COMERCIAL: Insolvenţă. Închiderea procedurii în temeiul art.131 din Legea nr.85/2006. Antrenarea răspunderii adminsitratorului debitorului în temeiul art.138 lit.a) din Legea nr.85/2006 Cereri


Prin cererea înregistrată sub nr. 1068/114/2009 la data de 10.03.2009 pe rolul acestei instanţe , creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Rîmnicu Sărat a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC FC SRL în vederea recuperării unei creanţe bugetare în cuantum de 32546 lei reprezentând impozit salarii , impozit venit microîntreprindere , CAS angajator , CAS asiguraţi , fond accidente , şomaj angajator, şomaj asiguraţi, fond garantare , CASS angajator , CASS asiguraţi , concedii şi indemnizaţii , majorări.

În motivarea cererii creditoarea a învederat faptul că potrivit titlului executoriu nr. 3 din 18.02.2009 debitorul îi datorează suma de 32.546 lei reprezentând TVA ,impozit venit salarii , impozit venit microîntreprindere , CAS angajator , CAS asiguraţi , fond accidente , şomaj angajator, şomaj asiguraţi, fond garantare , CASS angajator , CASS asiguraţi , concedii şi indemnizaţii , majorări aferente neachitării debitelor în temenele legale de plată.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legii a fost admisă cererea creditorului Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Rîmnicu Sărat şi prin sentinţa nr. 438/2.04.2009 a fost deschisă procedura generală a insolvenţei debitorului şi desemnat administratorul judiciar .

Acesta a întocmit Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de a debitorului din care reiese că societatea comercială cu răspundere limita FC a avut obiectul de activitate construcţii civile şi lucrări de geniu, că în data de 19.08.2008 , fiscal din cadrul AFPM Rîmnicu Sărat , în prezenţa administratorului debitoarei a încheiat procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr. 9098/19.08.2008 (ca urmare a neachitării către bugetul de stat a sumelor datorate).

Potrivit adresei nr. 5925/27.04.2009 a Primăriei Rîmnicu Sărat , societatea debitoare Feliral Construct SRL figurează în evidenţele fiscale cu autoutilitara marca Dacia 1307 Pick-up , serie motor 015824 , capacitate cilindrică 1557 dar , în luna decembrie 2008 s-a încheiat procesul verbal de licitaţie bunuri mobile (licitaţie organizată de executorul DGFP Buzău) , prin care autoturismul Dacia al SC FC SRL – sechestrat de AFPM Rîmnicu Sărat a fost adjudecat de M. D , la valoarea de 2290 lei , inclusiv TVA.

S-a mai reţinut prin acelaşi raport că potrivit Balanţei de verificare aferentă lunii martie 2009 , societatea F.C înregistra în contul 461 „debitori diverşi” suma de 60.450 lei , nefiind prezentată o situaţie analitică a contului , fiind posibil ca aceşti bani să fi fost ridicaţi din firmă şi folosiţi în scop personal de administratorul statutar , M.CA , fără a fi justificată cheltuirea acestora în cadrul firmei sau pentru firmă.

Administratorul judiciar consideră că vinovat pentru această situaţie este administratorul debitoarei , care a dus societatea în faliment , neplătindu-şi datoriile către bugetul de stat , dar şi altor cauze (slaba gestionare a managementului , diversele cheltuieli necesare desfăşurării activităţii , recesiunea din domeniul construcţiilor , etc).

Administratorul judiciar a mai arătat că societatea nu mai funcţionează , nu mai există în fapt şi nu există posibilitatea reală de reorganizare efectivă a activităţii debitorului.

Potrivit tabelului definitiv al creanţelor au de recuperat următoarele creanţe : AFPM Rîmnicu Sărat -125.500,00 lei ; Primăria Rîmnicu Sărat -370,09 lei şi ITM Buzău- 114,00 lei.

La data de 10.06.2009 a avut loc prima Adunare a creditorilor debitorului SC F.C SRL , potrivit procesului verbal depus la dosarul cauzei .

Constatând că nici debitorul , nici creditorul şi nici administratorul judiciar nu au propus un plan de reorganizare al activităţii societăţii , a fost admisă cererea administratorului judiciar şi în temeiul art. 107 alin. 1 şi 2 din Legea 85/2006 , judecătorul sindic s-a dispus începerea procedurii falimentului debitorului SC F C SRL şi dizolvarea acestuia prin sentinţa nr. 855 din 8.10.2010.Lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a răspunderii fostului administrator al societăţii comerciale FCSRL , MCA motivat de faptul că a folosit bunurile sau creditele persoanei juridice , în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane.

Lichidatorul judiciar arată că prin Raportul amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la starea de faliment a societăţii debitoare , a reţinut că societatea nu mai funcţionează , nu mai există în fapt , având înregistrate diverse sume de plată restante către bugetul de stat majorate cu dobânzile aferente neachitării la termenele scadente în valoare de 133.241,09 lei.

În balanţa de verificare aferentă lunii martie 2009 , societatea F.C SRL înregistrată în contul 461 „debitori diverşi” suma de 60.450 lei , nefiind prezentată o situaţie analitică a contului rezultând că aceşti bani au fost ridicaţi din firmă şi folosişi în scop personal de administratorul statutar , fără a fi justificată cheltuirea acestora în cadrul firmei sau pentru firmă.

Totodată , nici soldul contului „casă” de 43,91 lei , înregistrat la data de 31 martie 2009 , nu mai există faptic , neputându-se identifica.

Lichidatorul judiciar a întocmit şi comunicat somaţii către fostul administrator al societăţii debitoare , MC , solicitându-se a preda suma de 60.450 lei , reprezentând soldul contului 461 „debitori diverşi” înregistrat în contabilitatea firmei, neprimindu-se nici un răspuns din partea acesteia.

Rezultă că , suma de 60.493,91 lei a fost folosită în scop personal de fostul administrator , MCA , fără a fi justificată cheltuirea acesteia în cadrul firmei sau pentru firmă , ca prin diferite metode , cu bună ştiinţă ,administratorul societăţii a dus societatea în stare de insolvenţă, nu a plătit datoriile la bugetul de stat , aceste debite neachitate cumulându-se şi cu dobânzile şi majorările aferente.

Prin Raportul final lichidatorul judiciar a arătat că a realizat toate procedurile prevăzute de Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei , pentru recuperarea creanţelor creditorilor societăţii debitoare , că adunarea creditorilor întrunită la data de 3 noiembrie 2009 a aprobat ca bunurile mobile din averea debitoarei să fie scoase la vânzare prin licitaţie publică cu strigare , conform Cod procedură civilă , acestea constând în cazan apă (centrală termică alimentată cu gaz metan , an achiziţie 2007) la preţul de pornite de 2.280 lei , exclusiv TVA şi mobilier (format din dormitor-pat+şifonier+servantă şi un birou , an de achiziţie 2006) la preţul de pornire de 4.954 lei , exclusiv TVA(în total suma de 7.234 lei , exclusiv TVA).

Lichidatorul judiciar a făcut toate demersurile necesare în vederea scoaterii la vânzare a bunurilor mobile din averea debitoarei , publicând anunţuri de licitaţie pe pagina de internet a UNPIR , şi afişând publicaţiile de vânzare la sediul debitoarei şi la grefa Tribunalului Buzău , la licitaţiile organizate în data de 27.11.2009 , 16.12.2009, 24.12.2009 , 12.01.2010 , 26.02.2010 , 29.04.2010 , 9.06.2010 , 17.08.2010 şi 20.09.2010 , neprezentându-se nici un cumpărător .

Având în vedere numeroasele licitaţii organizate , la care nu s-a prezentat nici un ofertant , dar şi faptul că bunurile mobile din averea debitoarei sunt degradate fizic şi moral (fiind depozitate în condiţii improprii , la adresa din AB unde locuieşte fostul administrator , situată în CD , de la marginea oraşului , centrala termică nemaiavând nici autorizare) fără valoare de întrebuinţare , fiind dificil de găsit un cumpărător , chiar prin negociere , lichidatorul judiciar a propus casarea acestora.

Datorită faptului că societatea debitoare nu are bunuri de valorificat (acestea fiind scoase din evidenţă , urmare uzurii fizice şi morale , fără valoare de întrebuinţare , etc) , lichidatorul judiciar , în baza art. 131 din Legea 85/2006 a insolvenţei , a solicitat judecătorului sindic să dispună închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC FC SRL şi radierea acestuia din evidenţele ORC.

Cu privire la cererea de atragere a răspunderii personale a fostului administrator MCA , judecătorul sindic reţine că Legea insolvenţei nr. 85/2006 , la art. 138 enunţă faptele ce pot atrage răspunderea membrilor organelor de conducere din cadrul societăţii.

Caracterul delictual al acestui gen de răspundere atrage incidenţa prevederilor art. 998-999 sub aspectul condiţiilor generale ale răspunderii civile delictuale , condiţiile speciale fiind legate de aprecierea culpei , a prejudiciului , a raportului de cauzalitate dintre acestea şi a întinderii reparaţiilor.

Cum în cauza de faţă aceste condiţii cumulative sunt îndeplinite , având în vedere că administratorul social MCA , exercitându-şi mandatul cu încălcarea îndatoririlor legale referitoare la buna administrare a activelor societăţii , a condus persoana juridică la încetarea plăţilor motivat de lipsa lichidităţilor , urmează a fi admisă cererea lichidatorului judiciar.

Constatând că lichidatorul judiciar EV desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului SC FC SRL a solicitat să se dispună închiderea procedurii , ca urmare a aprobării Raportului final ;

Prin sentinţa nr.1100 din 21.10.2010 , s-a dispus :

În temeiul art. 131 din Legea 85/2006 va dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC FC SRL şi radierea acestuia din registrul comerţului.

În temeiul art. 136 din Legea 85/2006 va descărca pe lichidatorul judiciar EV de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

În temeiul art. 138 lit. a din Legea 85/2006 va obliga pe fostul administrator Marcu Cateluţa Alina să suporte pasivul societăţii în cuantum de 60.450 lei .

În temeiul art. 142 din Legea 85/2006 executarea silită împotriva fostului administrator MCA se va efectua de executorul judecătoresc , conform Codului de procedură civilă.

În temeiul art. 4-(4) din Legea 85/2006 va dispune plata din fondul de lichidare a sumei de 4488 lei către lichidatorul judiciar EV.

În temeiul art. 135 din Legea 85/2006 va dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului , creditorului , DGFP , ORC Buzău pentru efectuarea menţiunii de radiere şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.