ca fiind „ partea dinainte stabilită din orice pagubă suportată de asigurat”, la rubrica „ obiectul asigurării” din contract determinându-se franşiza la 0,5% „ .

Textul convenţional menţionat : art.1.13, se coroborează întocmai cu dispoziţiile art.55 din acelaşi contract , potrivit căruia „ în baza prezentului contract de asigurare , asigurătorul despăgubeşte toate pagubele ce depăşesc cuantumul franşizei prevăzută în contractul de asigurare, sumă ce se va scădea din fiecare daună în parte”.

La simpla lectură a conţinutului clauzelor stipulate la art.1.13 şi art.55 din contract, se constată neechivoc faptul că acestea sunt conforme cu prevederile art.27 al.3 din legea nr.136/1995 a asigurărilor.

Or, în condiţiile în care la art.1.13 se prevede imperativ că franşiza de 0.5% se „ calculează în raport de paguba suportată de asigurat” ( şi nicidecum din valoarea asigurată : 1.000.000 euro în cauza pendinte judecăţii) , iar la art.55 se invocă de asemenea „ paguba suportată de asigurat „ ( şi nicidecum valoarea asigurată) , tribunalul reţine că instanţa fondului a confirmat în mod greşit o franşiză calculată la valoarea asigurată , în sumă de 20.962 lei .

4.4.) – De altfel, însăşi calculele prezentate de pârâtă prezintă erori, întrucât, din dauna totală de 46.273,22 lei prevăzută în devizul propriu , scăzându-se contravaloarea materialelor recuperabile de 1.362,73 lei şi franşiza calculată în raport de valoarea asigurată : 20.962 lei, rămâne o diferenţă de 23.948,49 lei şi nicidecum 22.585,76 lei , reprezentând suma achitată asiguratului cu titlu de despăgubiri ( cu un minus de 1.362,73 lei, deci peste 13 milioane lei vechi).

4.5.) – Prin urmare , plecând de la o pagubă totală „ expertizată, în sumă de 50.960,71 lei , după care se scade suma efectiv plătită de asigurator: 22.585,76 lei, dar şi franşiza de 255 lei ( calculată în mod corect în raport de dauna totală şi nu de valoarea asigurată), diferenţa de despăgubiri rămasă la plată către asigurat se circumscrie sumei de 28.119,95 lei ( rotunjit , conform sistemului : 28.120 lei ).

4.6.) – Pentru considerentele ce preced , în baza art.312 al.2 raportat la art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă , prin decizia nr. 883 din 2.12.2010 s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a modificat sentinţa atacată în sensul admiterii acţiunii şi obligării pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 28.120 lei cu titlu de despăgubiri cuvenite în executarea contractului de asigurare seria IC nr.0070020 din 3.04.2009.

Avându-se în vedere faptul că pârâta a căzut în pretenţiile reclamantei , în baza art.274 din Codul de procedură civilă , aceasta a fost obligată să plătească recurentei suma de 3.144 lei, solicitată cu titlu de cheltuieli de judecată , compusă din taxe de timbru la fond ( 1.741 lei) şi în recurs ( 873 lei ) şi onorariu expert ( 500 lei).