COMERCIAL: Cerere de emitere a unei ordonanţe care să cuprindă somaţia de plată privind preţul lucrărilor de construcţii executate conform procesului verbal de recepţie la care achizitorul nu a formulat obiecţiuni Cereri


1.)- Obiectul cererii

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 217/200/2011 din 06.01.2011 creditorul SC A.I.SRL Buzău a solicitat emiterea unei ordonanţe împotriva debitorului Primăria Comunei X prin Primar , judeţul Buzău care să conţină somaţia de plată a sumei de 28.117,67 lei reprezentând diferenţă preţ al lucrărilor executate în derularea contractului nr. 1931/ 20.06.2007 şi a sumei de 63.354,77 lei penalităţi de întârziere aferente debitului, conform clauzei contractuale.

2.) – Motivarea cererii

2.1.)- În fapt, creditorul a învederat instanţei că în derularea contractului nr. 1931/20.06.2007 încheiat cu pârâta, deşi a executat obiectivul ”Grădiniţă cu program normal sat X , judeţul Buzău” , pârâta nu i-a plătit diferenţa de preţ în sumă de 28.117,67 lei conform facturilor fiscale nr. 10/17.10.2007 , nr. 62/29.10.2009, nr. 79/13.10.2010 şi nr. 81/1.11.2010 ( achitate parţial , pe parcursul executării lucrărilor ), la care se adaugă penalităţi de întârziere în sumă de 63.354,77 lei.

2.2.) – În drept , creditorul a invocat prevederile OUG nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale.

3.) – Întâmpinarea

Deşi legal citat, debitorul Primăria Comunei X judeţul Buzău nu a formulat întâmpinare în aplicarea prevederilor art. 115 – 118 din şi nici nu a administrat dovezi în apărare .

4.) – Probe

În sprijinul susţinerilor formulate , creditorul a depus la dosar : contractul de execuţie lucrări nr. 1931/20.06.2007 încheiat între părţile în proces ( filele 14-20 ) , act adiţional nr. 1 la contractul de execuţie ( fila nr. 21 ) , situaţia facturilor emise , a încasărilor şi a penalităţilor ( fila 9 ) , ordinele de plată cu care s-au efectuat plăţi parţiale ( filele 10-13) , situaţiile de plăţi în referire la devizele de lucrări efectuate ( filele 22 – 109) , precum şi procesul verbal de recepţie încheiat la terminarea lucrărilor înregistrat sub nr. 6/16.11.2010 ( filele 110-111).

5. Soluţia Judecătoriei Buzău

Prin sentinţa nr. 3499/11.05.2011 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis excepţia de necompetenţă materială invocată de creditor prin notele de şedinţă depuse la filele 116-118 dosar , dispunându-se declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Buzău Secţia Comercială şi de Administrativ şi Fiscal.

6.) – Înregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Buzău

Urmare declinării dispuse , cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Buzău Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr. 4177/114/2011 din 26.05.2011.

7.) – Analiză . Constatări

7.1.) – Prin contractul nr. 1931 din 20.06.2007 încheiat între părţile în proces sub incidenţa prevederilor OUG nr. 34/2006 , creditorul SC A.I. SRL Buzău s-a obligat să execute obiectivul ”Grădiniţă cu program normal sat X, judeţul Buzău” , la preţul de 324.722,52 lei cu tva 61.697,27 lei (conform art. 51.1 din contract ) , ulterior majorat în baza actului adiţional nr. 1 înregistrat sub nr. 95/13.08.2007 , iar achizitorul să efectueze plata contravalorii lucrărilor pe categorii şi etape de execuţie , în baza documentelor justificative , cu ordin de plată în cel mult 15 zile de la data confirmării situaţiilor de lucrări (conform art. 19 alin. 1 din contract ).

7.2.) – Deşi constructorul şi-a îndeplinit întocmai obligaţiile contractuale asumate în sensul că a finalizat obiectivul contractat , dovadă în acest sens fiind procesul verbal de recepţie nr. 6 din 16.11.2010 , la care nu s-au formulat obiecţiuni , achizitorul nu şi-a respectat obligaţia de plată a diferenţei de preţ datorate în sumă de 28.117, 67 lei conform facturilor fiscale : nr. 10/17.10.2007 , nr. 62/29.10.2009, nr. 79/13.10.2010 şi nr. 81/1.11.2010 , de natură să atragă penalităţi de întârziere în sumă de 63.354,77 lei calculate în temeiul dispoziţiilor art. 13.2 din contract.

8.) – Soluţia tribunalului

8.1) – În raport de considerentele în fapt şi în drept ce preced , tribunalul a apreciat că cererea este întemeiată , creanţa pretinsă de creditor fiind certă , lichidă şi exigibilă în sensul dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din OUG nr. 119/2007 , de altfel necontestată , creditorul fiind îndreptăţit la primirea diferenţei de preţ în sumă de 28.117,67 lei pentru lucrările executate în derularea contractului încheiat cu achizitorul, precum şi a penalităţilor în sumă de 63.354,77 lei aferente debitului până la data de 4.08.2011 , cât şi în continuare până la achitarea efectivă a preţului datorat în cuantum de 0,1% pe zi întârziere.

8.2.) – Prin consecinţă , s-a admis cererea şi s-a ordonat ca debitorul Primăria Comunei Săpoca prin primar să plătească creditorului SC A.I. SRL Buzău până la data de 4.08.2011 , suma de 28.117,67 lei reprezentând diferenţă de preţ cuvenită pentru lucrările executate în derularea contractului nr. 1931 din 20.06.2007, la care se adaugă penalităţi de întârziere în sumă de 63.354,77 lei.

8.3.) – În condiţiile în care debitorul a căzut în pretenţiile creditorului , în temeiul art. 274 din Codul de procedură civilă , acesta va fi obligat să-i plătească şi suma de 4 000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată , conform chitanţei nr. 97 /5.07.2011 depusă la fila 11 dosar.