COMERCIAL: Insolvenţă. Cerere de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei formulată de debitor. Incidenţa art. 27 din Lg. nr. 85/2006 Cereri


1) – Obiectul cererii :

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 4642/114/2011 din 28.06.2011 debitorul SC A. S. SRL , reprezentată de administratori I.B. A. şi I. D. S, a solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi desemnarea în calitate de administrator judiciar pe practicianul SP E. C. I. IPURL , reprezentată de asociat coordonator B.I..

2.) – Motivarea cererii

2.1.) – În fapt , debitorul a susţinut că se află în incapacitate de plată a datoriilor exigibile astfel cum sunt evidenţiate în contabilitate, sens în care înţelege să facă dovada cu înscrisurile ataşate cererii .

2.2.) – În drept , debitorul a invocat dispoziţiile art. 27 şi ale art. 11 alin. 1 lit.c) din privind procedura insolvenţei.

2.3.) – În sprijinul cererii debitorul a depus la dosar următoarele înscrisuri : declaraţiile impuse la art. 28 alin. 1 lit.h) din Legea nr. 85/2006 , bilanţul la 31.12.2010, balanţa de verificare la 31.05.2011 , balanţa analitică cont 455.01, lista de inventariere a bunurilor, balanţă parteneri la 31.05.2011 , certificat constatator şi tabelul creditorilor săi , în număr de 2 , masa credală însumând 15.414 ,16 lei (filele 5 – 21 dosar ) .

3) – Analiză. Constatări

Examinând cererea formulată în raport de actele şi lucrările dosarului si de prevederile legale incidente cauzei , instanţa constată :

Conform probatoriului cu înscrisuri administrat , debitorul SC A. S. SRL se află în incapacitate de plată a datoriilor cu care este înregistrat în evidenţele contabile , astfel cum se regăsesc şi în tabelul creditorilor invocat , creanţa fiind certă , lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile în sensul dispoziţiilor art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 379 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

4) . Soluţia tribunalului

În raport de situaţia în fapt reţinută şi sub incidenţa dispoziţiilor art. 32 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 ,

Se va admite cererea ca întemeiată şi se va dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei debitorului SC A. S. SRL .

În temeiul art. 34 din Legea nr. 85/2006,

Se va numi lichidator judiciar practicianul în SP E. C. I. IPURL , reprezentată de asociat coordonator B.I., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege, cu o retribuţie de 700 lei lunar.

În temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2006,

Administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului sindic la termenul de 16.08.2011 un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.

În temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006,

Se va dispune notificarea deschiderii procedurii , de către lichidatorul judiciar , tuturor creditorilor, debitorului, şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă , în vederea efectuării menţiunii de deschidere a procedurii , conform Codului de procedură civilă , precum şi publicarea acesteia , pe cheltuiala averii debitorului , într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la prezenta încheiere de deschidere a procedurii, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor nu vor depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora ( art. 62 alin. 2 lit.a coroborat cu art. 32 alin. 2 din lege).

Se va fixa termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la 22.08.2011 (art. 62 alin. 1 lit.b).

Se va fixa termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 01.09.2011 (art.62 alin. 1 lit.c ).

Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe. Contestaţiile vor fi depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar . La termenul stabilit pentru definitivarea tabelului de creanţe vor fi soluţionate deodată, printr-o singură sentinţă , toate contestaţiile (art. 73 alin. 1 , 2 şi 3 din lege ).

Se va fixa termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 23.09.2011 (art.62 alin. 1 lit. d ).

Se va fixa data şedinţei adunării creditorilor la data de 16.09.2011 ora 13,00 la sediul Tribunalului Buzău şi convoacă creditorii debitorului.

În temeiul art. 45 alin.1 din lege, după rămânerea irevocabilă a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele şi corespondenţa emise de debitor / administratorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limba română, engleză şi franceză menţiunea în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective.

În temeiul art. 45 alin.21, dacă debitorul deţine sau administrează una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii, informaţiile referitoare la starea societăţii, precum şi numărul, data şi instanţa care a pronunţat hotărârea.

În temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006,

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare , extrajudiciare sau măsurile de silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

În temeiul art.4 din Legea nr. 85/2006,

Se va dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar desemnat.

Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.

În temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. 2 lit. a) din lege , se va ridica dreptul de administrare al debitorului.

Se va stabili termen pentru examinarea stadiului procedurii la data de 06 septembrie 2011 , cu citarea părţilor .