COMERCIAL: Cerere de suspendare provizorie a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă. Neîndeplinirea cerinţelor art. 403 alin.4 Cod proc. civ. Suspendare a executării


Deliberând asupra recursului comercial de faţă, constată:

Prin contestaţia înregistrată la Judecătoria Rm-Sărat sub nr. 1569/287/2010 din 20.05.2010, petentele B C şi B O L au solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa , pe cale de ordonanţă preşedinţială să se dispună suspendarea provizorie a executării silite începută în dosarul de nr.151/2009 prin Biroul Individual Judecătoresc „Clinciu Nicolae” Rm-Sărat, la cererea creditorului SC Tbi Credit IFN SA Bucureşti până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul contestaţiei la executare ce face obiectul dosarului nr.1403/287/2010.

În motivarea cererii , petenta a subliniat că la data de 24.10.2007, soţul şi respectiv tatăl B G a contractat un credit în sumă de 1.436,88 lei în vederea achiziţionării unui laptop , iar la data de 7.07.2008 a decedat, întrerupându-se plata ratelor lunare datorită şi stării precare a sănătăţii petentei B C. Începându-se executarea silită , nu li s-a comunicat suma exactă rămasă la plată, astfel că reţinerile, din pensia soţiei se fac în mod arbitrar.

Prin încheierea din 2.06.2010 pronunţată de Judecătoria Rm-Sărat s-a respins cererea ca neîntemeiată , dispunându-se restituirea cauţiunii în sumă de 220 lei fixată de instanţă.

Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut că petentele nu au dovedit existenţa unui caz urgent de natură să conducă la suspendarea provizorie a executării silite pornite în cadrul dosarului execuţional nr.151/2009, prin B.I. Executor Judecătoresc Clinciu Nicolae/Rm-Sărat , la cererea intimatei SC TBI Credit IFN Bucureşti , conform art. 403 al.4 din Codul de procedură civilă.

Împotriva încheierii au declarat recurs petentele în termen legal conform art.301 din Cod proc.civ., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art.303.

În expunerea motivelor de recurs, petentele au invocat greşita respingere a cererii de cătr5e instanţa fondului, în condiţiile în care nu s-a stabilit cu claritate suma datorată , iar prin soluţionarea cu întârziere a contestaţiei , sunt grav prejudiciate .

Intimata a depus întâmpinare în aplicarea art.115 -118 din Cod proc.civ., solicitând respingerea cererii ca neîntemeiată, întrucât în cauză nu sunt întrunite cerinţele art.403 al.4 din Cod proc.civ., iar creanţa în sumă de 1.613,37 euro pentru care s-a solicitat executarea este certă, lichidă şi exigibilă.

Cauza s-a înregistrat iniţial pe rolul Secţiei Civile a Tribunalului Buzău sub nr. 1569/287/2010 din 15.06.2010 , iar prin încheierea din 4.08.2010 s-a dispus scoaterea de pe rol şi trimiterea spre soluţionare Secţiei Comerciale şi de Administrativ şi Fiscal din cadrul aceleiaşi instanţe, unde s-a înregistrat sub nr.3475/114/2010.

Deşi legal citate , recurentele nu s-au înfăţişat la instanţa de recurs.

Prin decizia nr. 755 din 29.10.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat de contestatoare.

Hotărând astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

Conform art.403 alin.4 din Cod proc.civ, în cazuri urgente, dacă s-a plătit cauţiunea , preşedintele instanţei poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă.

În cauza dedusă judecăţii , contestatoarele nu au produs dovezi în sensul, existenţei unui caz urgent de natură să conducă la suspendarea provizorie a executării silite ce face obiectul dosarului execuţional nr.151/2009 al B.I. Executor Judecătoresc Clinciu Nicolae Rm-Sărat.

Documentaţia dosarului atestă că valoarea totală a creditului de consum ce a făcut obiectul contractului nr.176704/24.10.2007 încheiat între B G şi SC TBI C IFN SA, necontestată de petente se circumscrie sumei de 2.199,60 euro urmând a fi restituit în 60 d erate lunare de câte 36,66 euro, sub obligaţia plăţii de penalităţi de 0,5%, pe fiecare zi întârziere potrivit clauzei contractuale.

Conform situaţiei desfăşurată a contractului, întocmită la data de 16.06.2010, depusă la fielele 28-30 dosar, petentele în calitate de moştenitoare ale contractantului B G : soţie supravieţuitoare şi fiică, datorează intimatei suma de 1.613,37 euro, din care 1.606,46 lei euro rest credit neachitat şi 6,91 euro penalităţi întârziere.

Prin urmare , motivul de critică invocat de petente, în sensul că nu s-a stabilit cu claritate suma datorată , aspect de natură să conducă la crearea unui prejudiciu prin poprirea dispusă, compară ca neîntemeiat.

Pentru considerentele expuse, în baza art.312 al.1 din s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat de petente.