COMERCIAL: Insolvenţa . Contestaţie formulată de debitor la cererea creditorului de deschidere a procedurii generale a insolvenţei. Respingerea cererii principale Cereri


Prin cererea înregistrarea sub nr. 3418/114/2010 la data de 03.08.2010 pe rolul acestei instanţe creditoarea SC E. C.SRL a solicitat în temeiul Legii nr. 85/2006 deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC S. SA Buzău în vederea recuperării unei creanţe în cuantum de 101.559,77 lei , reprezentând cuantumul penalităţilor de întârziere calculate conform contractului comercial de vânzare cumpărare nr. 1128/21.04.2008 ( 0,1 % pe zi de întârziere – art. 4.7 din contract).

În motivarea cererii s-a învederat faptul că debitoarea i-a datorat suma de 323975,71 lei reprezentând debit principal pe care l-a achitat cu întârziere motiv pentru care a calculat penalităţi de întârziere în cuantum de 101.559,77 lei având împotriva acesteia o creanţă certă , lichidă şi exigibilă.

S-a mai arătat că pe rolul Tribunalului Buzău se află dosarul nr. 2766/114/2010 având ca obiect cererea privind emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată între SC E. C. SRL în calitate de creditor şi SC S. SA Buzău în calitate de debitor formulată în temeiul OUG 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale , că la primul termen de judecată din data de 24 iunie 2010 , societatea debitoare a solicitat instanţei un nou termen de judecată pentru depunerea unei tranzacţii , în vederea soluţionării pe cale amiabilă a diferendului financiar.

Deşi a fost de acord cu această propunere venită din partea societăţii debitoare SC S. SA Buzău , în vederea soluţionării pe cale amiabilă a diferendului financiar , solicitând plata sumelor restante de bani în două tranşe egale respectiv 50.779,88 lei până la data de 30 iulie 2010 şi 50.779,88 lei până la data de 30 august 2010 aceasta nu doreşte să-şi mai plătească sumele restanţe.

Creditoarea precizează că facturile fiscale emise către debitoare au fost recunoscute la plată prin semnătură şi ştampilă , fiind achitate integral de către aceasta .

Totodată , creditoarea a precizat faptul că se refuză plata sumelor restante de bani reprezentând penalităţi de întârziere din lipsă de lichidităţi , ceea ce demonstrează starea de în care se găseşte societatea debitoare SC S. SA Buzău,fiind îndeplinite cumulativ toate condiţiile de admisibilitate prevăzute şi reglementate de Legea 85/2006.

În dovedirea cererii s-au depus în xerocopie : contract de vânzare cumpărare nr. 1128/21.04.2008 , facturi fiscale emise , modul de calcul al penalităţilor de întârziere în funcţie de plăţile efectuate cu întârziere de către societatea debitoare SC S. SA , directiva 2000/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 iunie 2000 , privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale.

Debitoarea SC S. SA Buzău a formulat întâmpinare (contestaţie) prin care solicită respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de SC E. SRL motivat de faptul că aceasta nu are împotriva sa o creanţă şi implicit nici calitatea de creditor , că invocă o creanţă iluzorie , raportându-se la contractul comercial de vânzare cumpărare nr. 1128/2008 , mai exact la pretinsele penalităţi derivate din acest contract.

A mai arătat că Tribunalul Buzău – Secţia Comercială , prin sentinţele nr. 976/12.08.2009 şi 1303/05.10.2010 , a respins cererile formulate de SC E. SRL de obligare la plata pretinselor penalităţi derivate din contractul 1128/2008.

Drept urmare , la acest moment reclamanta nu se află în situaţia în care să pretindă vreo creanţă certă împotriva sa , aceasta nu poate avea calitatea de creditor şi în consecinţă cererea nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru deschiderea procedurii insolvenţei.

În dovedirea celor susţinute au fost depuse în xerocopie : sentinţa nr. 976 din 12.08.2009 şi dispozitivul sentinţei nr. 1303 din 5.10.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău.

