COMERCIAL: Soluţionarea pe fond a acţiunii de către judecătorie cu nerespectarea dispoz. art. 1141 alin. 3 în referire la art. 89 alin. 1 Cod proc. civ. Casarea soluţiei şi trimiterea cauzei spre rejudecare Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauli


Deliberând asupra recursului comercial de faţă, constată :

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 5598/200/2010 din 27.04.2010, reclamanta SC T R SRL Buzău a chemat în judecată pe pârâta SC C I D S SRL Caransebeş , solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 8.243,76 lei- preţ marfă livrată şi a sumei de 1.463,54 lei- dobândă legală , cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii , reclamanta a susţinut că în baza raporturilor comerciale încheiate cu pârâta , deşi a livrat pârâtei materiale de construcţie în valoare de 8.243, 76 lei, recepţionată cantitativ şi calitativ, conform facturii nr. 7434/4.12.2007 , aceasta nu i-a achitat preţul la termenul de scadenţă stabilit , aspect de natură să conducă şi la plata de penalităţi în sumă de 1.463,54 lei , calculate până la data de 19.04.2010 , conform art 2 şi 3 din OG nr. 9/2000.

La primul termen de judecată din 25.06.2010 , reclamanta şi-a majorat câtimea dobânzii legale de la 1.463,54 lei la 1.766, 65 lei conform notei de calcul ataşate.

Prin sentinţa nr. 5076 din 29.07.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău , s-a admis cererea astfel cum a fost majorată, pârâta fiind obligată sa plătească reclamantei suma de 8.243,76 lei – contravaloare marfă livrată şi suma de 1.766,65 lei – dobândă legală aferentă ,cu 711,62 lei cheltuieli de judecată .

Pentru a hotărî astfel , făcând aplicarea prevederilor art. 969 şi art . 1295 alin 1 din Codul civil , art. 43 şi art 46 din Codul comercial , art. 1 din OG nr. 9/2000 şi art. 4 alin. 3 din Legea nr. 469/2002 , instanţa fondului a reţinut in baza probatoriului administrat ca parata datorează reclamantei suma de 8.243, 76 lei – preţ marfă livrată cu plata scadentă la data de 4.12.2007, conform facturii fiscale nr. 7434/4.12.2007 însuşită de reprezentantul beneficiarei prin semnătură, la care se adaugă şi suma de 1.766,65 lei – dobândă legală aferentă.

Instanţa a reţinut că societatea pârâtă , legal citată, nu s-a înfăţişat la proces pentru a-şi formula apărarea şi nici nu a depus întâmpinare deşi i s-a acordat un termen pentru pregătirea apărării.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta în termen legal conform art. 301 din , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie , potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303.

În expunerea motivelor de recurs , pârâta a invocat nesocotirea de către instanţa fondului a dreptului său la apărare, în condiţiile în care i-a acordat un termen de numai două săptămâni pentru pregătirea apărării , iar pe fond netemeinicia soluţiei pronunţate întrucât nu a primit marfa pretins livrată.

Intimata reclamantă a formulat întâmpinare în temeiul art. 115-118 din Codul de procedură civilă , solicitând motivat respingerea recursului ca neîntemeiat.

Prin decizia nr. 944 din 17.12.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a casat sentinţa atacată, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare aceleeaşi instanţe .

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

Conform prevederilor art. 114 1 alin.3 teza a I-a din Codul de procedură civilă , primul termen de judecată va fi stabilit astfel încât de la data primirii citaţiei pârâtul să aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea , iar in procesele urgente , cel puţin 5 zile.

Potrivit aceluiaşi text de lege, teza a II-a , pentru termenele următoare şi primul termen fixat după casarea cu trimitere, determinată de necercetarea fondului rămân aplicabile dispozitiile art. 89 alin .1 .

La art. 89 alin .1 , se dispune în sensul că citaţia , sub pedeapsa nulităţii va fi înmânată părţii cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată.

În cauza dedusă judecaţii , la data de 7.07.2010 , anterior primei zile de înfăţişare în sensul art. 134 Cod procedură civilă din 13.07.2010 ( în condiţiile întregirii acţiunii prin majorarea câtimii dobânzii legale solicitate) , pârâta a solicitat acordarea unui nou termen de judecată pentru lipsă de apărare ( cerere transmisă prin fax , fila 17 dosar ).

În aplicarea art. 156 alin .1 din Codul de procedură civilă , instanţa fondului a dispus amânarea cauzei pentru termenul din 29.07.2010, când a păşit la soluţionarea litigiului pe fond.

Având în vedere situaţia în fapt expusă, dar şi de prevederile legale invocate , tribunalul reţine în raport de procesul verbal de îndeplinire a procedurii de citare depus la fila 21 dosar , din care rezultă că citaţia a fost afişată la sediul pârâtei la data de 26.07.2010, deci , cu numai 3 zile înainte de soluţionarea pe fond a litigiului : 29.07.2010,

Că instanţa a păşit la judecarea procesului cu nerespectarea dreptului la apărare al petentei , dar şi a exigentei egalităţii armelor – consacrată la rang de principiu în jurisprudenţa CEDO ,ceea ce echivalează cu însăşi necercetarea fondului .

Pentru considerentele ce preced , în baza art. 312 alin 5 din Codul de procedură civilă, prin decizia nr. 944 din 17.12.2010 s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a casat sentinţa atacată, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare aceleeaşi instanţe .