COMERCIAL.Somatie de plata Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


Pe rol judecarea cauzei comerciale avand ca obiect- somatie de plata formulata de creditoarea SC P C SRL C cu sediul in comuna C , str. , nr.3 , jud.B in contradictoriu cu debitoarea SC S R SRL cu sediul in B, STR. A V nr. , bl. , sc. , ap , cam , sector .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns pentru creditoarea SC P C SRL C a P N personal si asistat de avocat P L lipsind debitoarea SC S F R SRL B.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura este legal indepl,inită, acţiunea a fost timbrata cu suma de 39 lei taxa judiciara de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, taxe anulate la dosar, cauza fiind amânată faţă de lipsa de apărare a creditoarei si pentru a se comunica acesteia copie dupa intampinare, dupa care:

Avocat P L depune avocatiala, iar cu privire la exceptia prematuritatii introducerii actiunii, solicita respingerea acesteia, depune practica judiciara in acest sens.Alte cereri nu mai are de formulat, solicita judecarea cauzei.

Instanta, in baza art.150 cod procedura civila, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.

Avocat P L solicita admiterea cererii si emiterea unei somatii de plata pentru suma de 33.284,40 lei reprezentand c/valoarea marfii achizitionate. Invedereaza ca intre parti s-a incheiat un contract de vanzare-cumparare pentru cantitatea de 20.000 kg floarea soarelui pentru care s-a emis factura fiscala nr. din Mai arata ca de la data livrarii marfii si pana in prezent debitoarea nu a achitat c/valoarea marfii ridicate. Considera ca este o creanta certa, lichida si exigibila din momentul confirmarii primirii marfii de catre societatea debitoare , atât prin avizul de insotire a marfii confirmat si semnat, cât si prin emiterea ulterioara a facturii. Fata de precizarea debitoarei ca din cauza calitatii marfii ridicate, factura emisa nu a fost acceptata la plata, invedereaza ca nu exista nici un inscris in acest sens, marfa a fos primita la fabrica de ulei, aşla cum rezulta din avizrul de insotire a marfii. Totodata conform contractului incheiat s-a prevazut ca termenul de plata sa se faca la 10 zile dupa data de livrare a marfii, urmand ca si factura sa fie emisa in apropierea termenului scadent. Creditoarea a luat masura transmiterii facturii nr. , către debitoare prin scrisoare cu confirmare de primire. Solicita admiterea actiunii aşa cum a fost formulata şi obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.

JUDECATA:

Asupra actiunii comerciale de fata.

Creditoarea SC P C SRL C cu sediul in comuna C , str. , nr. , jud.B in contradictoriu cu debitoarea SC S R SRL cu sediul in B , AV, nr., bl. sc. , ap. , cam. , sector a solicitat ca prin sentinta ce se va da sa fie somat debitorul sa achite creditorului suma de 33.284,40 lei reprezentand c/val. floarea soarelui . Cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt a cererii creditorul arata ca in baza intelegerilor pe care le-a avut cu debitorul in cursul anului 2010 s-a incheiat contractul de vanzare cumpare nr. 1 din 2 septembrie 2010 pentru cantitatea de 20.000 kg floarea soarelui, urmand sa se faca plata la sucursala bancii R B .

Mai arata creditorul ca desi i-a expediat debitorului cantitatea de 18903 kg de floarea soarelui cu avizul nr. din iar ulterior a emis factura nr. seria din data de in mod nejustificat debitorul nu a achitat la scadenta factura emisa de creditor.

In drept creditorul si-a intemeiat cererea pe dispozitiile OG 5/2001 cu modificarile ulterioare si art. 274 Cod procedura civila.

In dovedirea cererii creditorul a depus la dosar contractul de vanzare cumparare incheiat intre parti, factura emisa , avizul de expediere si incercarea de conciliere incheiata intre parti.

Prin intampinarea depusa la dosar de catre debitor s-a invocat exceptia prematuritatii introducerii cererii fata de lipsa concilierii prealabile iar pe fond s-a solicitat respingerea cererii intrucat debitorul a efectuat plati catre reclamanta prin inscrisuri sub semnatura privata potrivit actelor ce le depune in justificare la intampinare.

Examinad cererea creditorului, intampinarea debitorului, inscrisurile depuse de catre ambele parti, instanta a retinut urmatoarele:

Sub aspectul exceptiei invocate.

Procedura speciala a somatiei de plata este derogatorie de la dreptul comun si in cadrul acestei proceduri nu sunt incidente dispozitiile art. 7201 Cod procedura civila, nefiind necesara efectuarea concilierii directe prealabila pe care legea o considera obligatorie in cadrul solutionarii litigiilor comerciale pe calea dreptului comun.

Fata de considerentele de mai sus instanta va respinge exceptia invocata ca neintemeiata.

Pe fondul cauzei s-au retinut urmatoarele:

In baza relatiilor comerciale incheiate intre parti avand la baza contractul de vanzare cumparare cu nr. s-au stabilit drepturi si obligatii reciproce intre parti principala obligatie a debitorului in calitate de cumparator a fost aceea de a achita la scadenta factura emisa de creditor pentru produsele livrate.

Din inscrisurile depuse la dosar rezulta ca debitorul nu si-a indeplinit aceasta obligatie contractuala.

Instanta nu poate retine apararea debitorului, sustinerile acestuia potrivit carora a efectuat plati catre creditor pe baza unor inscrisuri sub semnatura privata intrucit insemnarile efectuate pe o fila de agenda cu privire la anumite sume de bani nu constituie dovezi de plata intre doua societati comerciale in sensul legii.

Fata de considerentele de mai sus, apreciind creanta creditorului ca este certa, lichida si exigibila in temeiul art. 379 Cod procedura civila si art. 1024 coroborat cu art. 1 din OG 5/2001 cu modificarile ulterioare, instanta va admite cererea si va soma debitorul sa achite creditorului suma de 33.284,40 lei reprezentand c/val. floarea soarelui in termen de 20 zile de la comunicare.

Va obliga debitorul sa plateasca creditorului suma de 539 lei cheltuieli de judecata, reprezentatnd taxa judiciara de timbru a actiunii i onorariu avocat conform actelor justificative de la dosar..

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Respinge exceptia.

Admite cererea formulata de creditoarea SC P C SRL C cu sediul in comuna C , str. , nr. jud. in contradictoriu cu debitoarea SC S R SRL cu sediul in B , Aleea V , nr. bl.15, sc. , ap. , cam. , sector , si in consecinta:

Someaza debitorul sa achite creditorului suma 33.284,40 lei reprezentand c/val. floarea soarelui in termen de 20 zile de la comunicare..

Obliga debitorul sa plateasca creditorului suma de 539 lei cheltuieli de judecata.

Cu drept de a formula cerere in anulare in 10 zile de la comunicare pentru debitor.

Pronuntata in sedinta publica azi

Presedinte,Grefier,

3