COMERCIAL: Contestaţie la executare silită. Renunţare la judecarea recursului. Netimbrarea recursului conform art. 20 din Lg. nr. 46/1997 şi art. 9 din OG nr. 32/1995 Executarea silită


Deliberând asupra recursului comercial de faţă, constată:

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.3428/200/2010 din 17.03.2010, petentul N I a contestat executarea silită a titlului emis de Primăria comunei Tisău , judeţul Buzău sub nr.6 din 18.01.2010 pentru suma de 4.328 lei ce reprezintă cuantumul amenzilor aplicate prin procesele verbale de contravenţie seria AY nr.1999609/2008, seria PCA nr.1891425/30.07.2007 şi nr.42/275/2.03.2006.

În motivarea contestaţiei petentul a susţinut că dreptul intimatei la executarea debitului acumulat din amenzile aplicate în baza unor procese verbale de contravenţie este prescris, astfel că se impune anularea titlului executor .

Prin sentinţa nr.4555 din 23.06.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a respins excepţia prescrierii , admiţându-se în parte contestaţia în sensul reducerii cuantumului consemnat în titlul executoriu nr.6/2010, de la suma de 4.328 lei la suma de 3.828 lei .

Respingând excepţia prescrierii executării sancţiunilor contravenţionale instanţa fondului a făcut aplicarea prevederilor art.172 şi următoarele raportat la art.131 şi următoarele din Codul de procedură fiscală potrivit cărora dreptul de a cere executarea silită a creanţelor bugetare se prescrie în termen de 5 ani de la data de 2 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept.

Or, în cauza dedusă judecăţii , dreptul intimatei de a cere executarea silită a amenzilor contravenţionale se încadrează neechivoc în termenul legal invocat, în raport de sentinţele civile nr.2853/08.06.2006 şi nr.1470/15.03.2007 pronunţate de Judecătoria Buzău , rămase irevocabile , prin care s-au respins plângerile formulate de petent împotriva celor trei procese verbale de contravenţie .

Modificând în parte titlul executoriu , instanţa fondului a reţinut, în baza adresei nr.2204/7.06.2010 emisă de Primăria comunei Tisău , depusă la fila 32 dosar , că debitul de 500 lei reprezentând amenda aplicată prin procesul verbal seria AY nr.1999609 din 4.12.2006 a fost înregistrate de două ori , în mod greşit.

Împotriva sentinţei a declarat recurs contestatorul în termen legal conforma rt.301 din Codul de procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub motivaţia, în esenţă, că suspectează intimata de comiterea unui abuz în serviciu, fundamentat pe eroarea dublei contabilizări a unei amenzi .

Prin cererea depusă la fila 13 dosar , contestatorul a declarat că înţelege să-şi retragă cererea de recurs şi că nici nu dispune de resurse financiare pentru plata taxelor de timbru de 37 lei şi 0,3 lei , astfel cum i s-a comunicat prin citaţia emisă de instanţă .

Avându-se în vedere caracterul prioritar al excepţiei de netimbrare ,

Şi că potrivit art.20 din Legea nr.46/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 9 din OG nr.32/1995 privind timbrul judiciar , taxele de timbru se plătesc anticipat , neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit sancţionându-se cu anularea sancţiunii sau a cererii,

Iar prin cererea depusă la fila 13 dosar , recurentul a declarat că nu înţelege să îndeplinească cerinţa timbrajului ,

Prin decizia nr. 870 din 26.11.2010, tribunalul a anulat ca netimbrat recursul declarat împotriva sentinţei nr.4555 din 23.06.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău .