COMERCIAL : Insolvenţă . Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului în temeiul art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006 Cereri


Prin cererea înregistrată sub nr. 5223/114/2010 la data de 23.11.2010 pe rolul acestei instanţe , creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Râmnicu Sărat a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei debitorului SC LB SRL în vederea recuperării unei creanţe bugetare în cuantum de 50115 lei reprezentând impozit salarii , impozit profit , TVA , contribuţii de asigurări sociale , contribuţie de pentru şomaj , concedii şi indemnizaţii.

În motivarea cererii creditoarea a învederat faptul că potrivit titlului executoriu 541 din 18.08.2010 debitorul îi datorează suma de 50.115 lei reprezentând impozit salarii , impozit profit , TVA , contribuţii de asigurări sociale , contribuţie de asigurare pentru şomaj , concedii şi îndemnizaţii. A mai arătat că are împotriva debitorului o creanţă certă , lichidă şi exigibilă.

În dovedirea cererii , s-au depus în xerocopie titlul executoriu nr. 541/18.08.2010 , proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 8825/12.08.2008 , adrese înfiinţare poprire bancare , somaţii , proces verbal control din 13.01.2010.

Constatând că Administraţia Finanţelor Publice Rîmnicu Sărat are o creanţă certă , lichidă şi exigibilă împotriva debitorului SC L B SRL Rîmnicu Sărat în cuantum de 50.115 lei potrivit titlului executoriu depus la dosarul cauzei ;

Constatând că debitorul se află în încetare de plăţi , stare de fapt dovedită prin aceea că nu a depus înscrisuri care să ateste plata sumei datorate către creditori, iar ultimele plăţi au fost efectuate în data de 16.07.2009 ;

Constatând că debitorul nu a formulat contestaţie în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 33 alin. 2 din Legea 85/2006;

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului , va fi admisă cererea creditorului AFP Rîmnicu Sărat ;

Prin sentinţa nr.1366 din 14.12.2010 , s-a dispus :

În temeiul art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006 dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC LB SRL

În temeiul art. 34 din Legea 85/2006 va desemna administrator judiciar pe DDC care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege , cu un onorariu de 600 lei lunar, sens în care se va emite adresă.

În temeiul art. 20 lin.1 lit. a) din lege, va dispune ca administratorul judiciar să examineze situaţia economică a debitorului şi documentele depuse conform art. 35 şi să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, pe care îl va supune judecătorului sindic într-un termen de cel mult 20 de zile de la desemnarea sa.

În temeiul art. 20 alin.1 lit. b) din lege,va dispune ca administratorul judiciar să examineze activitatea debitorului, să întocmească şi să supună judecătorului sindic într-un termen de cel mult 40 de zile de la desemnarea sa, un raport amănunţit asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariţia stării de , cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei premizelor angajării răspunderii acestora, în condiţiile art. 138, precum şi asupra posibilităţii de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea.

În temeiul art.21 din lege,va obliga administratorul judiciar să prezinte judecătorului sindic, la fiecare termen de continuare a procedurii, un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. Baza de raportare este luna întreagă, raportul putând cuprinde mai multe luni.

În temeiul art. 46 alin.2 din lege, va obliga administratorul judiciar să întocmească şi să păstreze o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor.

În temeiul art. 35 din lege, va obliga debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

În temeiul art. 44 din lege, va obliga debitorul să pună la dispoziţia administratorului judiciar toate informaţiile cerute de acesta,precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, inclusiv lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute de el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.

În temeiul art. 61 alin.1 din lege, va dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor, debitorului şi oficiului registrului comerţului (pentru efectuarea menţiunii), care va cuprinde conform art. 62:

a)- termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie valabilă: 14.01.2011;

b)- termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe 27.01.2011;

c)- termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor la creanţe şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe: 03.02.2011;

d)- termenul de definitivare a tabelului creanţelor: 10.02.2001 la acest termen se soluţionează eventualele contestaţii;

e)- locul, data şi ora primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 17.02.2011;

În temeiul art. 61 alin.3 din lege, notificarea se va publica de către administratorul judiciar, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

În temeiul art. 63 din lege, în cazul în care se constată că debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, va obliga administratorul judiciar să trimită instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe sentinţa de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune.

În temeiul art.48 alin 1 din lege, va decide ca toate băncile la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar.

În temeiul art. 4 din lege, va dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, dispune ca administratorul judiciar sa deschidă contul bancar.

În temeiul art. 37 din lege, în vederea aplicării prevederilor art. 36 privind suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, prezenta sentinţă se va comunica instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se afla sediul debitorului declarat la şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.

Va stabili termen de fond la 03.02.2011.

Prezenta sentinţă se va notifica debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii.

Red. G.I

Tehnored.DA/6 ex.

20 Decembrie 2010