COMERCIAL : Acţiune în plata preţului mărfii livrate şi a dobânzii legale. Respingerea cererii formulate de reclamantă în sensul obligării în solidar a celor două pârâte la plata sumelor solicitate Cereri


1.) Obiectul acţiunii

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti sub nr.20962/4/2009 din 21.12.2009 astfel cum a fost completată prin cererea depusă la filele 104 -107 dosar, reclamanta SC A&G M. T. SRL a chemat în judecată pârâţii SC D.F. SRL şi SC F.D. P. SRL, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi în solidar la plata sumei de 15.828,78 lei preţ marfă, a sumei de 1.677,82 lei dobândă legală calculată până la data de 25.02.2010 şi în continuare până la plata efectivă a debitului.

2.) Motivarea acţiunii

2.1.)- În fapt, reclamanta a susţinut că pârâta îi datorează suma de 15.828,78 lei reprezentând preţ marfă livrată conform celor 55 de facturi anexate, astfel cum rezultă şi din convenţia încheiată cu aceasta la data de 06.05.2009. Ulterior şi anume la data de 17.07.2009, pârâta i-a comunicat că începând cu luna iunie 2009 şi-a suspendat activitatea, întregul său fond de marfă fiind preluat de copârâta SC D. F. SRL care s-a obligat să-i achite datoriile către toţi furnizorii.

2.2.) –În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art.969, 1073,1077 Cod civil, art. 36, 43 şi 46 Cod comercial şi prevederile Legii nr.469/2002.

3.) –Întâmpinarea

3.1.) –Pârâta SC D.P. SRL a formulat întâmpinare conform art.115 -118 din Codul de procedură civilă, invocând pe cale de excepţie necompetenţa teritorială a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, lipsa calităţii sale procesual pasive şi prematuritatea introducerii acţiunii.

3.2.) –Pe fond, pârâta a invocat netemeinicia acţiunii în ce o priveşte, întrucât nu-şi asumă procesul verbal din 17.06.2009 invocat de reclamantă, în sensul că nu a preluat fondul de marfă şi obligaţiile de plată ale acesteia, asociata C.D. cesionând părţile sale sociale şi retrăgându-se din societate la data de 28.07.2009 ( filele 99-103).

4.) –Probe

În sprijinul susţinerilor formulate prin acţiune şi întâmpinare, părţile în proces au depus la dosar înscrisuri ( filele 11-88,108 -119).

5.)- Soluţia instanţei investite

5.1.) –Prin sentinţa nr.3084 din 15.04.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, s-a admis excepţia necompetenţei sale teritoriale, dispunându-se declinarea competenţei de soluţionare a acţiunii în favoarea Judecătoriei Rm.Sărat.

5.2.) –Hotărând astfel, instanţa a avut în vedere sediul pârâtelor, în aplicarea prevederilor art. 158 raportat la art.7 din Codul de procedură civilă.

6.Soluţia fondului

6.1.) – Prin sentinţa nr.2286 din 17.12.2010 pronunţată de Judecătoria Rm. Sărat, s-a respins excepţia prematurităţii introducerii acţiunii, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei SC F. D. P. SRL şi s-a admis acţiunea, pârâta SC D. F. SRL fiind obligată să plătească reclamantei suma de 15.828,78 lei- preţ marfă livrată, suma de 1.677, 82 lei dobândă legală calculată de la data scadenţei fiecărei facturi până la 25.02.2010 şi în continuare până la data achitării întregului debit, precum şi a sumei de 2.062,73 lei cheltuieli de judecată.

S-a dispus şi obligarea reclamantei la plata sumei de 2000 lei cheltuieli de judecată către pârâta SC D. P. SRL.

6.2.)- Respingând excepţia prematurităţii introducerii acţiunii, instanţa a apreciat că în cauză a fost efectuată procedura prealabilă a concilierii directe conform art.7201 din Codul de procedură civilă. Admiţând excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei SC F. D. P. SRL, instanţa a reţinut că între aceasta şi reclamantă nu s-au încheiat raporturi comerciale referitor la produsele facturate.

6.3.) –Pe fond, instanţa a reţinut în baza probatoriului administrat că pârâta SC D. F. SRL datorează reclamantei suma de 15.828,78 lei reprezentând preţ marfă livrată conform celor 55 facturi depuse la dosar la care se adaugă dobânda legală în sumă de 1.667,82 lei, astfel cum a fost calculată până la data de 25.02.2010, conform art. 3 din OG nr.9/2000 şi în continuare până la plata efectivă a debitului.

6.4.) – Instanţa fondului a înlăturat punctual susţinerile formulate de reclamantă prin acţiune, reţinând că aceasta nu şi-a încetat activitatea, că a suspendat-o temporar şi că procesul verbal din 17.07.2009 încheiat între asociaţii aceleeaşi societăţi este nerelevant cauzei.

7.) – Recursul

7.1.) –Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta în termen legal conform art.301 din Codul de procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art.303.

7.2.) – În expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat în esenţă că instanţa fondului a înlăturat în mod greşit caracterul solidar al obligaţiei existente între societăţile pârâte, în raport de înscrisul depus la fila 13 dosar, coroborat cu chitanţele prezentate şi răspunsul pârâtei SC D. F. SRL la interogatoriu pct.5, iar hotărârea pronunţată nu este redactată conform dispoziţiilor art. 261 pct. 5 Cod procedură civilă, sens în care s-a invocat punctual doctrina şi jurisprudenţa internă.

8.) – Constatări

Examinând sentinţa atacată, în raport de actele şi lucrările dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate, precum şi din oficiu conform art. 304/1 din Codul de procedură civilă, tribunalul a constatat:

8.1.) –În baza probatoriului administrat, instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că preţul mărfii livrate în baza celor 55 de facturi: 15.828,78 lei, la care se adaugă penalităţile de întârziere aferente, astfel cum au fost acordate, sunt datorate exclusiv de pârâta SC D. F. SRL , cu care s-a încheiat raportul comercial.

8.2.) –Procesul verbal din 17.07.2009 depus la fila 13 dosar ( cu un conţinut ambiguu, neconvingător), chitanţele depuse la filele 58 – 61 ( ce se raportează perioadei : martie – iunie 2009, reprezentând vânzări medicamente sau fără vreo specificaţie), ca şi răspunsul la interogatoriu invocat ( în condiţiile în care SC D.P. SRL nu-şi asumă procesul verbal menţionat) nu pot fi calificate drept probe de natură să ateste existenţa obligaţiei solidare între societăţile pârâte cu privire la plata debitului pretins.

8.3.) – Contrar motivului de critică invocat de recurentă la pct.2 al cererii de recurs, tribunalul apreciază că instanţa a motivat în fapt şi în drept soluţia pronunţată astfel că nu intră în discuţie necercetarea fondului litigiului.

9.) – Soluţia Tribunalului

Pentru considerentele expuse, apreciindu-se asupra legalităţii şi temeiniciei sentinţei atacată, în baza art. 312 alin.1 din Codul de procedură civilă, s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat de reclamantă împotriva sentinţei nr.2286 din 17.12.2010 pronunţată de Judecătoria Rm.Sărat în contradictoriu cu pârâtele SC D. F. SRL Buzău şi SC F. D. P. SRL .