COMERCIAL : Acţiune în restituirea preţului bunului livrat, cu defecţiuni. Incidenţa clauzelor contractuale. Menţinerea soluţiei instanţei fondului Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


1)– Obiectul acţiunii

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 8805/200/2009 din 20.08.2009 , reclamanta SC N.P.G. SRL Mărăcineni a chemat în judecată pe pârâta SC E. SRL Braşov ,solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 26.116,53 lei – prejudiciu produs prin nerespectarea obligaţiilor contractuale , cu cheltuieli de judecată .

2.) – Motivarea acţiunii

2.1.) – În fapt , reclamanta a susţinut că în baza contractului nr. 23/27.09.2005, pârâta i-a livrat un distribuitor carburant seria 032/2007 conform facturii fiscale nr. 5588673/1.08.2007 , pe care l-a vândut ulterior societăţii Comerciale T.A.SRL Călăraşi. Urmare sesizărilor beneficiarului distribuitorului în sensul că bunul prezintă defecţiuni tehnice , deşi a notificat pârâta fie să-l înlocuiască fie să-i restituie preţul, pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată prin contract şi certificatul de garanţie .

2.2.) – În drept , reclamanta a invocat dispoziţiile art. 1.073 din Codul civil .

3.)- Întâmpinarea

Pârâta a formulat întâmpinare conform art. 115-118 din , invocând pe cale de excepţie netimbrarea şi prematuritatea introducerii acţiunii , iar pe fond netemeinicia pretenţiilor remise , întrucât reclamanta nu a dovedit existenţa şi întinderea prejudiciului şi nici acoperirea acestuia către societatea achizitor al distribuitorului ( filele 19-20) .

4. ) – Probe

În sprijinul acţiunii reclamanta a depus la dosar înscrisuri ( filele 4-20 , 40-43, 48-52,77 ), iar pârâta nu a solicitat administrarea de probe .

5. ) – Soluţia instanţei fondului

5.1. ) – Prin încheierea din 17.03.2010, instanţa fondului a constatat că s-a achitat timbrajul legal , respingând excepţia de prematuritate a introducerii acţiunii în raport de somaţia de plată ce a făcut obiectul dosarului nr. 7506/200/2008 ( filele 42-43).

5.2.) – Prin sentinţa nr. 7361 din 17.11.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis în parte acţiunea , pârâta fiind obligată să plătească reclamantei suma de 13.094,36 lei , reprezentând valoarea facturilor seria BGR nr. 1158677/11.06.2008 şi seria TTA nr. 200845/25.06.2008 emise de SC .B G. România SA.

5.3.) – Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului , a reţinut în baza probatoriului administrat că în baza contractului nr. 23 din 7.09. 2005, pârâta i-a livrat reclamantei un distribuitor carburant conform facturii fiscale nr. 5588673/1.8.2007, pe care la rândul său l-a înstrăinat beneficiarului SC T. A. SRL Călăraşi.

5.4.)- Cu adresa nr. 54/25.06.2008, beneficiarul distribuitorului i-a comunicat pârâtei că acesta prezintă probleme tehnice la partea electronică şi electrică şi la sistemul de măsurare , cauzându-i un prejudiciu în sumă de 11.561,45 lei la perioada 2.08.2007- 24.06.2008 , conform facturii seria TTA nr. 200845/25.06.2000, ce reprezintă contravaloarea pierderii cantităţii de 5. 715 lei carburant .

5.5.)- Urmare sesizărilor primite, distribuitorul a fost verificat metrologic , contravaloarea serviciilor prestate şi achitate de pârâtă însumând 1.532,91 lei, conform facturii seria BGR nr. 1158677/11.08.2008.

5.6.)- În raport de situaţia în fapt expusă şi de prevederile art. IV. 2 lit c) din contract prin care s-a instituit obligaţia furnizorului de remediere a oricărei defecţiuni în termen de maximum 24 ore de la momentul înştiinţării şi respectiv ale art. 2 din contract prin care s-a instituit un termen de garanţie de 24 luni , instanţa fondului a apreciat că acţiunea este întemeiată .

6.) – Recursul

6.1.) – Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta în termen legal conform art. 301 din Codul de procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303.

6.2.)- În expunerea motivelor de recurs , pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesual pasive în raport de înscrisurile avute în vedere de către instanţa fondului , învederând că : ambele facturi sunt emise în contul reclamantei, nu s-a precizat în ce constă executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate , nu s-au administrat probe de natură să ateste că ar fi fost notificată de reclamantă , nu a fost anunţată în cursul anului 2007 cu privire la pretinsele defecţiuni , la data livrării distribuitorului a predat cumpărătorului şi buletinul de verificare metrologică iniţială , cele periodice intrând în obligaţia proprietarului .

6.3.)- În subsidiar , pe fond , recurenta a solicitat modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii acţiunii ca neîntemeiate .

7. )- Constatări

Examinând sentinţa atacată în raport de actele şi lucrările dosarului, de prevederile legale incidente cauzei , de criticile formulate precum şi din oficiu conform art. 304 1 din Codul de procedură civilă , tribunalul a constatat :

7.1.) – În baza probatorului administrat , instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că pârâta datorează reclamantei suma de 11.561,45 lei , conform facturii TTA 200845/25.06.2008, reprezentând prejudiciu cauzat beneficiarului distribuitorului livrat în executarea contractului nr. 23/7.09.2005, la care se adaugă şi suma de 1.532,91 conform facturii BGR/1158677/11.06.2008, reprezentând contravaloarea serviciilor de verificare metrologice efectuate .

7.2.)- Apărările formulate de recurentă în sensul lipsei calităţii sale procesual pasive sunt neîntemeiate , în condiţiile în care bunul livrat reclamantei în derularea contractului încheiat , ulterior valorificat către o terţă societate – utilizator , prezenta grave defecţiuni de natură să conducă la pierderi de carburant , modalitatea de facturare corespunzând întocmai particularităţilor cauzei deduse judecaţii.

7.3.)- Conform probelor administrate , distribuitorul livrat reclamantei , facturat în acest sens la data de 1.08.2007, prezenta deja defecţiuni la perioada de exploatare asumată de utilizatorul acestuia : SC T. A. SRL Călăraşi /2.08.2007- 24.06.2008 , încadrându-se astfel în garanţia instituită la art. II. 2. din contract.

7.4.) – Contrar susţinerilor formulate de recurentă împotriva evidenţei , potrivit dispoziţiilor art. IV.2 lit. c ) din contract,” furnizorului îi revine obligaţia de remediere a oricărei defecţiuni în termen de 24 ore din momentul primirii înştiinţării de la cumpărător „( neintrând în discuţie pretinsa condiţie de înştiinţare în termen de 24 ore în cazul unor eventuale defecţiuni) .

7.5.) – Probele administrate în cauză şi anume adresele depuse la filele 4,6,8 dosar precum şi somaţia de plată înregistrată la data de 8.10.2008 : fila 40 , atestă neechivoc faptul că pârâta recurentă a fost înştiinţată în mod sistematic asupra defecţiunilor pe care le prezenta bunul livrat , demersuri ce nu s-au soldat cu vreun rezultat.

7.6.)- În contextul expus şi în măsura în care pârâta nu a dat curs notificărilor primite , era firesc să se procedeze inclusiv la verificarea metrologică a bunului ce prezinta defecţiuni în exploatare la numai o zi după facturare ( a se vedea în acest factura nr. 55886732/1.08.2007 emisă de pârâtă : fila 51 şi respectiv adresa nr. 54/25.06.2008 care marchează perioada pierderilor datorată defecţiunilor majore constatate : 2.08.2007- 24.06.2008, fila 77).

8. ) – Soluţia tribunalului

Pentru considerentele ce preced , apreciindu-se asupra legalităţii şi temeiniciei sentinţei atacate , în baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat de pârâta SC E. SRL, împotriva sentinţei nr. 761/17.11.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr. 8805/200/2009 în contradictoriu cu reclamanta SC N. P. G. SRL .