Prin răspunsul la întâmpinarea debitoarei şi Notele de concluzii depuse la dosarul cauzei , creditoarea a arătat că cererea sa îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei , că sentinţa nr. 976 din 12.08.2009 nu are autoritate de lucru judecat , motiv pentru care solicită deschiderea procedurii insolvenţei debitorului şi numirea administratorului judiciar .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa va reţine în fapt următoarele:

Între creditoare în calitate de vânzătoare şi debitoare în calitate de cumpărătoare a intervenit contractul nr. 1128/2008 având ca obiect comercializarea de produse siderurgice.

Pe rolul instanţei de judecată au fost înregistrate mai multe litigii privind plata sumelor datorate de debitoarea SC S. SA către creditoarea SC E. C. SRL.

Astfel , prin sentinţa comercială nr. 574 din 12.05.2009 pronunţată în dosarul nr. 1319/114/2009 al Tribunalului Buzău a fost admisă cererea creditoarei şi s-a ordonat debitoarei să achite sumele de 206.877,71 lei debit restant şi 40.500,24 lei penalităţi de întârziere .

Împotriva acestei sentinţe debitoarea SC S. SA a formulat cerere în anulare, susţinând că s-a apreciat în mod greşit că în cauza creanţa este certă, lichidă şi exigibilă, precizând că nu datorează aceste sume creditoarei. A mai arătat că în mod greşit instanţa s-a raportat doar la facturile prezentate de creditoare fără să ia în calcul plăţile deja efectuate precum şi faptul că a înmânat reprezentanţilor creditoarei mai multe instrumente de plată ce acoperă integral debitul pe care îl apreciază ca fiind real.

Prin sentinţa nr. 976 din 12.08.2009 a fost admisă cererea în anulare formulată de debitoarea SC S. SA şi anulată în parte ordonanţa de plată cuprinsă în sentinţa nr. 574 din 12.05.2009 pronunţată în dosarul nr. 1319/114/2009, numai în ceea ce priveşte cuantumul penalităţilor de 40.500,24 lei.

Prin sentinţa nr. nr. 1303 din 5.10.2010 a fost respinsă excepţia autorităţii lucrului judecat şi cererea formulată de creditoarea SC E. C. SRL privind emiterea ordonanţei de plată care să conţină somaţia de plată pentru suma de 101.559,77 lei reprezentând penalităţi de întârziere motivat de faptul că pentru încasarea preţului datorat de debitoare , creditoarea a emis 4 facturi achitate integral , însă modul de calcul al penalităţilor contestat nu poate fi stabilit prin procedura specială a somaţiei de plată.

După pronunţarea celor două hotărâri judecătoreşti şi achitarea integrală a debitului principal în sumă de 323.975,71 ei , prin prezenta cerere , creditoarea SC E. C. SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC S. SA pentru recuperarea creanţei în cuantum de 101.559,77 lei reprezentând penalităţi de întârziere de 0,1 % / zi de întârziere calculate conform art. 4.7 din contractul nr. 1128/2008.

Debitoarea contestă creanţa creditoarei , susţinând că nu datorează penalităţile de întârziere solicitate de aceasta.

De altfel , prin sentinţa nr. 976/12.08.2009 a Tribunalului Buzău s-a reţinut că suma solicitată cu acest titlu nu este certă , având în vedere că debitoarea a achitat o parte din sumă, înainte şi după pronunţarea somaţiei de plată, astfel că suma reprezentând penalităţile de întârziere trebuie să fie stabilită pe calea dreptului comun prin efectuarea eventual a unei expertize contabile, care să stabilească suma exactă datorată cu titlu de penalităţi raportată la data plăţilor efectuate de către debitoare.

Instanţa apreciază că în cauză nu sunt întrunite cerinţele art. 3 alin. 6 din Legea 85/2006 , creanţa creditoarei nefiind certă , lichidă şi exigibilă , litigiul dintre părţi urmând să fie soluţionat pe calea dreptului comun prin administrarea de probatorii.

Faţă de considerentele expuse, prin sentinţa nr. 1216 din 11.11.2010, instanţa a dispus admiterea contestaţiei debitoarei şi respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei.