COMERCIAL : Insolvenţă. Cerere formulată de lichidatorul judiciar în anularea contractului de înstrăinare a autorizaţiei de funcţionare a unei farmacii . Respingerea acţiunii ca neîntemeiată Cereri


Asupra prezentei cereri :

Prin cererea înregistrată sub nr.3621/114/2008 formulată de lichidatorul judiciar MRL SPRL în contradictoriu cu pârâtele SC X şi SC Y se solicită pronunţarea unei sentinţe prin care să se dispună anularea contractului de vânzare cumpărare nr. x/2009, încheiat între SC X, în calitate de vânzător şi SC Y, în calitate de cumpărător şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului rubricat, astfel încât autorizaţia de funcţionare, care a făcut obiectul transferului patrimonial , să revină liber de orice sarcini în patrimoniul debitoarei SC X , sau, dacă aceasta nu se mai află la terţul dobânditor, să fie restituită contravaloarea transferului.

În motivarea cererii se arată că prin sentinţa comercială nr. 454/9.04.2009, pronunţată de Tribunalul Buzău , în dosarul sus rubricat s-a dispus deschiderea procedurii de prevăzută de împotriva SC X. Prin aceeaşi sentinţă a fost numit administrator judiciar MRL – SPRL .

Administratorul judiciar MRL – SPRL susţine că debitoarea a efectuat un transfer patrimonial , cu 9 zile înainte de data pronunţării sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei , transfer patrimonial care face obiectul contractului de vânzare cumpărare nr. x/2009 prin care s-a înstrăinat autorizaţia de funcţionare a farmaciei ce poartă nr. 5271/EN5901 din data de 2.06.2008, emisă de Ministerul Sănătăţii, la preţul de 15 000 lei inclusiv TVA.

Reclamantul susţine că preţul vânzării de 15 000 lei, cu TVA inclus, este nereal, fiind mult inferior faţă de preţul practicat în piaţă la momentul vânzării , împrejurare faţă de care sunt incidente dispoziţiile art. 80 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 85/2006.

Cumpărătorul autorizaţiei de funcţionare este SC Y, iar cele două părţi contractante au acelaşi administrator, respectiv V I. N.

Procedând astfel, arată reclamantul, rezultă în mod clar frauda părţilor pentru a înşela pe terţii străini de actul juridic menţionat.

Prin întâmpinarea depusă, administratorul special al debitoarei SC Y, în esenţă arată că debitoarea falită a înstrăinat un activ necorporal, care prin natura sa nu se evidenţiază în contabilitatea societăţii debitoare, reprezentând un element al fondului de comerţ, respectiv dreptul asupra autorizaţiei de funcţionare a farmaciei nr. 5271/EN5901 din 02.06.2008 emisă de Ministerul Sănătăţii.

Pârâtele susţin că această operaţiune de transfer asupra fondului de comerţ reprezintă o operaţiune curentă în piaţa farmaceutică acceptată şi aprobată de către Ministerul Sănătăţii.

Se învederează că în conformitate cu prevederile Legii farmaciei nr. 266/2008 art. 22 lit. d) , la data deschiderii procedurii falimentului , autorizaţia de funcţionare a farmaciei este anulată de drept iar farmacia îşi încetează activitatea.

Tribunalul, examinând cererea introductivă, actele şi lucrările dosarului, conţinutul intrinsec al întâmpinării depuse, constată :

În fapt , în data de 20.03.2009 debitoarea SC X prin contractul de vânzare cumpărare nr. x/2009 a înstrăinat Autorizaţia de funcţionare a farmaciei ce poartă nr. 5271/EN5901 din data de 2.06.2008 societăţii SC Y cu preţul de 15000 lei.

Conform dispoziţiilor art. 22. lit. d) din Legea nr. 266/2008 – legea farmaciei – , la data deschiderii procedurii falimentului, autorizaţia de funcţionare a farmaciei este anulată de drept iar farmacia îşi încetează activitatea.

Tribunalul apreciază că nu se poate solicita anularea unui contract de vânzare cumpărare a unui activ necorporal care , de drept , la data deschiderii procedurii falimentului societăţii debitoare este nul de drept.

Aşa fiind, în cererea supusă examinării, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 80 alin. 1 lit.b) şi lit. c) din Legea nr. 85/2006.

Preţul este corect , serios şi real, fiind achitat.

Nu se evidenţiază intenţia vânzătoarei precum şi a cumpărătoarei de a sustrage acest activ necorporal.

Esenţial este că , după data deschiderii procedurii insolvenţei, creditorii nu au fost prejudiciaţi întrucât autorizaţia de funcţionare era nulă de drept şi nu se mai putea obţine niciun preţ.

În contextul expus ,prin sentinţa nr.1257 din 26.11.2010 instanţa a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de lichidatorul judiciar MRL SPRL privind anularea contractului de vânzare-cumpărare nr. x/2009 în contradictoriu cu pârâtele SC X. Sărat şi SC Y