COMERCIAL: Contestaţie în anularea sentinţei privind dizolvarea unei societăţi comerciale pentru nedepunerea la registrul comerţului a informaţiilor referitoare la actualizarea datelor privind sediul social Contestaţie în anulare


1.) – Obiectul contestaţiei

Prin contestaţia înregistrată la această instanţă sub nr. 4619/114/2011 din 28.06.2011 , petenta SC A.E. SRL a solicitat anularea sentinţei nr. 2215/18.05.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 2047/114/2011 în contradictor cu intimatul O.N.R.C. reprezentat prin O.R. C. de pe lângă Tribunalul Buzău , iar în rejudecare respingerea acţiunii.

2.) – Motivarea contestaţiei

2.1) – În fapt s-a invederat că cererea de dizolvare a SC A. E.SRL formulată de O.N. R. C. reprezentat prin O.R.C. de pe lângă Tribunalul Buzău a fost soluţionată la primul termen de judecată din 18.05.2011 , cu lipsă de procedură de citare , în condiţiile în care la dosar nu există dovada de îndeplinire a procedurii de citare.

2.2.) – Referitor la fondul cauzei , petenta a susţinut că a depus la O. R. C. de pe lângă Tribunalul Buzău contractul de comodat încheiat la data de 19.05.2009 , cu o valabilitate pe o durată de 25 ani , sens în care s-a emis şi confirmarea de către autoritatea competentă.

2.3. ) – In drept, petenta a invocat dispoziţiile art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă.

3)- Probe

In sprijinul susţinerilor formulate , contestatoarea a solicitat ataşarea dosarului nr. 2047/114/2011 al Tribunalului Buzău , depunând la dosar contractul de comodat din 19.05.2009 , iar O.R.C. de pe lângă Tribunalul Buzău a depus la dosar un act de confirmare a depunerii de către contestatoare a contractului de comodat privind sediul social al societăţii ( filele 7-10 , 12 ).

4.) – Contestaţia în anulare . Analiză. Constatări

4.1.) – Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr.2047/114/2011 din 25.01.2011 reclamantul O.N.R.C. prin O.R.C. de pe lângă Tribunalul Buzău a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună dizolvarea pârâtei SC A.E. SRL , în temeiul art. 21 lit.a) raportat la art. 22 alin. 1 din Legea nr. 26/1990 şi art. 237 alin. 1 lit.c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.

4.2.) – În fapt, reclamantul a susţinut că deşi pârâta şi-a stabilit sediul social în localitatea X, judeţul Buzău , conform contractului de comodat din 19.05.2008 , valabil până la data de 19.05.2009, astfel cum rezultă din evidenţele registrului comerţului, aceasta nu a întreprins demersul legal în sensul actualizării datelor referitoare la sediul social.

4.3.) – Prin sentinţa nr. 2215 din 18.05.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a admis cererea ca întemeiată , reţinându-se în esenţă că societatea pârâtă nu a actualizat datele referitoare la sediul său social , conform dispoziţiilor legale invocate . Prin consecinţă , s-a admis acţiunea ca întemeiată , dispunându-se dizolvarea societăţii pârâte în temeiul art.237 alin.1 lit.c) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale .

4.4. ) – Examinându-se procedura de citare a părţilor la termenul de judecată din 18.05.2011 instanţa constată că deşi SC A. E. SRL a fost citată la data de 7.04.2011 , pentru primul termen de judecată din 18.05.2011 , conform citativului depus la fila 2 , la dosar nu există dovada de îndeplinire a procedurii legale de citare a societăţii, acesteia comunicându-i-se doar sentinţa pronunţată, conform dovezii de primire depuse la fila 9 dosar.

4.5.) – Conform dispoziţiilor art. 371 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare , numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului, când procedura de chemare a părţii , pentru ziua când s-a judecat pricina , nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii.

4.6.) – În raport de situaţia în fapt şi în drept expusă tribunalul constată ca întemeiată contestaţia in anulare formulată de societatea petentă , reţinând că sentinţa nr. 2216 din 18.05.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 2047/114/2011 este afectată de nelegalitate.

5.) – Rejudecarea fondului

În rejudecarea fondului , tribunalul constată că societatea petentă a făcut dovada sediului său social cu contractul de comodat încheiat la data de 19.05.2009 cu termen de valabilitate până la data de 20.05.2034 , O.R. C. de pe lângă Tribunalul Buzău confirmând depunerea documentului respectiv şi la registru , context în care acţiunea în dizolvarea SC A.E. SRL rămâne fără obiect, conform art. 112 Cod procedură civilă.

6.) – Soluţia tribunalului

6.1.) – Pentru considerentele ce preced , s-a admis ca întemeiată contestaţia în anulare formulată de SC A. E. SRL în contradictoriu cu intimat O. N.R.C. reprezentat prin O.R.C. de pe lângă Tribunalul Buzău, dispunându-se anularea sentinţei nr. 2215 din 18.05.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 2047/114/2011.

6.2.) În rejudecarea cauzei , s-a respins ca fiind rămasă fără obiect acţiunea în dizolvare formulată de O.N.R.C. reprezentat prin O.R.C. de pe lângă Tribunalul Buzău în temeiul dispoziţiilor art. 237 alin. 1 lit.c) din Legea nr. 31/1990.