COMERCIAL: Cerere formulată de societate în sensul constatării legalităţii actului modificator al actului constitutiv şi anume a Hotărârii AGA privind fuziunea prin absorbţie şi de a se dispune fuziunea Cereri


Deliberând asupra acţiunii comerciale de fată, constată :

Prin cererea depusă la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău la data de 19.07.2011, înaintată Tribunalului Buzău Secţia Comercială şi de Administrativ cu adresa nr.20539 din 20.07.2011 şi înregistrată sub nr. 4906/114/2011 din 20.07.2011 petenta SC R. SA Buzău a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa : 1) – să se constate legalitatea actului modificator al actului constitutiv al SC R. SA Buzău şi anume a Hotărârii AGEA nr. 62 din 16.07.2011 privind fuziunea prin absorbţie a SC N. I. SRL Buzău de către SC R. SA Buzău; 2) – să se dispună fuziunea prin absorbţie a SC N. I. SRL Buzău de către SC R. SA Buzău; 3) – să se dispună radierea SC N. I. SRL Buzău din evidenţele registrului comerţului, ca urmare a fuziunii; 4) – să se dispună efectuarea înregistrării in a menţiunilor prevăzute în actul modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante, referitor la : acţionari persoane fizice şi juridice, majorarea capitalului social, repartizarea acţiunilor, completarea obiectului de activitate; 5) – să se dispună publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii absorbante, precum şi a dispozitivului prezentei sentinţe.

În fapt, petenta a susţinut ca prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC R. SA Buzău nr. 60 din 26 mai 2011 şi a Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor SC N. I. SRL Buzău nr. 5 din 26 mai 2011, în conformitate cu dispoziţiile art. 241 – 251 din Legea nr. 31/1990, republicată si actualizată, privind societăţile comerciale, s-a hotărât fuziunea prin absorbţie a SC N.I. SRL Buzău, in calitate de societate absorbită de către SC R. SA Buzău, in calitate de societate absorbantă, context în care s-a întocmit proiectul de fuziune din 6 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2147/10.06.2011, întocmindu-se şi noul act constitutiv al SC R. SA Buzău, în raport de hotărârea adoptată.

În sprijinul cererii petenta a depus la dosar următoarele înscrisuri : Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC R. SA Buzău nr. 60 din 26 mai 2011 şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor SC N. I. SRL Buzău nr. 5 din 26 mai 2011 ; Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC R. SA Buzău nr. 62 din 16 iulie 2011 şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor SC N. I. SRL Buzău nr. 6 din 16 iulie 2011 ; noul act constitutiv al SC R. SA Buzău ; proiectul de fuziune incheiat în data de 6 iunie 2011 ; extras din Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2147/10.06.2011 ; situaţia financiară de fuziune a SC R. SA Buzău la data de 15.07.2011 ; situaţia financiară de fuziune a SC N. I. SRL Buzău la data de 15.07.2011 ; balanţa contabilă a SC R.SA Buzău şi a SC N. I. SRL Buzău ; certificatul de înregistrare a SC N.I. SRL Buzău seria B nr. 1780268/28.11.2008 ; anexe la certificatul de înregistrare al SC N. I. SRL Buzău.

Prin adresa nr. 20539/20.07.2011 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lânga Tribunalul Buzău cu care s-a înaintat dosarul, s-au formulat observaţii în sensul că : lipsesc declaraţiile date de către noii acţionari, cazierul fiscal şi certificatul de înregistrare privind pe Uzin Sinergy Limited, precum şi taxele de timbru.

Analizând actele si lucrările dosarului, tribunalul reţine în fapt şi în drept:

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC R. SA Buzău nr. 62 din 16 iulie 2011 şi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor SC N.I. SRL Buzău nr. 6 din 16 iulie 2011 s-a decis fuziunea prin absorbţie a SC N. I. SRL Buzău de către SC R. SA Buzău.

Conform hotărârilor adoptate de societatea absorbantă şi societatea absorbită, prin efectul fuziunii : alături de acţionarul societăţii comerciale absorbante R. SA Buzău, acţionar D. R. A., intră acţionarii societăţii absorbite : D. N. şi U.S.L.societate străina; capitalul social al SC R. SA Buzău va fi de 32.149.349,60 lei, împărţit în 2.129.096 acţiuni cu o valoare nominală de 15,10 lei/acţiune şi va fi repartizat astfel : D.N. – procent = 51,9834%, număr de acţiuni = 1.106.776 acţiuni, valoare = 16.712.317,60 lei, U. S. L.- Procent = 48,0072%, număr de acţiuni = 1.022.120 acţiuni, valoare = 15.434.012,00 lei, D. R.A. – procent = 0,0094%, număr de acţiuni = 200 acţiuni, valoare = 3.020,00 lei; obiectul de activitate se completează cu codurile : 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară, 6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, 7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

Examinând actul modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante şi anume Hotărârea AGEA nr. 62 din 16 iulie 2011 adoptată de SC R. SA Buzău se constată că este legală, proiectul de fuziune din 6 iunie 2011 publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2147/10.06.2011 şi noul act constitutiv al SC R. SA Buzău fiind întocmite cu respectarea prevederilor art. 241 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată si actualizată, privind societăţile comerciale.

Referitor la observaţiile formulate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, menţionate in foaia de observaţii, instanţa a reţinut in baza probatoriului administrat că anterior operaţiunii de fuziune SC N.I. SRL Buzău era deja acţionarul majoritar al SC R. SA Buzău cu un procent de 99,9999% din capitalul social, astfel că prin fuziune cei doi asociaţi ai SC N. I. SRL Buzău : D.N.şi U.S. L. işi păstrează calitatea de acţionari ai SC R. SA Buzău, cu îndeplinirea tuturor condiţiilor legale. Nefiind acţionari noi, instanţa reţine că nu se impune administrarea înscrisurilor menţionate in adresa invocată, depunându-se la dosar şi taxele de timbru.

Pentru considerentele expuse, s-a admis cererea ca întemeiată.

Se va constata legalitatea actului modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante (Hotărârea AGEA nr. 62 din 16 iulie 2011), se va dispune fuziunea prin absorbţie a SC N.I. SRL Buzău de către SC R. SA Buzău; se va dispune radierea SC N.I. SRL Buzău din evidenţele registrului comerţului, ca urmare a fuziunii; se va dispune efectuarea înregistrării în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute în actul modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante, referitor la : acţionari persoane fizice şi juridice, majorarea capitalului social, repartizarea acţiunilor şi completarea obiectului de activitate; se va dispune publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii absorbante a actului modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante, precum şi a dispozitivului prezentei sentinţe.