COMERCIAL : Insolvenţă. Cerere formulată de creditor în sensul deschiderii procedurii simplificate a insolvenţei. Incidenţa dispoziţiilor art. 1 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 85/2006 Societăţi comerciale


Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 14 septembrie 2010 şi înregistrată sub nr.,debitorul SC Y SRL prin reprezentantul legal al acestuia, lichidatorul X,a solicitat deschiderea împotriva sa a procedurii simplificate a insolvenţei, prevăzută de Legea nr.85/2006.

În motivarea cererii sale,lichidatorul a arătat că,în fapt,în conformitate cu dispoziţiile art.237 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990,a fost desemnată lichidator,pentru lichidarea averii debitorului SC Y SRL,prin Încheierea nr.6970 din 28 octombrie 2009 pronunţată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău. Potrivit art.237 alin. (8) din această lege,persoana juridică dizolvată prin încheiere intră în lichidare.

Coroborând prevederile art.183 din Legea nr.441/2006,cu cele ale art. 253 alin.(2),art.270 indice 1 şi art.270 indice 2 din Legea nr.31/1990 şi cu cele ale art.27 alin.(1) din Legea nr.85/2006,rezultă că lichidatorul este obligat,în condiţiile legii,să ceară deschiderea procedurii insolvenţei

Analizând actele şi lucrările dosarului,judecătorul-sindic reţine că prin Încheierea nr.6970 din 28 octombrie 2009 pronunţată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău,practicianul în X a fost desemnată lichidator al SC Y SRL,dizolvată de drept,potrivit dispoziţiilor art.237 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/ 1990 privind societăţile comerciale.

În îndeplinirea atribuţiilor sale,lichidatorul a constatat că debitorul figurează cu datorii la bugetul consolidat al statului,datorii care nu pot fi plătite datorită insuficienţei fondurilor băneşti disponibile,fiind astfel în insolvenţă.

Cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei debitorului SC X SRL a fost formulată în numele societăţii debitoare de către lichidatorul acesteia,în considerarea dispoziţiilor art.52 alin.(3) din Legea nr.31/1990.Astfel lichidatorul,titular al cererii introductive formulate,are calitatea de reprezentant al societăţii debitoare.

Potrivit dispoziţiilor art.27 alin.(1) din Legea nr.85/2006,debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi,în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă;de asemenea,potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol,va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolvenţă este iminentă.

Potrivit dispoziţiilor art.1 alin.(2) lit.e) din Legea nr.85/2006, procedura simplificată prevăzută de această lege se aplică şi societăţilor comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive.

Văzând că cererea debitorului îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 27 din Legea nr.85/2006, în temeiul art.32 alin.(1),coroborat cu art.2 alin.(1) din aceeaşi lege,judecătorul-sindic va admite cererea formulată de debitorul SC Unisen Product SRL,prin reprezentantul său legal,lichidatorul Eva Cont IPURL şi,în temeiul art.107 alin.(1) lit. A.a,raportat la art.32 alin.(1) din Legea nr.85/2006, prin sentinţa nr. 1212 din 10.11.2010 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului menţionat, luându-se şi următoarele măsuri:

În temeiul art.107 alin.(2) din Legea nr.85/2006,judecătorul-sindic va ridica dreptul de administrare al debitorului şi va constata că X este dizolvată anterior formulării cererii introductive.

Pentru desemnarea lichidatorului judiciar va avea în vedere cererea debitorului,dar şi dispoziţiile art.11 alin.(1) lit.c) fraza a II-a. coroborat cu art.34 din Legea nr.85/2006,în temeiul cărora va desemna lichidator judiciar practicianul în insolvenţă Z,care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din lege,cu un onorariu de 700 lei lunar şi un onorariu de succes de 5 % din încasările din vânzarea bunurilor şi din recuperarea de creanţe,încetând din acest moment atribuţiile lichidatorului Z.

Judecătorul-sindic va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art.252 din Legea nr.31/1990 şi va dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea în a reprezentanţilor săi permanenţi.

În temeiul art.109 alin.(1),raportat la art.32 alin.(2) din Legea nr.85/ 2006,judecătorul-sindic va dispune ca lichidatorul judiciar să notifice,în condiţiile art 61 alin.(1) din aceeaşi lege,intrarea debitorului în faliment prin procedura simplificată,ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, debitorului, tuturor creditorilor,dar şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău,pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare,precum şi publicarea într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Totodată,judecătorul-sindic va fixa termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 27 decembrie 2010;termenul de verificare a creanţelor,de întocmire,afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor la data de 6 ianuarie 2011; eventualele contestaţii cu privire la creanţele şi la drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea acestui tabel în Buletinul procedurilor de insolvenţă,precum şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la creanţe şi pentru definitivarea tabelului creanţelor la data de 24 ianuarie 2011.Va stabili data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor la data de 11 ianuarie 2011,în care sens va convoca toţi creditorii.

În temeiul art.59 alin.(1) din Legea nr.85/2006,judecătorul-sindic va pune în vedere lichidatorului judiciar desemnat să întocmească şi să supună analizei,până la data de 20 decembrie 2010,un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului,cu menţionarea persoanelor cărora aceasta le-ar fi imputabilă şi asupra premiselor angajării răspunderii acestora,în condiţiile art.138 din Legea nr.85/2006.

Pentru asigurarea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor aferente procedurii,în temeiul art.4 alin.(2) din Legea nr.85/2006,judecătorul-sindic va dispune deschiderea de către debitor,în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii,a unui cont la o unitate bancară,din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. În caz de neîndeplinire a acestei obligaţii de către debitor,contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar,eventualele disponibilităţi băneşti urmând să fie păstrate într-un cont special de depozit bancar.

Se va stabili termen pentru examinarea stadiului procedurii la data de 7 decembrie 2010,orele 11,00,cu citarea părţilor.

Potrivit dispoziţiilor art.12 alin.(1),coroborat cu art.8 alin.(2) din Legea nr.85/2006,hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii,ele putând fi atacate separat cu recurs,în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii.