COMERCIAL.Rezilierea contractului de credit bancar pentru nevoi personale. Clauză abuzivă în sensul art. 4 alin.1 din Legea nr. 193/2000. Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22.12.1986 : prevalenţa drepturilor şi interesului consumatorului Contracte e


Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau sub nr. 5812/200 din data de 18.07.2007, O.J.P.C. Buzau a inantat spre competenta solutionare procesul- verbal de constatare nr.195/284 din 12.07.2007, încheiat de inspector B L, prin care se constata ca art. 7 alin.2 din contractul de credit bancar nr.10053259/01.06.2005 incheiat intre B R SA – MGNB of G – Sucursala Buzau, in calitate de imprumutator si N V T, in calitate de imprumutat, incalca prevederile art. 4 alin.2 din Legea nr. 193/2000, fiind o clauza abuziva.

In aceste condiţii, in baza art.12 din actul normativ anterior menţionat, organul constatator a înaintat procesul-verbal instanţei spre soluţionare.

Prin sesizarea adresată OJPC Buzau, partea vătămată a relatat condiţiile in care a încheiat contractul şi modul in care a luat la cunoştină de majorarea dobânzii.

Acesta a sustinut ca prevederea contractuala din art. 7.2 constituie o clauza abuziva, astfel cum este aceasta definita de Legea nr. 193/2000, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, art. 4, conform caruia: “O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv. Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens”.

A aratat ca sunt intrunite conditiile legale ca aceasta clauza sa fie declarata abuziva, intrucat dumnealui are calitatea de consumator, in sensul definit de lege, iar banca de comerciant, contractul incheiat fiind unul standard.   In Anexa la lege sunt enumerate acele prevederi contractuale care sunt considerate clauze abuzive, la litera a), fiind stipulate acele dispozitii contractuale care dau dreptul comerciantului de a modifica, în mod unilateral, clauzele contractuale, fără a avea un motiv specificat în contract şi acceptat de consumator prin semnarea acestuia, situatie incidenta in cazul de fata.

A subliniat ca in momentul in care a incheiat acest contract, a actionat de pe o pozitie inegala, in raport cu banca. Nu a avut posibilitatea sa negocieze nicio clauza din contract, intregul act juridic fiindu-i impus, in forma respectiva, de catre banca. De asemenea, nu i-au fost explicate clauzele contractuale. Prin necircumstantierea in nici un mod a elementelor care-i permit bancii modificarea unilaterala a dobanzii curente contractuale, prin neindicarea niciunui criteriu care sa-i dea bancii acest drept, lasand la libera sa apreciere majorarea dobanzii, aceasta clauza incalca prevederile legale incidente in materie, fiind de natura sa il prejudicieze.

Caracterul flagrant abuziv al acestei clauze, precum si aplicarea, cu rea-credinta a acesteia, sunt ilustrate, in acest caz particular, de modalitatea in care s-a derulat acest contract. Pana la data de 17.04.2007, platise, peste obligatiile de plata ce-i reveneau, suma cumulata de 13,04 Euro; cu toate acestea, la aceeasi data figura, in evidentele bancii, cu o restanta de 0,38 Euro. Faţă de starea de fapt expusa anterior, inseamna ca imediat dupa ce i-a majorat dobanda la 10%, aceasta i-a fost, inca o data, majorata la 11,50%, ceea ce a facut sa creasca valoarea obligatiei lunare de plata.

Oricum, in punerea in aplicare a clauzei abuzive care permitea majorarea dobanzii, Banca a incalcat in mod manifest prevederile contractuale. Daca la prima majorare, a fost notificat, nu a fost insa chemat sa semneze un nou grafic de rambursare, astfel cum dispune art. 3.3 din contract. De asemenea, din interpretarea textului contractual anterior invocat, reiese ca acest contract se poate considera modificat (in sensul ca imprumutatului ii revine o alta obligatie de plata decat cea initial tabilita) doar in momentul in care ambele parti contractante au convenit asupra unui nou grafic de rambursare, semnandu-l. Prin urmare, aceasta modificare a dobanzii nu-i este opozabila, insa a fost nevoit sa o achite datorita reglementarilor interne ale bancii, in aceasta maniera evitand aplicarea unor sanctiuni cu repercusiuni grave asupra sa: penalitati, introducerea in Banca de Credit si imposibilitatea contractarii altui credit, rezilierea acestui contract cu obligarea la rambursarea anticipata imediata a soldului, etc.

Ulterior, Banca a modificat din nou dobanda, majorand-o de la 10% la 11,50% , fara sa-l notifice in acest sens si fara a semna un nou grafic de rambursare.

Atitudinea Bancii manifestata prin inserarea acestei clauze abuzive coroborata cu modalitatea de punere in aplicare a acestei prevederi contractuale (fara a respecta macar clauzele stipulate de aceasta in contract, majorarea intr-un timp foarte scurt a dobanzii cu 1,75 procente, in conditiile in care in prezent acorda credite in Euro pentru nevoi personale cu o dobanda de 8,5%) atrage raspunderea contraventionala a acesteia.

In raport de prevederile art. 8 din Legea nr. 193/2000 (“ Controlul respectariidispozitiilor prezentei legi se face de reprezentantii imputerniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor …”), a sesizat OPC Buzau.

In urma verificarilor efectuate, in aplicarea art. 11 din actul normativ anterior mentionat, s-a incheiat un proces-verbal de constatare nr. 195/284 / 12.07.2007 prin care s-a constatat faptul ca in contractul incheiat de partea vatamata cu banca este inserata clauza de la art. 7.2 care contravine prevederilor art.4 alin.1 din Legea nr. 193/2000. Acest proces-verbal este semnat de catre reprezentantul legal al bancii, care a declarat ca nu are obiectiuni de formulat.

Art 15 alin.1 statueaza ca incalcarea interdictiei stipulate la art. 1 alin.3 (Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.) consituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1000 lei. Prin derogare de la dispozitiile de drept comun in materie contraventionala, nu organul constatator este in drept sa aplice sanctiunea, ci, potrivit art. 13 alin.1 din lege, instanta de judecata, este aceea care aplica sanctiunea, dispunand totodata, sub sanctiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, in masura in care contractul ramane in fiinta, sau desfiintarea acelui contract cu daune interese, dupa caz.

Agentul constatator arată că, sunt intrunite elementele constitutive ale contraventiei reglementate in art. 15 alin.1 din lege, in sensul ca, astfel cum a dezvoltat anterior, in contract a fost stipulata o clauza abuziva, incalcandu-se in acest mod prevederile imperative ale legii. Avand in vedere caracterul continuu al acestei contraventii, clauza abuziva producandu-si efectele si in prezent, in ceea ce priveste sanctiunea ce urmeaza a fi aplicata, fata de limitele de sanctiune extrem de mici, sunt de parere ca se impune aplicarea unei amenzi contraventionale orientate spre maximul special prevazut de lege.

A solicitat, de asemenea, sa se inlaturate clauza abuziva inserata in art. 7 alin.2 din contract, in conditiile art.6-7 din Legea nr. 193/2000, urmand ca acest contract sa se deruleze in continuare, insa cu dobanda initiala de 9,75% pe an si sa se dispuna obligarea SC B R S.A. la modificarea dobanzii (ex tunc, de la data de 27.06.2006 si ex nunc, pana la incetarea raporturilor contractuale), potrivit graficului initial de rambursare – iar sumele platite in plus ca urmare a modificarii abuzive a dobanzii ( 35,08 Euro conform graficului alaturat, la care se adauga 2 Euro, platiti ca urmare a notificarii) trebuind sa fie imputate asupra debitelor urmatoare, sub sanctiunea unei amenzi civile de 50 lei pe zi de intarziere.

B R SA – MGNB of G – Sucursala Buzau, in temeiul art.115-118 Cod procedura civilă a formulat întâmpinare prin care a solicitat anularea ca neîntemeiat a procesului verbal de constatare nr.195/284 din 12.07.2007, încheiat de B L, inspector, prin care s-a constatat că una din clauzele contractului de credit, şi anume cea prevăzută de art.7 pct.2, încalcă art.4 pct.1 din Legea nr.193/2000.

A arătat că, potrivit art.78 din Legea nr.296/2004, o clauză contractuală va fi considerată abuzivă, dacă sunt îndeplinite cumulative, următoarele condiţii:

– clauza nu a fost negociată cu clientul/consummator, adică aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard, preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv;

– încalcă exigenţele bunei-credinţe;

– clauza nenegociată, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează în detrimentul consumatorului un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor datorită efectului pe care îl imprimă contractului respectiva clauză.

Clauza prevăzută la art.7 pct.2 din contractul de credit are următorul comtinut: „În cazul în care evoluţia pieţei monetar financiare justifică o astfel de măsură, Banca va putea modifica unilateral procentul de dobândă curentă contractuală”.

Mai arata banca, faptul că toate instituţiile financiar bancare ţin cont şi sunt influenţate în stabilirea dobânzii de politica B N R, care stabileşte rata dobânzii de referinţă şi ratele medii ale dobânzii pe piaţa interbancară conform circularei emise de aceasta nr.3/01.02.2002, şi de asemenea au relevanţă în stabilirea dobânzii privind cursurile pieţei valutare.

De asemenea, împrumutatul (consumatorul) a fost informat, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de bancă, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională între produsele şi serviciile oferite, în conformitate cu interesele lui economice. Menţionează că nu sunt întrunite condiţiile pentru ca o clauză să fie catalogată drept abuzivă deoarece clauza citată nu încalcă exigenţele bunei credinţe, întrucât dobânda fiind fluctuantă, aceasta putea să aibă şi un curs descendent, nu doar ascendent.

În consecinţă, nu se poate susţine reaua- credinţă a băncii prin inserarea respectivei clauze, aceasta fiind o practică generalizată la nivelul instituţiilor finaciar bancare, mai ales că B R SA nu deţine nicio poziţie de monopol pe această piaţă.

În dovedirea întâmpinării a depuse in copie xerox contractul de credit bancar nr.10053259/01.06.2005.

O.J.P.C. Buzău, a formulat note de răspuns faţă de întâmpinarea depusă de petentă, şi a aratat că în contractul de credit este inserată o clauză abuzivă, motivat de faptul că în art.7, pct.2 se prevede că imprumutatorului are dreptul de a modifica unilateral dobânda. In atare situaţie, modificarea dobânzii nu este raportată la un indicator precis, individualizat, aceasta fiind precizată generic şi anume „evoluţia pieţei monetar financiare”, ori se ştie fără tagadă că piaţa financiară evoluează diferit în funcţie de indicele la care te raportezi.

Sunt situaţii în care te raportezi la dobânda de referinţă a B C E şi aceasta este în scădere, cu toate că în acelaşi timp dobânda de referinţă a Bancii SUA este în creştere. Această clauză fără, indicator precis stabilit, dă posibilitatea bancii de a modifica dobânda numai aşa cum doreşte acesta.

Mai mult tot în cuprinsul contractului de creditare la art.3 alin.3 se specifică „în cazul modificării duratei creditului si/sau a obligaţiilor de plată lunare în sensul diminuării/majorării acestora ca urmare a unor plăţi anticipate din credit/modificări ale nivelului dobânzii, graficul de rambursare modificat şi agreat de ambele părţi are efect automat modificarea corespunzătoare a contractului”.

Această clauză contravine flagrant cele prevăzute de art.7 pct.2, în sensul că modificarea va putea opera doar atunci când este agreată de ambele părţi.

Având în vedere prevederile Legii nr.193/2000 incidenţa în cauză considerăm că în contractul de credit există clauze abuzive conform prevederilor acestui act normativ şi în consecinţă solicită aplicarea prevederilor art.13 alin.1 şi art.15 alin.1 din actul normativ mai sus amintit.

La dosar au fost depuse de catre partea vatamata N V T, in copie xerox, următoarele inscrisuri: procesul verbal de constatare nr.195/284 din data de 12-07-2007 incheiat de OJPC Buzău (filele 4-6), contractul de credit nr.10053259/01.06.2002 (filele 7-10), graficul de rambursare (fila 21), tabel privind situaţia plăţilor efectuate (filele 22-23), adresa emisa de B R SA – Buzău catre N V T(fila 24), notificarea nr.1/10.05.2007emisa de E K R SRL (fila 25), un set de foi de vărsământ si buletine se schimb valutar (filele 26-48).

In raport de intampinarea formulata de B R SA – MGNB of G – Sucursala Buzau, partea vatamata N V T a formulat precizari, invederand urmatoarele:

– clauza nu a fost negociata direct cu consumatorul, intrucat contractul incheiat este unul de adeziune, in care clauzele sunt dinainte stabilite de catre imprumutator, singurele elemente de diferentiere intre acestea fiind suma imprumutata si data scadenta;

– reaua-credinta a bancii rezida in enuntarea intentionat lacunara a conditiilor in care dobanda poate fi modificata unilateral, fara a circumstantia in niciun mod aceste conditii, decizia acesteia fiind discretionara si imposibil de controlat de catre consumator;

– reaua-credinta a bancii s-a manifestat si prin maniera de punere in aplicare a acestei clauze, prin incalcarea a altor clauze incluse chiar de catre aceasta in contract, precum si prin faptul ca dobanda a crescut semnificativ intr-un interval scurt de timp (existand in continuare pericolul de crestere), atingand un nivel foarte ridicat in raport de cel practicat la aceeasi data de respectiva banca;

– s-a creat un dezechilibru semnificativ in ceea ce il priveste, intrucat dobanda a crescut cu 1,75 procente fara ca acesta sa aiba posibilitatea sa verifice baza reala a acestei cresteri, existand pericolul ca aceasta sa creasca in aceeasi maniera fara ca dumnealui sa poata verifica, precum si faptul ca a fost expus riscului de a fi introdus in Biroul de Credit si Centrala Riscurilor Bancare, fara sa aiba nicio vina in derularea raporturilor contractuale, fapt de natura sa il afecteze economic si moral;

– nu se pune problema daca banca ocupa sau nu o pozitie dominanta pe piata, intrucat in acest cadru procesual este supus analizei raportul comerciant-consumator, sub aspectul respectarii drepturilor consumatorului, iar nu raportul dintre B R SA si alti comerciati, sub aspectul respectarii normelor care disciplineaza dreptul concurential.

De asemeanea, a invederat ca fata de atitudinea adoptata de comerciant, raporturile contractuale nu se mai pot derula in limite normale, motiv pentru care, in temeiul art. 7 din Legea nr. 193/2000 a solicitat rezilierea contractului de credit bancar nr. 10053259/01.06.2005, ceea ce presupune incetarea efectelor acestuia pentru viitor. In aceste conditii, consideră că, la data judecatii ar trebui sa returneze suma de 1466,60 EURO (obtinuta astfel: din soldul de 1509,79 EURO existent la data de 22.10.2007 – luand in calcul ca a achitat si debitul scadent pe aceasta data – a scazut suma platita in plus, peste ratele stabilite conform graficului initial, singur care ii este opozabil, in valoare de 43,19 Euro; fiind vorba de o reziliere, iar nu de o rambursare anticipata, nu se aplica, in acest caz, comision).

Nu a solicitat daune, ci doar cheltuieli de judecata.

Prin sentinţa nr. 5766 din 17.10.2007 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis sesizarea ; s-a mentinut procesul-verbal de constatare nr. 195/284 din data de 12.07.2007 incheiat de inspector B L din cadrul OJPC Buzau ; s-a constatat ca art. 7 alin.2 din contractul de credit bancar nr. 10053259/01.06.2005 constituie o clauza abuziva in sensul art. 4 alin.1 din Legea nr. 193/2000; s-a constatat ca fapta SC B R SA – MGNB of G – Sucursala Buzau de a insera in cadrul contractului de credit bancar nr. 10053259/01.06.2005 clauza de la art. 7 pct.2 constituie contraventia prevazuta de art. 15 alin.1 raportat la art. 1 alin.3 din Legea nr. 193/2000 ; s-a aplicat o amenda contraventionala in cuantum de 600 lei contravenientei SC B R SA – MGNB of G – Sucursala Buzau; s-a dispuns rezilierea contractului de credit bancar nr. 10053259/01.06.2005 incheiat intre SC B R SA – MGNB of G – Sucursala Buzau, in calitate de creditor, si NVT, in calitate de imprumutat ; s-a dspuns repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului, obligând împrumutatul să restituie către bancă suma de 1466,60 Euro; contravenienta SC B R SA – MGNB of G – Sucursala Buzau a fost obligată la cheltuieli de judecata in cuantum de 1500 lei catre partea vatamata NVT

Hotărând astfel, instanţa fondului a reţinut în fapt şi în drept :

Pe data de 01.06.2005, intre partea vatamata NVT, in calitate de imprumutat, si SC B R SA – MGNB of G – Sucursala Buzau, in calitate de imprumutator, s-a incheiat contractul de credit bancar nr. 10053259/01.06.2005, pentru suma de 2550 Euro, nevoi personale, urmand a fi rambursat in 60 luni (art.1-3 din contract).

