COMERCIAL: Acţiune în plata preţului lucrărilor de construcţii executate în baza unui contract încheiat între părţile în proces. Evaluarea corectă a probatoriului administrat în cauză Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Deliberând asupra recursului comercial de faţă, constată :

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 13448 din 10.12.2009, reclamanta SC A SRL Buzău a chemat în judecată pe pârâta SC P M SRL Buzău , solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 30.000 lei , cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că în baza contractului nr.51 din 7.08.2007 , pârâta şi-a asumat obligaţia realizării lucrărilor de instalaţii sanitare şi termice la imobilul P+1+M situat în municipiul Buzău , strada Proiectată nr.14, context în care i-a plătit un avans din preţ de 1.000 lei .

Ulterior , la solicitarea pârâtei i-a mai achitat suma de 2000 lei în trei etape, termenul de finalizare a lucrării fiind stabilit la 40 zile de la începerea lucrării.

Deşi au trecut 2 ani de la perfectarea contractului, pârâta nu a executat nici o lucrare şi refuză să-i restituie suma încasată cu titlu de avans din preţ.

Pârâta a formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi cerere reconvenţională , solicitând obligarea reclamantei la plata sumei de 38.696,78 lei , diferenţă preţ lucrări executate(fila 19).

Prin răspunsul la întâmpinare şi cererea reconvenţională formulată, reclamanta a invocat excepţia prematurităţii întemeiată pe art.7201 din Cod procedură civilă şi netemeinicia pretenţiilor remise (filele 24-25).

Prin sentinţa nr.4380 din 14.06.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a respins excepţia prematurităţii formulării cererii reconvenţionale invocată de reclamanta pârâtă. S-a respins acţiunea formulată de reclamanta SC Agate SRL în contradictoriu cu pârâta SC P M SRL. S-a admis în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta reclamantă SC P M SRL în contradictoriu cu reclamanta pârâtă SC A SRL. A fost obligată reclamanta pârâtă la plata către pârâta reclamantă a sumei de 28567,19 lei reprezentând diferenţă lucrări. A fost obligată reclamanta pârâtă la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 3340,34 lei către pârâta-reclamantă. S-au respins capetele de cerere referitoare la obligarea reclamantei –pârâte la plata sumelor de 10129,59 lei reprezentând diferenţa lucrări executate şi de 1107,66 lei cheltuieli de judecată către pârâta-reclamantă.

Respingând excepţia de prematuritate a cererii în pretenţii formulată pe cale reconvenţională , instanţa a apreciat în baza înscrisurilor depuse la filele 30-37 dosar, că pârâta a efectuat procedura prealabilă de conciliere conform cerinţelor art.7201 din .

Pe fond, în referire la cererea principală şi cererea reconvenţională, instanţa a reţinut : după cum reiese din înscrisurile depuse în copie la filele 7-9 dosar, prin contractul de execuţie lucrări nr. 51/7.08.2007 pârâta s-a obligat să realizeze lucrări de instalaţii sanitare şi termice la obiectivul imobil P+1+M din municipiul Buzău, str. Proiectată nr. 14, jud. Buzău.

Termenul de realizare a lucrărilor a fost stabilit de către părţi ca fiind 40 zile de la data începerii lucrărilor, valoarea acestora fiind stabilită la 32492 lei fără TVA conform centralizatorului şi devizului ofertă.

Din depoziţiile martorilor audiaţi coroborate cu atitudinea procesuală a părţilor exprimată prin acţiunea introductivă şi cererea reconvenţională a reieşit că executarea lucrărilor de instalaţii a început în luna august şi a fost întreruptă la sfârşitul lunii septembrie 2007, întrucât beneficiarul nu a achitat integral suma datorată şi nici nu a solicitat continuarea lucrărilor de montaj a materialelor aprovizionate şi depozitate în punctul de lucru din mun Buzău, str Proiectată, nr 14.

Prin art. 4 din contractul în discuţie, părţile au convenit ca termenul final de realizare a lucrărilor să fie prelungit în mod necondiţionat de către beneficiar pentru cauze neimputabile executantului, printre alte situaţii fiind enumerată şi neplata la termen a lucrărilor de către beneficiar.

Coroborând depoziţiile martorilor S M, P C cu înscrisul de la fila 29 dosar, însuşit prin semnătură şi ştampilă de părţi, în cursul lunii noiembrie 2007 reclamanta a solicitat pârâtei să execute, fără contract, lucrări de instalaţii termice şi sanitare la Spitalul Ojasca, jud Buzău.

Contractele comerciale se consideră încheiate dacă manifestarea de voinţă a părţilor, ofertă şi acceptarea ofertei sunt concordante.

Pentru ca pretinsele convenţii să-şi poată produce efecte juridice se impune să fie încheiate cu un reprezentant autorizat al beneficiarului, îndreptăţit legal a reprezenta societatea juridică în raporturile cu terţii.

Din faptul că pe înscrisul depus la fila 29 dosar se află aplicată pe lângă semnătura reprezentantului beneficiarului şi ştampila acestei societăţi se poate deduce că acesta a fost împuternicit să semneze valabil toate actele,că a existat acordul părţilor cu privire la executarea de către pârâta a lucrărilor la punctul de lucru Ojasca, prezumţie confirmată de împrejurarea că lucrările au fost realizate de executant, iar reclamanta prin acelaşi înscris s-a obligat să plătească şi să regleze plăţile atât pentru Spitalul Ojasca, cât şi cele din str. Proiectată nr 14 mun Buzău.

Faţă de raportul juridic astfel creat între părţi, instanţa apreciază că susţinerea reclamantei potrivit căreia lucrarea de instalaţii de la Spitalul Ojasca ar fi fost atribuită şi contractată nu de aceasta ci de o altă societate, respectiv SC Sho Construct SRL, nu are nici o incidenţă în speţă întrucât această ultimă societate este un terţ, raporturile dintre ea şi reclamanta nu privesc pârâta.

Coroborând înscrisurile de la filele 38-75 dosar, cu depoziţiile martorilor audiaţi, instanţa a apreciat că valoarea lucrărilor de execuţii realizate de pârâta la obiectivul din municipiul Buzău str. Proiectată nr. 14 se ridică la suma de 30327,73 lei iar a lucrărilor de la Spitalul Ojasca la suma de 28239,46 lei, totalul sumei datorate acesteia de reclamanta pârâta fiind de 58567,19 lei.

Coroborând înscrisurile de la filele 10-12 dosar , cu atitudinea procesuala a părţilor , care sub aspect probatoriu are valoare juridica reglementata de art. 1204 Cod civil, instanţa a reţinut că din debitul datorat, reclamanta a achitat suma de 30.000 lei, rămânând de achitat diferenţa de 28567,19 lei.

Ca atare, ţinând cont de regula potrivit căreia în materia răspunderii civile contractuale, debitorului îi incumba sarcina dovedirii îndeplinirii obligaţiei, instanţa mai reţine că reclamanta pârâta , deşi a beneficiat de lucrările efectuate de către parata reclamanta, până în prezent nu a achitat integral contravaloarea acestora.

Împotriva încheierii din 7.06.2010 şi a sentinţei pronunţate a declarat recurs reclamanta – societate în , prin administrator judiciar”Casa de Insolvenţă Muntenia IPURL Buzău, în termen legal conform art.301 din Cod procedură civilă criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art.303.

În expunerea motivelor de critică formulate împotriva încheierii din 7.06.2010, reclamanta a invocat greşita respingere a cererii de suspendare a judecăţii cererii reconvenţionale, în condiţiile în care litigiului îi sunt incidente dispoziţiile art.36 din Legea nr.85/2006, precum şi omisiunea pronunţării instanţei atât prin dispozitivul încheierii cât şi prin dispozitivul sentinţei asupra modului de soluţionare a cererii.

În expunerea motivelor de critică invocate împotriva sentinţei , reclamanta a invocat contradicţia vădită dintre probele administrate , greşita coroborare a declaraţiilor martorilor cu o factură emisă la 2 ani de la data executării pretinselor lucrări şi în lipsa oricărui demers , lipsa eficienţei probatorii a înscrisurilor emanate de la pârâtă, neluarea în considerare a adresei nr.6018/2010 depusă la fila 104 dosar, calificarea greşită a procesului verbal din 24.07.2008 drept mărturisire extrajudiciară , inopozabilitatea facturii nr.9003.7/31.12.2009 şi neluarea în considerare a contractului nr.51/2007 încheiat între părţi.

Prin decizia nr. 750 din 29.10.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat de reclamanta –pârâtă SC A SRL.

Hotărând astfel, tribunalul a reţinut :

Referitor la recursul declarat împotriva încheierii din 7.06.2010, tribunalul apreciază că instanţa fondului a respins în mod corect şi motivat cererea de suspendare a judecării cererii reconvenţionale în pretenţii formulată de pârâtă, cauzei nefiindu-i incidente dispoziţiilor art.36 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.

Contrar motivului de critică invocat de reclamantă prin încheierea din 7.06.2010, consemnatorie a dezbaterilor purtate pe excepţii şi pe fond, instanţa a dispus amânarea pronunţării la 14.06.2001 asupra excepţiei prematurităţii şi fondului celor două cereri, după ce, în prealabil. s-a pronunţat în sensul respingerii cererii de suspendare a judecării cererii reconvenţionale , aspect consemnat la aliniatul 1 al filei 121/verso al încheierii de şedinţă.

Referitor la recursul declarat împotriva sentinţei , tribunalul apreciază că instanţa fondului făcând o evaluare justă a probatoriului administrat în cauză a reţinut în mod corect şi motivat că pârâta a executat lucrări de construcţie la obiectivul din Buzău, strada Proiectată nr.4 , judeţul Buzău în valoare de 30.327,73 lei , iar la Spitalul Ojasca în valoare de 28.239,46 lei, din totalul acestora plătindu-se doar suma de 28.567,19 lei .

Luând în considerare înscrisurile depuse la filele 38-75 dosar ce se coroborează cu declaraţiile martorilor audiaţi la propunerea ambelor părţi , instanţa fondului a reţinut în mod just că între părţile în proces a existat un acord în vederea executării lucrărilor la ambele obiective.

Edificator pentru lămurirea raporturilor juridice deduse judecăţii este procesul verbal din 24.07.2008, depus la fila 29 semnat şi ştampilat de reprezentanţii ambelor părţi , prin care se consemnează inclusiv obligaţia asumată de reclamantă în sensul reglării plăţilor pentru lucrările executate de pârâtă la ambele obiective.

În contextul expus, tribunalul nu primeşte celelalte motive de critică invocate de reclamantă , forţa probantă a înscrisului invocat anterior fiind de natură să înlăture prin el însuşi apărările formulate inclusiv prin cererea de recurs.

Pentru considerentele ce preced, în baza art.312 alin.1 din Cod proc.civ. s-a respins recursul declarat de reclamanta pârâtă.