COMERCIAL : Neplata preţului pentru marfa livrată. Admiterea acţiunii de către instanţa fondului. Anularea recursului ca netimbrat. Admiterea contestaţiei în anulare formulată de societatea petentă. Casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare c


Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2009 din 17.07.2009 reclamanta SC C. SRL Verneşti , judeţul Buzău , societate comercială în , prin administrator judiciar S P B. & A. SPRL Buzău a chemat în judecată pe pârâta SC MPD G. SRL Verneşti , judeţul Buzău, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumelor de 1270,59 lei – preţ marfă livrată şi 235,62 lei – dobândă legală , cu cheltuieli de judecată .

În motivarea acţiunii , reclamanta a învederat că la data de 31.05.2008 a livrat pârâtei marfa în valoare de 1270,59 lei pentru care s-a întocmit factura nr. 2807305 / 2008 , iar pârâta refuză să –i plătească preţul stabilit , neprezentându-se nici la concilierea pentru care a fost convocată conform documentaţiei ataşate .

Deşi legal citată, pârâta, nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a înfăţişat în instanţă .

Prin sentinţa nr. X/2009 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis acţiunea ca întemeiată, pârâta fiind obligată să plătească reclamantei suma de 1506,21 lei cu titlu de preţ marfă şi dobânda legală aferentă .

Pentru a hotărî astfel , în aplicarea prevederilor art. 969 – 970 , art. 1361 şi art. 1362 din Codul civil , precum şi ale OG nr. 9/2000 , instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că pârâta datorează reclamantei suma de 1270,59 lei cu titlu de preţ marfă livrată conform facturii nr. 2807305/31.05.2008, la care se adaugă şi dobânda legală în cuantum de 235,62 lei.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta în termen legal conform art. 301 din , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303 din acelaşi cod .

În expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat soluţionarea litigiului de către instanţă încă de la primul termen de judecată , cu încălcarea dispoziţiilor legale de citare şi în baza unui probatoriu incomplet , fără să intre în cercetarea fondului.

Deşi citată în recurs pentru termenul de judecată din 26.10.2010, cu menţiunea de a timbra recursul declarat cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 6 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei , reclamanta recurentă nu a îndeplinit cerinţa timbrajului legal.

Prin decizia nr. Y/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a anulat ca netimbrat recursul declarat de pârâtă , în temeiul prevederilor art. 302 1 alin. 2 din Codul de procedură civilă în referire la art. 20 din Legea nr. 146 /1997 şi art. 9 din OG nr. 32/1995 potrivit cărora neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii .

Împotriva deciziei nr. Y/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău a formulat contestaţie în anulare pârâta , în temeiul prevederilor art. 317 din Codul de procedură civilă, invocând în esenţă soluţionarea recursului cu lipsă de procedură de citare , în condiţiile în care la dosar nu există dovada de îndeplinire a acesteia , iar taxa de timbru era achitată încă de la data de 23.02.2010, conform chitanţei depuse la dosar .

Prin decizia nr. Z/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. W/W/2010 s-a admis ca întemeiată contestaţia în anulare şi s-a anulat decizia nr. Y/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. Z/Z/2009 , fixându-se termen de judecată la 11.06.2010 , cu citarea părţilor, în vederea rejudecării recursului declarat împotriva sentinţei nr. X/2009 pronunţată de Judecătoria Buzău.

Pentru a hotărî astfel , tribunalul a reţinut că recursul a fost soluţionat la termenul de judecată din 26.02.2010 cu nerespectarea prevederilor legale de citare , făcându-se aplicarea art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă.

În rejudecarea recursului tribunalul a constatat că instanţa fondului a soluţionat cauza la prima zi de înfăţişare , în sensul legii , din 19.11.2009, în lipsa pârâtei , cu procedura de citare viciată , în condiţiile în care din dovada depusă la fila 27 dosar rezultă că aceasta a fost citată în comuna Verneşti judeţul Buzău , deşi sediul social al acesteia este în comuna Verneşti, satul Nişcov , judeţul Buzău , conform relaţiilor comunicate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău ( fila 13 / verso : dosar nr. Y/2010 ) .

În contextul expus , s-au încălcat dispoziţiile art. 85 din Codul de procedură civilă prevăzute sub sancţiunea nulităţii conform art. 105 alin. 2 din acelaşi cod .

Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 alin. 5 din Codul de procedură civilă s-a admis ca întemeiat recursul declarat de pârâtă împotriva sentinţei nr. X/.2009 , dispunându-se casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe , cu asigurarea procedurii legale de citare a părţilor din proces .