Ca urmare a contractului, s-a fixat o obligatie lunara de plata in cuantum de 53,89 euro (rata + dobanda). Potrivit art. 7.1 din contract, dobanda curenta contractuala la creditul acordat este de 9,75% pe an. Art.7.2 stipuleaza ca “in cazul in care evolutia pietei monetar financiare justifica o astfel de masura, Banca va putea modifica unilateral procentul de dobanda curenta contractuala”, iar in virtutea art.7.3, “modificarea nivelului dobanzii curente se comunica imprumutatorului prin notificare scrisa cu confirmare de primire”.

In contractul incheiat este inserata si clauza (art.3.3), conform careia “in cazul modificarii duratei creditului si/sau a obligatilor de plata lunare in sensul diminuarii/majorarii acestora ca urmare a unor plati anticipate din credit/modificari ale nivelului dobanzii, graficul de rambursare modificat si agreat de ambele parti are ca efect modificarea corespunzatoare a contractului”.

Imprumutatorul a modificat succesiv dobanda de la 9,75% la 10% si apoi, in scurt timp, de la 10% la 11,50%, prima data notificandu-l pe imprumutat, iar ulterior fara a-l notifica, in ambele cazuri insa fara a incheia un nou grafic de rambursare.

Imprumutatul a aflat de a doua majorare a dobanzii prin notificarea nr.1/10.05.2007 emisa de E K R SRL, prin care era anuntat ca la data de 10.05.2007 inregistreaza catre B R SA o restanta de 0,38 rata credit si 1 Euro comision, sume pe care, daca nu le achita in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data primirii, se vor lua fata de dansul masurile prevazute in contract si va fi raportat la BCCRB.

Acest contract de credit bancar intra sub incidenta Legii nr. 193/2000, intrucat imprumutatul are calitatea de consumator, iar banca de comerciant. Aceste prevederi legale sunt conforme cu Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea dispoziţiilor legislative, reglementare şi administrative ale Statelor membre în materie de credit destinat consumului, art. 1 pct. 2 lit.a si b.

Instanta constata ca, fara putinta de tagada, clauza inserata la articolul 7 pct.2 din contract constituie o clauza abuziva in sensul legii, aceasta incalcand prevederile art. 4 din Legea nr. 193/2000.

In momentul in care a fost incheiat acest contract, consumatorul a actionat de pe o pozitie inegala, in raport cu banca. Contractul incheiat este unul de adeziune, clauzele cuprinse fiind prestabilite de catre imprumutator, fara a da posibilitatea cocontractantului de a modifica sau inlatura vreuna din aceste clauze. Consumatorul nu a avut posibilitatea sa negocieze nicio clauza din contract, intregul act juridic fiindu-i impus, in forma respectiva, de catre banca. Conform art. 4 alin.ultim din Legea nr. 193/2000, bancii ii revenea obligatia de a dovedi că a negociat in mod direct aceasta clauza cu imprumutatul, ceea ce nu s-a intamplat in cauza.

Prin necircumstantierea in nici un mod a elementelor care-i permit bancii modificarea unilaterala a dobanzii curente contractuale, prin neindicarea niciunui criteriu care sa-i dea bancii acest drept, lasand la libera sa apreciere majorarea dobanzii, aceasta clauza incalca prevederile legale incidente in materie, fiind de natura sa il prejudicieze pe consumator. Aceasta clauza care dă dreptul imprumutatorului de a modifica unilateral dobânda nu este raportată la un indicator precis, individualizat, acest factor fiind mentionat generic drept „evoluţia pieţei monetar financiare”, fiind de netagaduit ca piaţa financiară evoluează diferit în funcţie de indicele la care te raportezi. Aceasta modalitate de exprimare face ca respectiva clauza sa fie interpretata doar in favoarea imprumutatorului, servind doar intereselor acestuia, fara a da posibilitatea consumatorului de a verifica daca majorarea este judicios dispusa si daca era necesara si proportionala scopului urmarit.

Aceasta clauza contravine si legislatiei comunitare, incalcand prevederile art. 3 si 4 din Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea dispoziţiilor legislative, reglementare şi administrative ale Statelor membre în materie de credit destinat consumului.

Art 15 alin.1 statueaza ca incalcarea interdictiei stipulate la art. 1 alin.3 (Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.) consituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1000 lei. Prin derogare de la dispozitiile de drept comun in materie contraventionala, nu organul constatator este in drept sa aplice sanctiunea, ci, potrivit art. 13 alin.1 din lege, instanta de judecata, este aceea care aplica sanctiunea, dispunand totodata, sub sanctiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, in masura in care contractul ramane in fiinta, sau desfiintarea acelui contract cu daune interese, dupa caz. Contraventia are caracter continuu, astfel cum se arata in art. 13 din OG nr. 2/2001.

In cauza sunt intrunite elementele constitutive ale contraventiei reglementate in art. 15 alin.1 din lege, in sensul ca, astfel cum am dezvoltat anterior, in contract a fost stipulata o clauza abuziva, incalcandu-se in acest mod prevederile imperative ale legii. Avand in vedere caracterul continuu al acestei contraventii, clauza abuziva producandu-si efectele si in prezent, in ceea ce priveste sanctiunea ce urmeaza a fi aplicata, fata de limitele fixate de legiuitor, instanta urmeaza sa aplice o sanctiune cu amenda contraventionala in cuantum de 600 lei.

Fata de solicitarea persoanei vatamate de a se dispune rezilierea contractului de credit bancar, in acord cu prevederile art. 7 din Legea nr. 193/2000 si dezideratele fixate prin Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea dispoziţiilor legislative, reglementare şi administrative ale Statelor membre în materie de credit destinat consumului, Directiva 90/88/CEE a Consiliului din 22 februarie 1990 de modificare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea dispoziţiilor legislative, reglementare şi administrative ale Statelor membre în materie de credit destinat consumului, respectiv Directiva 98/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 de modificare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea dispoziţiilor legislative, reglementare şi administrative ale Statelor membre în materie de credit destinat consumului, in sensul prevalentei drepturilor si interesului consumatorului in raport cu cele ale imprumutatorul, instanta va admite aceasta cerere si va dispune rezilierea contractului.

Instanta are, de asemenea, in vedere si faptul ca dobanda este un element esential intr-un contract de credit bancar, orice clauza nelegala cu incidenta asupra dobanzii, afectand insasi normala derulare a raporturilor contractuale. In raport de prevederile contractuale, instanta retine ca, in ipoteza in care acest contract s-ar derula in continuare, se mentine pericolul lezarii drepturilor si intereselor consumatorului prin majorarea indirecta a dobanzii anuale efective, potrivit art. 7 pct.5 din contract.

Instanta va dispune repunerea partilor in situatia anterioara. Fiind in prezenta unui contract cu succesiva, rezilierea isi produce efecte numai pentru viitor, aceasta reziliere se traduce prin obligarea consumatorului sa returneze catre imprumutator suma de 1466,60 euro calculata la data pronuntarii. Aceasta suma a fost obtinuta astfel: din soldul de 1509,79 euro existent la data de 22.10.2007, stabilit conform graficului initial semnat si agreat de ambele parti contractante se scade suma platita in plus, peste ratele stabilite conform graficului initial, singurul opozabil acestuia, in valoare de 43,19 Euro, inclusiv suma de 1,38 Euro achitata potrivit notificarii, suma nedatorata intrucat imprumutatul nu era in culpa; fiind vorba de o reziliere, iar nu de o rambursare anticipata, nu se aplica, in acest caz, comision. Sumele platite sunt dovedite cu foile de varsamant depuse la dosarul cauzei. Daca pana la rezilierea efectiva, consumatorul isi va achita ratele in continuare, aceste debite se vor scadea din suma anterior calculata.

In ceea ce priveste cererea accesorie formulata de partea vatamata de a obliga contravenienta la cheltuieli de judecata, discutata in conditii de contradictorialitate si oralitate, instanta o va admite si va dispune obligarea contravenientei la 1500 lei catre NVT .

NOTĂ : prin decizia nr. 130 din 6.02.2008 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat de intimata SC B R SA – MGNB of G – Sucursala Buzau, împotriva sentinţei nr. 5766 din 17.10.2007 pronunţată de Judecătoria Buzău, apreciindu-se asupra legalităţii şi temeiniciei hotărârii atacate .

??

??

??

??

1