COMERCIAL:Contestaţie formulată de creditor la măsura dispusă de administratorul judiciar în sensul neînscrierii creanţei la masa credală. Tardivitatea introducerii cererii Cereri


Prin contestaţia înregistrată la data de 14.10.2010, SC G.I. SRL a contestat măsura luată de administratorul judiciar de neînscriere a creanţei societăţii în cuantum de 59.302,66 lei în tabloul de creanţe al societăţii debitoare pe considerentul că a fost tardiv formulată.

In motivare se arată că cererea de înscriere a creanţei a fost înregistrată la Tribunalul Buzău la data de 21.09.2010, iar la data de 12.10.2010 administratorul judiciar a notificat creditorul cu privire la respingerea acesteia pe considerentul că a fost tardiv formulată. Între contestatoare şi societatea SC E. S. SRL s-au încheiat contracte de asociere în participaţiune din care izvorăşte creanţa sa. Nu a fost notificată de către debitoare despre nici o modificare a statutului societăţii cu care a încheiat contractele menţionate de aceea nu a ştiut că SC A. N. SRL este, de fapt, noua denumire a societăţii cu care a încheiat contractele.

Administratorul judiciar avea obligaţia identificării creanţei sale faţă de debitoare şi să o notifice cu privire la deschiderea procedurii de şi potrivit Codului de procedură civilă, iar nu numai prin Buletinul insolvenţei.

Chiar dacă cererea de înscriere a creanţelor în tabelul creanţelor debitoarei a fost formulată după întocmirea tabelului definitiv al creanţelor, în speţă, nu operează sancţiunea decăderii din dreptul de a se adresa instanţei şi de a-şi realiza creanţele în procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006. Sancţiunea decăderii nu poate fi aplicată creditorilor neidentificaţi în lista prevăzută de lege, în condiţiile în care aceştia nu au fost notificaţi, asemenea creditorilor înscrişi în lista depusă de către debitor, potrivit Codului de procedură civilă, ci doar prin BPI.

Creanţa sa faţă de debitoarea SC A. N. SRL întruneşte toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006, fiind o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, născută anterior deschiderii procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, constatată printr-un titlu executoriu, respectiv sentinţa nr. 944 din 10.02.2010 pronunţată în dosarul nr. 389/200/2010 al Judecătoriei Buzău.

Prin raportul lunar depus la termenul de judecată din data de 19.10.2010, administratorul judiciar arată că a comunicat contestatoarei la data de 12.10.2010, precizări referitoare la cererea de înscriere a creanţei în tabloul de creanţe, menţionând faptul că au fost îndeplinite procedurile de publicare prevăzute de legea nr.85/2006 a insolvenţei, notificarea deschiderii procedurii de insolvenţă nr. 130 din 29.03.2010 fiind publicată în BPI nr. 2835 din 13.04.2010, iar cererea de creanţă depusă de SC G. I. SRL este tardiv formulată, administratorul judiciar netrecând această creanţă în Tabelul definitiv al creanţelor care a fost întocmit şi afişat la data de 03.06.2010.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin sentinţa comercială nr. 356 din 16.03.2010 de deschidere a procedurii de insolvenţă a debitorului SC A. N. SRL s-a stabilit termenul limită pentru depunerea creanţelor la 30.04.2010, termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 14.05.2010, termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 24.05.2010 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 03.06.2010.

Administratorul judiciar a notificat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC A. N. SRL ( FOSTA SC E. S. SRL) în Buletinul procedurilor de insolvenţă, dovada în acest sens fiind cererea de publicare în BPI înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. 12542 din 06.04.2010 aflată la fila 51 din dosar. De asemenea a comunicat somaţie către societatea debitoare, în atenţia administratorului statutar, prin care i-a adus la cunoştinţă faptul că împotriva societăţii a fost declanşată procedura generală de insolvenţă şi are obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate actele şi situaţiile contabile. Actele contabile nu au fost predate administratorului judiciar, conform prevederilor art.35 din Legea nr. 85/2006.

La data de 03.06.2010 a întocmit şi afişat la grefa Tribunalului Buzău Tabelul definitiv al creanţelor ( filele 74-75 din dosar).

Potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 85/2006, „citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.”, „prin excepţie de la prevederile art. 1 se vor realiza, conform Codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută la art. 28 alin. 1 lit. c), procedura notificării prevăzută la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin buletinul procedurilor de insolvenţă.”

În speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 7 alin.3 teza a II -a din Legea nr. 85/2006, în condiţiile în care lista prevăzută de art. 28 alin. 1 lit. c) nu a fost depusă în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 35.

Notificarea realizată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, notificare ce îşi găseşte justificarea în însăşi specificul acestei proceduri şi care are drept scop asigurarea desfăşurării cu celeritate a acesteia, este pe deplin legală.

În aceste condiţii, nu se pot reţine apărările contestatoarei, atâta timp cât documentele nu au fost predate administratorului judiciar în termenul prevăzut de lege. Numai în măsura în care este depusă lista respectivă, incumbă administratorului judiciar obligaţia de a proceda la notificarea individuală a fiecărui creditor. În ipoteza în care lista nu a fost depusă, notificarea efectuată prin BPI suplineşte notificarea individuală.

Pentru motivele expuse mai sus, procedura notificării realizată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă este considerată îndeplinită faţă de toţi creditorii debitoarei.

Aşa fiind, instanţa reţine că declaraţia de creanţă a fost depusă de creditorul SC G. I. SRL după expirarea termenului limită fixat prin sentinţa de deschidere a procedurii, astfel încât consideră că în mod corect lichidatorul judiciar a considerat-o ca tardivă.

Pe cale de consecinţă, va respinge contestaţia formulată de SC G.I. SRL ca nefondată.

Constatând că la data de 16.11.2010 lichidatorul judiciar E.C. IPURL desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului SC A. N. SRL ( FOSTA SC E. S. SRL a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor în averea debitorului.

Constatând că procedura concursuală a fost deschisă prin sentinţa nr. 356 din data de 16.03.2010.

Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,

În temeiul art. 131 din legea privind procedura insolvenţei, prin sentinţa nr. 1242 din 23.11.2011 s-a dispus încheierea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului.