COMERCIAL : Insolvenţă. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului aflat în încetare de plăţi, stare de fapt recunoscută de acesta Cereri


Prin cererea înregistrată sub nr. 4136/114/2010 la data de 21.09.2010 pe rolul acestei instanţe , creditoarea ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI RÎMNICU SĂRAT a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC E & R în vederea recuperării unei creanţe bugetare în cuantum de 65.596 lei reprezentând taxe , impozite , contribuţii , dobânzi şi penalităţi aferente neachitării debitelor în termenele legale de plăţi.

În motivarea cererii creditoarea a învederat faptul că potrivit titlurilor executorii nr.645/2008 , 523/2008 , 11055/2009, 1101/2010 , 381/2010 , 10426/2010 debitorul îi datorează suma de 65.596 lei reprezentând taxe , impozite, contribuţii, dobânzi şi penalităţi aferente neachitării debitelor în termenele legale.S-a mai arătat de către creditoare că are o creanţă certă , lichidă şi exigibilă împotriva debitorului , iar plăţile au încetat de mai mult de 30 zile de la scadenţă.

În dovedirea cererii s-a depus în xerocopie titlurile executorii , somaţii , adrese înfiinţare poprire bancare , adresa nr. 8468/2010 , aviz garanţie 88772010 , RIF nr. 1788/2010.

Constatând că Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Rîmnicu Sărat are o creanţă certă , lichidă şi exigibilă împotriva debitorului SC E& R în cuantum de 65.596 lei potrivit titlurilor executorii depuse la dosarul cauzei ;

Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi , stare de fapt dovedită prin aceea că nu a depus înscrisuri care să ateste plata sumei datorate către creditor , iar ultimele plăţi au fost efectuate în data de 25.07.2008 ;

Constatând că debitorul nu a formulat contestaţie în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 33 alin. 2 din Legea 85/2006 ;

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului , prin sentinţa nr.1362 din 14.12.2010 s-a admis cererea creditorului Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Rîmnicu Sărat , în baza art.32 alin.,1 din Legea nr.85/2006 dispunându-se deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului .

În temeiul art. 34 din Legea 85/2006 va desemna administrator judiciar pe R&R care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege , cu un onorariu de 700 lei lunar şi onorariu de succes de 7 % , sens în care se va emite adresă.

În temeiul art. 20 lin.1 lit. a) din lege, va dispune ca administratorul judiciar să examineze situaţia economică a debitorului şi documentele depuse conform art. 35 şi să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, pe care îl va supune judecătorului sindic într-un termen de cel mult 20 de zile de la desemnarea sa.

În temeiul art. 20 alin.1 lit. b) din lege,va dispune ca administratorul judiciar să examineze activitatea debitorului, să întocmească şi să supună judecătorului sindic într-un termen de cel mult 40 de zile de la desemnarea sa, un raport amănunţit asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariţia stării de , cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei premizelor angajării răspunderii acestora, în condiţiile art. 138, precum şi asupra posibilităţii de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea.

În temeiul art.21 din lege,va obliga administratorul judiciar să prezinte judecătorului sindic, la fiecare termen de continuare a procedurii, un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. Baza de raportare este luna întreagă, raportul putând cuprinde mai multe luni.

În temeiul art. 46 alin.2 din lege, va obliga administratorul judiciar să întocmească şi să păstreze o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor.

În temeiul art. 35 din lege, va obliga debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

În temeiul art. 44 din lege, va obliga debitorul să pună la dispoziţia administratorului judiciar toate informaţiile cerute de acesta,precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, inclusiv lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute de el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.

În temeiul art. 61 alin.1 din lege, va dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor, debitorului şi oficiului registrului comerţului (pentru efectuarea menţiunii), care va cuprinde conform art. 62:

a)- termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie valabilă: 14.01.2011;

b)- termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe 27.01.2011;

c)- termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor la creanţe şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe: 03.02.2011;

d)- termenul de definitivare a tabelului creanţelor: 10.02.2001 la acest termen se soluţionează eventualele contestaţii;

e)- locul, data şi ora primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 17.02.2011;

În temeiul art. 61 alin.3 din lege, notificarea se va publica de către administratorul judiciar, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

În temeiul art. 63 din lege, în cazul în care se constată că debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, va obliga administratorul judiciar să trimită instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe sentinţa de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune.

În temeiul art.48 alin 1 din lege, va decide ca toate băncile la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar.

În temeiul art. 4 din lege,va dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, dispune ca administratorul judiciar sa deschidă contul bancar.

În temeiul art. 37 din lege, în vederea aplicării prevederilor art. 36 privind suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, prezenta sentinţă se va comunica instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se afla sediul debitorului declarat la şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.

Va stabili termen de fond la 03.02.2011.

Prezenta sentinţă se va notifica debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii.