COMERCIAL : Cerere de emitere a unei ordonanţe care să cuprindă somaţia de plată a preţului lucrărilor de construcţie executate, precum şi dobânda legală. Caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei pretinse Cereri


Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 4482/114/2011 din 17.06.2011 creditorul SC T. S. SRL Buzău, prin administratorul său T.D.O., a solicitat în temeiul dispoziţiilor OUG nr. 119/2007 emiterea unei ordonanţe care să cuprindă somaţia de plată împotriva debitorului CF C.E. Buzău pentru plata sumei de 551.745,00 lei , preţ lucrări executate , purtătoare de dobândă , conform facturii fiscale Seria Bz.Tric.nr. 127/10.01.2011.

În fapt, creditorul a învederat că în derularea contractului nr. 75/18.12.2007 , deşi a executat 95% din obiectivul „ Grădiniţă cu program normal sat X , judeţul Buzău”, pârâtul – achizitor nu i-a plătit o diferenţă de preţ în sumă de 551.745,00 lei conform facturii fiscale seria Bz. Tric. nr. 127/10.01.2011, în condiţiile în care în imobilul construit funcţionează deja grădiniţa, folosinţa acesteia nefiind afectată de nefinalizarea mansardei.

Dovada executării lucrărilor o constituie devizele de lucrări , situaţiile de plată întocmite lunar, centralizatorul financiar , factura fiscală nr. 127/10.01.2011 însuşită sub semnătură şi ştampilă , actele adiţionale la contract şi dispoziţia nr. 1/7.12.2009 , probe ce se regăsesc în dosarul nr. 2930/114/2011 al Tribunalului Buzău , soluţionat prin sentinţa nr. 1991/6.05.2011.

Consideră că deşi a mai formulat o cerere de somaţie de plată pentru aceeaşi sumă ce face obiectul dosarului menţionat, în cauză nu operează autoritatea lucrului judecat întrucât acea instanţă nu a invocat şi deci nu a analizat probele administrate , respingând acţiunea ca nedovedită , motiv pentru care solicită ataşarea dosarului respectiv.

Debitorul a formulat întâmpinare în temeiul art. 115 -118 din , invocând pe cale de excepţie autoritatea lucrului judecat ( în raport de sentinţa nr. 1991/6.05.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 2930/114/2011 prin care s-a respins o altă cerere de somaţie de plată a aceleiaşi sume) , iar pe fond neexecutarea contractului în termen de 7 luni şi respectiv netemeinicia cererii , în condiţiile în care creditorul nu a făcut dovada executării lucrărilor printr-o situaţie de lucrări provizorii, conform art. 19.2 din contractul încheiat.

La termenul de judecată din 14.07.2011 s-a dispus ataşarea dosarului nr. 2930/114/2011 al Tribunalului Buzău soluţionat prin sentinţa nr. 1991 din 6.05.2011 , la care se află ataşate următoarele înscrisuri depuse de creditor : contractul nr. 75/18.12.2007 încheiat între părţi ( filele 10- 18) , actul adiţional la contract din 8.02.2010 (fila 33), adresele nr. 1/10.01.2011 şi nr. 225/7.05.2010 emise de creditor şi adresa nr. 67/7.01.2011 emisă de debitor ( filele 8 , 9 , 34 ), adresa nr. 7118/1.07.2010 emisă de I.Ş. J. Buzău ( fila 37 ) , adresa nr. 195/3.09.2010 emisă de creditor ( fila 38) , procesul verbal din 27.10.2009 privind predarea – primirea obiectivului ( filele 35 – 36 ) , situaţii de plată lucrări , devize de lucrări , centralizatorul financiar şi dispoziţia de şantier nr. 1/7.12.2009 ( filele 39 – 166 ).

În sprijinul cererii ce face obiectul cauzei dedusă judecăţii , creditorul a depus ca înscrisuri noi : actul adiţional la contract nr. 256 din 13.01.2008 ( fila 6) , adresa nr. 5148/24.06.2011 emisă de I.Ş.J. Buzău ( fila 18 ) şi adresa nr. 7669 din 14.07.2011 emisă de Instituţia Prefectului Judeţul Buzău (fila 19).

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de prevederile incidente cauzei , instanţa constată :

Prin contractul nr. 75 din 18.12.2007 încheiat sub incidenţa prevederilor OUG nr. 34/2006 între părţile în proces , SC T.S. SRL Buzău ( în calitate de operator economic ) s-a obligat să execute pentru CF C. E. Buzău ( în calitate de achizitor) obiectivul ”Grădiniţa cu program normal sat X, judeţul Buzău” la preţul de 1.097.074,70 lei ( filele 10-18 dosar nr. 2930/114/2011 ).

Prin actul adiţional la contract înregistrat sub nr. 256/54 din 3.01.2008 , încheiat în condiţiile sistării executării lucrărilor datorită nealocării fondurilor băneşti necesare de către autoritatea competentă , s-a hotărât ca executantul să reînceapă lucrările odată cu deschiderea finanţării aprobată prin hotărâre de guvern , acesta obligându-se să finalizeze obiectivul în termen de 7 luni conform graficului de execuţie ( fila 6 dosar nr. 4482/114/2011).

Prin cel de al doilea act adiţional din 8.02.2010, înregistrat la CF C. E. sub nr. 472/2010, s-a hotărât majorarea preţului contractului cu suma de 227.869,49 lei , inclusiv tva , stabilindu-se că şi dispoziţia de şantier nr. 1/7.12.2009 face parte integrantă din contract ( fila 33 dosar nr. 2930/114/2011).

Conform dispoziţiei de şantier nr. 1 din 7.12.2009, părţile au convenit suplimentarea unor lucrări , corelativ cu renunţarea la alte lucrări , astfel cum rezultă punctual din cuprinsul documentului ( filele 126 – 128 dosar ).

În derularea contractului , SC T. S. SRL a executat 95 % din obiectivul contractat , astfel cum rezultă neechivoc din situaţiile de plată în referire concretă la devizele de lucrări şi centralizatorul financiar , acte depuse la filele 39 – 166 , semnate şi ştampilate de constructor , achizitor şi dirigintele de şantier , parte din ele şi de către Primăria comunei X, judeţul Buzău .

Probatoriul administrat în cauză atestă faptul că valoarea lucrărilor rămase de executat se circumscrie sumei de 18.189,05 lei , în timp ce valoarea prestaţiilor deja executate se circumscrie sumei de 1.007.954,41 lei , din care s-au făcut plăţi parţiale , rămânând neachitat parte din preţ în sumă de 50.000,00 lei ( ce face obiectul facturii fiscale Bz.Tric.nr.70 din 25.08.2009 solicitată la plată în cadrul dosarului nr. 623/200/2011 al Judecătoriei Buzău , în curs de judecată) şi suma de 551.745,00 lei ( ce face obiectul facturii fiscale Bz.Tric./nr.127 din 10.01.2011, solicitată la plată în cauza pendinte judecăţii ) .

Pe parcursul executării contractului , cu adresa nr. 225/7.05.2010 , constructorul i-a comunicat achizitorului că a predat parterul grădiniţei beneficiarului direct : Primăria comunei X, conform procesului verbal de predare – primire din 27.10.2009 , semnat inclusiv de dirigintele de şantier , învederând că lucrările nu au fost finalizate datorită nefinanţării , motiv pentru care a solicitat recepţionarea parţială în temeiul art. 17.4 din contract ( filele 34, 35-36 ) .

Cu adresa nr.7118/1.07.2010, I. Ş.J. Buzău a făcut cunoscut C. E. Buzău că va desemna un reprezentant pentru participarea la recepţia finală şi nu la efectuarea de recepţii parţiale (fila 37 ).

În contextul expus, cu adresa nr. 195 din 3.09.2010 , precizând executarea obiectivului în proporţie de 95 % şi învederând predarea obiectivului în folosinţă Primăriei comunei X în baza procesului verbal din 27.10.2009, constructorul a solicitat ferm achizitorului închiderea spaţiilor date în exploatare datorită neexecutării plăţilor restante din luna decembrie 2008 ( fila 38).

În condiţiile în care achizitorul nu a acceptat închiderea spaţiilor date în folosinţă, constructorul a apelat şi la alte autorităţi, sens în care a sesizat Instituţia Prefectului Judeţului Buzău , care la rândul său i-a comunicat adresa nr. 5148/24.06.2011 a I. Ş. J. Buzău cu care se atestă că s-au întreprins diligenţe la nivelul Ministerului Educaţiei , Cercetării , Tineretului şi Sportului în vederea alocării necesarului de fonduri pentru achitarea sumelor datorate pentru executarea Grădiniţei cu program normal al comunei Robeasca ( filele 18, 19 dosar 4482/114/2011).

În contextul expus, instanţa apreciază în baza probatoriului administrat că în derularea contractului nr. 75/18.12.2007 privind execuţia obiectivului ”Grădiniţa cu program normal sat X”,CF Colegiul Economic Buzău datorează SC T.S. SRL suma de 551.745,00 lei , purtătoare de dobândă conform facturii fiscale Seria Bz.Tric.nr. 127/10.01.2011 , susţinută de devizele de lucrări , situaţiile de plată , centralizatorul financiar şi procesul verbal de predare – primire a construcţiei , documente confirmate prin semnătură şi ştampilă aplicată de reprezentantul legal al achizitorului şi respectiv a dirigintelui de şantier desemnat în temeiul art. 15.3 din contract , iar unele chiar de către beneficiarul direct : Primăria comunei Robeasca.

Instanţa nu primeşte apărările formulate de achizitor sub aspectul excepţiei de neexecutare a contractului de către constructor , al lipsei caracterului cert şi exigibil al creanţei şi al autorităţii lucrului judecat , sens în care se are în vedere următoarele considerente :

Cu privire la excepţia de neexecutare a contractului, care în realitate constituie un mijloc de apărare :

Instanţa reţine că nefinalizarea obiectivului în termenul strict de 7 luni se datorează exclusiv achizitorului prin neplata la perioada de referinţă a preţului lucrărilor executate parţial conform devizelor şi situaţiilor de plată întocmite în aplicarea art. 19 din contract , inclusiv prin refuzul nejustificat pentru efectuarea unei recepţii parţiale, astfel cum s-a solicitat cu adresa nr. 225/7.05.2010 în temeiul art. 17.4 din contract şi respectiv prin modificarea proiectului conform dispoziţiei de şantier nr. 1/7.12.2009 emisă de autoritatea contractantă.

Întreaga documentaţie a dosarului atestă faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în mod corespunzător , context în care a executat deja obiectivul în proporţie de 95 % , prin eforturi proprii susţinute de credite bancare , predând grădiniţa în folosinţă beneficiarului direct : Primăria comunei X conform procesului verbal din 27.10.2009 , act asumat inclusiv de dirigintele de şantier prin semnătură şi ştampilă.

Cu privire la lipsa caracterului cert şi exigibil al creanţei :

Instanţa reţine că motivul de critică invocat este neîntemeiat , creanţa opusă de executant îndeplinind cerinţele prevăzute la art. 2 alin. 1 din OUG nr. 119/2007, în sensul că este certă, lichidă şi exigibilă , ea configurându-se în raport de devizele de lucrări , situaţiile de plată, centralizatorul financiar şi factura fiscală seria Bz.Tric. nr. 127/10.01.2011.

Pe parcursul derulării contractului , achizitorul nu a contestat nici un moment devizul de lucrări , situaţiile de plată , centralizatorul financiar şi procesul verbal de predare –primire a obiectivului. Dimpotrivă , a întreprins demersuri pentru alocarea fondurilor bugetare în vederea efectuării plăţilor restante , comunicând constructorului cu adresa nr. 67/7.01.2011 că ”a transmis nenumărate situaţii către I. Ş.J. Buzău cu privire la sumele datorate pentru lucrările executate la obiectivul Consolidare şi extindere Grădiniţa cu program normal comuna X ( fila 9 dos.2930/114/2011).

La rândul său , însuşi I. Ş. J. Buzău a întreprins demersuri în vederea alocării fondurilor necesare efectuării plăţii preţului lucrărilor executate de constructor , astfel cum rezultă din adresa nr. 5148/24.06.2011 ( fila 18 dosar 4482/114/2011).

Prin urmare, contestarea creanţei de către achizitor, în premieră , în cadrul procedurii somaţiei de plată , compară ca fiind pur formală şi nesusţinută de probatoriul administrat în cauză , concluzie fundamentată în aplicarea art. 9 al.2 din OUG nr. 119/2007.

Cu privire la excepţia autorităţii lucrului judecat invocată de achizitor :

Instanţa apreciază că în cauză nu operează autoritatea lucrului judecat în raport de sentinţa nr. 1991/6.05.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 2930/114/2011 , în condiţiile în care instanţa respectivă a reţinut punctual la alineatul 8 al filei 3 a hotărârii că executantul ”a depus la dosar numai factura fiscală seria Bz.Tric.127/10.01.2011 , pentru suma de 551.745,00 lei , fără ca aceasta să fie însoţită de ”devize şi situaţii de lucrări” , iar la alineatul 11 , că ” actele invocate de creditor în susţinerea cererii sale nu pot face dovada faptului că lucrările contractate au fost executate” ( respectiv , factura fiscală şi contractul încheiat de părţi , ca fiind singurele acte depuse la dosar) .

Contrar considerentelor sentinţei nr. 1991/2011 , la filele 39-166 sunt depuse de către executant toate devizele de lucrări , situaţiile de plată şi centralizatorul financiar , la filele 35-36 regăsindu-se inclusiv procesul verbal din 27.10.2009 , privind darea în folosinţă a obiectivului.

Or, avându-se în vedere faptul că prin sentinţa nr. 1991/2011 nu s-au evocat şi deci nu s-au analizat înscrisurile menţionate la paragraful anterior, instanţa apreciază că nu s-a intrat în cercetarea fondului , reţinându-se cererea de somaţie ca nedovedită , astfel că dispoziţiile art. 1201 din Codul civil privind autoritatea lucrului judecat nu sunt incidente prezentei cauze.

Pentru considerentele ce preced , în baza art. 2 din OUG nr. 119/2007 s-a admis cererea ca întemeiată, ordonându-se debitorului să plătească creditorului până la data de 18.08.2011 , suma de 551.745,00 lei cu titlu de preţ al lucrărilor executate şi predate în baza contractului nr. 75/2007, conform facturii fiscale seria Bz.Tric. nr. 127/10.01.2011 , precum şi dobânda în sumă de 551.745,00 lei ce nu depăşeşte debitul , calculată conform art. 4 alin. 2 din OUG nr. 119/2007.