COMERCIAL: Acţiune în remiterea preţului serviciilor prestate de furnizori. Întâmpinare. Răspuns la întâmpinare. Nemotivarea sentinţei conform art. 261 pct. 5 C.p.c. Casarea soluţiei cu trimitere Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Deliberând asupra recursului comercial de faţă, constată :

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 4753/200/2010 din 14.05.2010 , reclamanta ITCSMS Buzău a chemat în judecată pe pârâta SC PAS Stâlpu SA solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 6.006, 10 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. 338/18.04.2007, precum şi a dobânzii legale aferente .

În motivarea acţiunii , reclamanta a susţinut că deşi , în aplicarea prevederilor Legii nr. 266/2002 , a efectuat în beneficiul pârâtei operaţiuni de control ,certificare,înregistrare, monitorizare si teste de calitate pentru seminţe aceasta nu i-a plătit preţul serviciilor prestate în sumă de 6 .006, 10 lei conform facturii fiscale nr. 338/18.04.2007, aspect de natură să atragă şi plata dobânzii legale aferente.

Pârâta a formulat întâmpinare conform art. 115-118 din , prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată (fila 27 dosar ) .

A susţinut în acest sens că suma pretinsă de reclamantă nu este o creanţă certă, lichidă şi exigibilă , întrucât reclamanta nu a executat prestaţiile invocate prin acţiune .

Controlul în câmp pentru care reclamanta pretinde suma de 5.530 lei nu s-a efectuat în realitate , ci s-a emis din birou o declaraţie de multiplicare înregistrată sub nr. 65/24.05.2007, semnată de reprezentantul său în necunoştinţă de cauză.

Buletinele de analiză, parţial , au un alt tarif decât cel menţionat în factură şi anume 28,57 lei /bucată şi nicidecum 37,79 lei/bucată.

Neregularităţi există şi sub aspectul sondării a 426 de saci , deşi în tariful de analiză intră si tariful de sondare , iar reprezentanţii au prezentat probele de orz marca „Maria „ în pungi de plastic , şi nicidecum în saci , preţul facturat de 170,40 nefiind justificat.

Prin nota de Precizări depusă la filele 30-32 dosar , reclamanta a răspuns punctual criticilor invocate de pârâtă prin întâmpinare , stăruind în admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

Prin sentinţa nr. 6500 din 15.10.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut că reclamanta nu a făcut dovada prestării serviciilor de control , certificare, înregistrare , monitorizare si teste de calitate pentru seminţe, conform prevederilor Legii nr.266/2002.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta în termen legal conform art 301 din Codul de procedură civilă , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303.

În expunerea motivelor de recurs , reclamanta a invocat nemotivarea în fapt şi în drept a sentinţei, considerentele contradictorii ale hotărârii si reţinerea unei situaţii în fapt contrară realităţii şi probelor administrate în cauză.

Prin decizia nr. 941 din 17.12.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a casat sentinţa atacată dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

Conform prevederilor art . 261 pct. 5 din Codul de procedură civilă , hotărârea judecătorească va cuprinde alături de alte menţiuni, şi : motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei , cum şi cele pentru care s-au alăturat cererile părţilor .

În cauza dedusă judecăţii , tribunalul constată că sentinţa pronunţată, nu cuprindea motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei şi nici motivele pentru care s-au înlăturat apărările formulate de pârâtă prin întâmpinare şi respectiv precizările prezentate de reclamantă prin răspunsul la întâmpinare , în condiţiile administrării probei cu înscrisuri , ceea ce echivalează cu necercetarea fondului .

Pentru considerentele ce preced , în baza art. 312 alin. 5 din Codul de procedură civilă , prin decizia nr. 941 din 17.12.2010 s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a casat sentinţa atacată dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.