COMERCIAL : Cerere în executarea contractului, formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale. Neîntrunirea cumulativă a cerinţelor prevăzute la art. 581 Cod pr. civ. Modificarea soluţiei în recurs Cereri


1) – Obiectul acţiunii

1.1.) – Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.1777/200/2011 din 8.02.2011, reclamanta SC B. SA , societate în faliment, reprezentată prin lichidator SPRL R. S. Buzău a solicitat pe cale de ordonanţă preşedinţială ca pârâta SC C.A. SA Buzău să fie obligată să-i furnizeze apa pentru punctul de lucru din Buzău Şoseaua Spătarului nr.5 judeţul Buzău, conform contractului încheiat cu aceasta .

2.) – Motivarea cererii

2.1.) – În fapt, reclamanta a susţinut că potrivit procesului verbal din 4.02.2010 pârâta a întrerupt furnizarea apei , deşi lichidatorul reclamantei i-a comunicat , în aplicarea prevederilor art.25 lit.e) din Legea nr.85/2006, că înţelege să menţină contractul încheiat numai pentru punctul de lucru din Buzău, iar cu ordinul de plată din decembrie 2010 a achitat contravaloarea facturilor emise pentru perioada lunilor octombrie – decembrie 2010.

2.2.) – Apreciază că în cauză sunt întrunite cerinţele art.581 din , întreruperea furnizării de apă curentă putând conduce la producerea unei pagube iminente prin deprecierea cantităţii de vin de 20.000 litri.

2.3.) – Cererea de ordonanţă preşedinţială s-a înregistrat fără citarea părţilor , în aplicarea dispoziţiilor art.581 alin.3 din Codul de procedură civilă.

3.) – Soluţia instanţei fondului

3.1.) – Prin sentinţa nr.1201 din 11.02.2011 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis cererea ca întemeiată, pârâta fiind obligată să furnizeze reclamantei apă curentă pentru punctul de lucru situat în Buzău , Şoseaua Spătarului nr.5, judeţul Buzău.

3.2.) – Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut că în cauză sunt întrunite cerinţele art.581 din Codul de procedură civilă în sensul că prin întreruperea furnizării de apă curentă există pericolul iminent de degradare a cantităţii de 20.000 litri vin.

4.) – Recursul

4.1.) – Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta în termen legal conform art.301 din Codul de procedură civilă , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art.303.

4.2.) – În expunerea motivelor de recurs, pârâta a invocat în esenţă greşita admitere a cererii de ordonanţă preşedinţială de către instanţa fondului , fără a fi întrunite cerinţele instituite la art.581 din Codul de procedură civilă.

5.) – Constatări

Examinând sentinţa atacată în raport de actele şi lucrările dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate precum şi din oficiu conform art.304? din Codul de procedură civilă , tribunalul a constatat că recursul declarat este întemeiat.

5.1.) – Conform art.581 din Codul de procedură civilă, instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice , pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul executării.

5.2.) – În cauza dedusă judecăţii, nu s-au produs dovezi de natură să ateste îndeplinirea cumulativă a cerinţelor instituite prin textul invocat , privind urgenţa, vremelnicia măsurii şi neprejudecarea fondului.

Singurul document depus la dosar în sprijinul cererii de ordonanţă preşedinţială îl reprezintă procesul verbal de sistare a furnizării de apă din 4.02.2011, ce nu complineşte eventualele dovezi ce ar demonstra producerea unei pagube iminente prin deprecierea unei cantităţi considerabile de vin.

Pe de altă parte, nu s-a stabilit o perioadă de timp de acţiune a măsurii dispuse ( vremelnicia) şi nici nu s-a făcut dovada existenţei vreunui dosar de fond , iar în cazul în care acesta ar viza chiar falimentul reclamantei, emiterea unei astfel de ordonanţe ţine de competenţa exclusivă a judecătorului sindic .

6.) – Soluţia tribunalului

Pentru considerentele ce preced, în baza art.312 alin.2 raportat la art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a modificat sentinţa atacată în sensul respingerii ca neîntemeiată a cererii de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantă.