COMERCIAL : Insolvenţă. Intrarea în faliment a debitorului prin procedură simplificată. Incidenţa dispoziţiilor art. 107 alin. 1 lit. A pct. b) şi c) cu aplicarea art. 59 şi art. 60 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 Societăţi comerciale


Deliberând asupra acţiunii comerciale de faţă,

În baza actelor şi lucrărilor dosarului,constată şi reţine următoarele :

În cadrul procedurii insolvenţei deschise împotriva debitorului Y, prin Sentinţa nr.429 din 25 martie 2010,în îndeplinirea atribuţiilor sale,administratorul judiciar desemnat Z,a propus judecătorului sindic,în condiţiile art.59 alin.(1) din Legea nr.85/ 2006,intrarea acestuia în procedura simplificată a falimentului.

În acest sens,administratorul judiciar a arătat că societatea debitoare este în imposibilitate de a se reorganiza. Conform ultimei Balanţe de verificare aferente lunii septembrie 2010,în contabilitatea firmei figurează înregistrată suma de 114 375,99 lei,reprezentând soldul debitor al contului 542 „avansuri de trezorerie”. Mai mult decât atât,nu a fost introdus un plan de reorganizare.

Analizând materialul probator existent în cauză,judecătorul-sindic reţine următoarele :

Potrivit art.107 alin.(1) lit. A pct.b) şi c) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,judecătorul-sindic va decide,prin sentinţă sau,după caz,prin încheiere,în condiţiile art.32,intrarea în faliment,dacă debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi dacă nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare,în condiţiile prevăzute la art.94.

Luând în considerare cererea formulată de administratorul judiciar şi constatând faptul că debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare,în condiţiile prevăzute la art.94,judecătorul-sindic va admite cererea formulată de administratorul judiciar Z.

În temeiul art.107 alin.(1) lit.A pct.b) şi c),cu aplicarea art.59 şi art. 60 alin.(3) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,judecătorul-sindic va dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Y

În temeiul art.107 alin.(2) din Legea privind procedura insolvenţei se va dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia,constând în dreptul de a-şi conduce activitatea,de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea.

Va fi confirmată în calitate de lichidator judiciar Z, care va îndeplini atribuţiile prevăzute în capitolul III secţiunea a 7-a din lege,cu un onorariu de 700, 00 lei lunar şi 8 % din încasările din vânzarea bunurilor,dispunând încetarea atribuţiilor acesteia de administrator judiciar.

În temeiul art.109 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,se va dispune notificarea de către lichidatorul judiciar privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului,ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia,tuturor creditorilor,debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău,pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare,precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de .

Se va fixa termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii,în vederea întocmirii tabelului suplimentar de creanţe,la data de : 9 ianuarie 2011;termenul de verificare a creanţelor născute după deschiderea procedurii insolvenţei,de întocmire,afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al creanţelor la 8 februarie 2011;termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor cu privire la creanţele născute după data deschiderii procedurii la data de 28 februarie 2011; termenul pentru soluţionarea contestaţiilor cu privire la creanţele născute în cursul procedurii la data de 9 martie 2011,acesta fiind şi termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor.

Conform dispoziţiilor art.45 alin.(2) din Legea nr.85/2006, judecătorul-sindic va dispune ca,după rămânerea irevocabilă a prezentei sentinţe, toate actele şi corespondenţa emise de debitor şi de către lichidatorul judiciar să cuprindă în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile,în limbile română,engleză şi franceză,menţiunea :în faliment;in bankruptcy;en faillite.

În temeiul art.113 din Legea privind procedura insolvenţei se va dispune sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare a acestora.

Se va stabili termenul pentru examinarea stadiului procedurii la data de 12 ianuarie 2011,orele 11,00,cu citarea părţilor.

Potrivit dispoziţiilor art.12 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic sunt definitive şi executorii,ele putând fi atacate separat cu recurs,potrivit art.8 alin.(2) din acelaşi act normativ,în termen de 7 zile de la comunicare.