COMERCIAL:Contestaţii formulate de creditori la tabelul preliminar al creanţelor. Admisibilitate Cereri


Prin contestaţia la tabelul preliminar de creanţe întocmit de către administratorul judiciar A. C. F., înregistrată la data de 16.11.2010, debitorul SC A. N. P.& D. SRL a contestat modul de înscriere în tabelul preliminar al creanţelor a trei creditori: DGFP Buzău, DGFP Covasna şi SC E. R. SRL pentru următoarele motive:

În ceea ce priveşte creanţa DGFP Buzău, în cuantum de 1.031.781 lei, a solicitat înlăturarea sa ca tardiv depusă deoarece data cu care apare a fi fost înscrisă este de 20.10.2010, în timp ce termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă, a fost 19.10.2010.

De asemenea a solicitat modificarea înscrierii în ce priveşte rangul cu care a fost înscrisă această creanţă întrucât doar parte din această creanţă este garantată şi anume suma de 164.751 lei potrivit procesului verbal de sechestru nr. 2915 din 15.07.2010. Garanţia astfel instituită nu se poate extinde decât la accesoriile calculate asupra sumelor înscrise în titlurile executorii menţionate în procesul verbal de sechestru, dar nu poate depăşi valoarea bunului luat în garanţie şi care este, potrivit anexei la acesta de 268.770 lei.

În ceea ce priveşte procesul verbal de sechestru nr. 9581 din 04.06.2009, se arată în continuare că sumele cuprinse în titlurile executorii menţionate în acesta au fost achitate, şi prin urmare efectele acestuia au încetat.

În ce priveşte creanţa DGFP Covasna, în cuantum de 52.204 lei reprezentând impozit pe salarii iulie şi august, se arată că a fost achitată în totalitate, după cum rezultă din OP nr. 360/15.10.2010, ataşat.

Mai mult decât atât, prin cererea nr. 16879/26.10.2010, înregistrată la Tribunalul Buzău în data de 29.10.2010, DGFP Covasna a recunoscut această plată şi a cerut să fie scoasă din tabelul preliminar al creanţelor.

În ce priveşte creanţa SC E. R. SRL, în cuantum de 428.801,55 lei, a solicitat modificarea înscrierii în tabel în sensul ca această sumă să fie înscrisă ca şi creanţă chirografară nescadentă, sub condiţie. Arată că la data deschiderii procedurii, pentru această sumă au fost înmânate creditoarei un număr de 11 BO având scadenţe cuprinse în intervalul 22.10.2010- 29.11.2010, iar la data formulării contestaţiei au fost deja încasate 7 bilete la ordin însumând 271.662,61 lei.

Se solicită admiterea contestaţiei şi modificarea în consecinţă a tabelului preliminar al creanţelor în privinţa celor 3 creditori.

În susţinerea contestaţiei au fost depuse înscrisuri: procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 2915 din 15.07.2010, biletul la ordin OTPV3AA 0297648, OTPV3AA 0297649, OTPV3AA 0297650, OTPV3AA 0281770, OTPV3AA 0281771, OTPV3AA 0281774, OTPV3AA 0297651, OTPV3AA 0297652, OTPV3AA 0297697, OTPV3AA 0297698, OTPV3AA 0297699, Ordin de plată nr. 360 din 15.10.2010.

Prin contestaţia înregistrată la data de 10.11.2010, OTP B. R. SA a contestat decizia administratorului judiciar de neînscriere a creanţei sale împotriva SC A. N. P. D. SRL, arătând că temeiul juridic în baza căruia a formulat cererea de înscriere la masa credală este art. 70 coroborat cu art. 64 alin. 4 din legea insolvenţei.

Creanţa solicită a fi înscrisă rezultă din titlurile executorii – contract de credit nr. C11002006000159/2006 şi contractul de cauţiune nr. 227/2008, încheiat pentru garantarea executării obligaţiilor debitoarei principale SC U. E. D. SRL derivat din contractul de credit nr. C11002006000159/2006 şi din actele adiţionale ale acestuia, încheiat între OTP B. R. SA şi SC U. E. D. SRL.

Se solicită admiterea contestaţiei, cu consecinţa înscrierii contestatoarei în tabelul preliminar de creanţe al debitoarei cu o creanţă garantată, certă, lichidă şi sub condiţie în cuantum total de 2.178.797, 98 Euro.

Prin contestaţia înregistrată la data de 04.11.2010, creditoarea SC S. E. P. SRL a solicitat înscrierea în tabelul preliminar al creanţelor a întregii sume datorate atât cu titlu de creanţă, cât şi accesorii.

Astfel, se arată că prin acţiunea introductivă suma solicită cu titlu de debit aferent facturilor fiscale depuse în probaţiune la dosarul cauzei era de 694.031,23 lei. Pentru termenul de judecată din data de 08.01.2010 a formulat şi depus la dosarul cauzei o precizare la acţiune, prin care a calculat penalităţile de întârziere până la data de 06.01.2010, în cuantum de 71.877, 25 lei.

Având în vedere prevederile art. 41 alin. 1 şi 4 din privind procedura insolvenţei, a procedat la recalcularea penalităţilor contractuale, până la data deschiderii procedurii de , respectiv până la data de 14.09.2010.

Se arată că suma totală reprezentând daune interese moratorii este în cuantum de 188.928,54 lei.

Prin raportul lunar nr.3 din 29.11.2010, administratorul judiciar A. C. F. a formulat concluzii la contestaţiile la tabelul preliminar al creanţelor.

În ceea ce priveşte contestaţia debitoarei SC A. N. P. & D. SRL, a solicitat admiterea în parte:

– înscrierea DGFP Buzău în tabelul preliminar cu suma de 164.751 lei creanţa garantată şi 867.030 lei creanţă chirografară,

– respingerea cererii de înlăturare a creanţei DGFP Buzău ca tardiv formulată deoarece aceasta a fost formulată în termen legal,

– admiterea cererii de înlăturare a creanţei DGFP Covasna deoarece aceasta a fost achitată conform adresei nr. 16867/26.10.2010,

– înscrierea creditorului SC E. R. SRL cu suma de 157.138,94 lei, ca urmare a achitării sumei de 271.662.,61 lei.

În ceea ce priveşte contestaţia OTP B. R. SA a solicitat respingerea acesteia întrucât creanţa solicitată a fi înscrisă pe Tabelul Preliminar al Creanţelor nu întruneşte condiţiile necesare pentru a fi declarată valabilă, nefiind certă şi nici exigibilă. Creanţa contestatoarei izvorăşte dintr-un contract de fidejusiune pe care societatea debitoare l-a încheiat în vederea garantării executării unui contract de credit al cărui beneficiar este o altă societate comercială. Creditul principal contractat în baza căruia s-a întocmit contractul de fidejusiune este în prezent în desfăşurare nefiind denunţat de către OTP B. R. SA, iar debitorul principal al acestui contract de credit achită cu regularitate toate ratele lunare stabilite.

În ce priveşte contestaţia SC S. E. P. SRL a solicitat admiterea acesteia deoarece creditorul a formulat o cerere precizatoare anterior pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei în care arată că suma datorată de către debitoare este de 694.031,23 lei.

Prin întâmpinarea formulată, DGFP Buzău a solicitat respingerea contestaţiei formulate de debitor în ceea ce priveşte creanţa sa, motivat de faptul că: cererea de admitere a creanţelor asupra averii debitorului a fost înregistrată la Tribunalul Buzău în data de 19.10.2010, acesta fiind termenul limită stabilit prin sentinţa nr. 870 din 14.09.2010 privind deschiderea procedurii insolvenţei. În susţinerea cererii au fost depuse Titlul executoriu nr. 41381 din 18.10.2010, procesul verbal de sechestru nr. 2915 din 15.07.2010, avizul de înscriere în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare.

Precizează că prin declaraţia de creanţă s-a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor cu suma de 1.031.781 lei astfel: suma de 164.751 lei cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 121 alin.1 pct. 2 din Legea nr. 85/2006, iar diferenţa de 867.038 lei cu rangul stabilit de art. 123 alin. 1 pct. 4 din lege.

Prin notele de şedinţă depuse la dosar la data de 29.11.2010, SC E. R. SRL solicită admiterea şi înregistrarea creanţei sale în valoare de 428.801, 55 lei necontestată sub aspectul cuantumului, ca şi creanţă chirografară nescadentă şi sub condiţie.

În ceea ce priveşte contestaţia formulată de debitoarea A. N. P. & D. SRL , tribunalul constată că este întemeiată în parte.

Astfel, referitor la excepţia de tardivitate a depunerii cererii de creanţă de către creditoarea DGFP Buzău , tribunalul constată că aceasta este neîntemeiată şi în consecinţă urmează a fi respinsă. În acest sens, instanţa reţine faptul că termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii a fost stabilit la data de 19.10.2010. Cererea de admitere a creanţelor asupra averii debitorului a fost înregistrată la Tribunalul Buzău în data de 19.10.2010 , acesta fiind termenul limită stabilit prin sentinţa nr. 870/14.09.2010 privind deschiderea procedurii insolvenţei, fapt ce rezultă din declaraţia de creanţă cu viza de primire din data de 19.10.2010.

În acest sens instanţa urmează să dispună înscrierea în tabelul creditorilor a creanţei DGFP Buzău cu suma de 164.751 lei cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 121 alin1. pct.2 din Legea 85/2006, iar diferenţa de 867.038 lei cu rangul stabilit de art. 132 alin.1 pct.4 din lege.

În ceea ce priveşte susţinerile debitoarei SC A. – N. P. & D. SRL din contestaţie, referitor la creanţa DGFP Covasna , instanţa consideră că sunt întemeiate , deoarece creanţa în sumă de 52.204 lei reprezentând impozit pe salarii iulie şi august a fost achitată în totalitate, după cum rezultă din OP nr. 360/15.10.2010.

De asemenea, prin adresa nr. 16879/26.10.2010, înregistrată la Tribunalul Buzău la data de 29.10.2010, DGFP Covasna a recunoscut această plată şi a cerut să fie scoasă din tabelul preliminar al creanţelor.

Faţă de această situaţie, urmează ca instanţa să dispună înlăturarea creanţei DGFP Covasna din tabelul creditorilor deoarece suma a fost achitată.

Referitor la creanţa SC E. R. SRL, tribunalul consideră că susţinerile debitoarei sunt întemeiate deoarece această creanţă în sumă de 428.801,55 lei urmează a fi modificată deoarece la data deschiderii procedurii pentru această sumă au fost înmânate creditoarei un număr de 18 bilete la ordin având scadenţe cuprinse în intervalul 22.10.2010- 29.11.2010, iar la data formulării contestaţiei fuseseră deja încasate 7 bilete la ordin însumând 271.662,61 lei.

În acest sens urmează a se efectua înscrierea în tabelul creditorilor a creditoarei SC E.R.SA cu suma de 157.138,94 lei creanţă chirografară nescadentă sub condiţie.

În ceea ce priveşte contestaţia formulată de OTP B. R. S.A, instanta constată că acesta este întemeiată .

Creanţa solicită a fi înscrisă rezultă din titlurile executorii – contract de credit nr. C11002006000159/2006 şi contractul de cauţiune nr. 227/2008, încheiat pentru garantarea executării obligaţiilor debitoarei principale SC United Euro Distributions SRL derivat din contractul de credit nr. C11002006000159/2006 şi din actele adiţionale ale acestuia, încheiat între OTP B. R. SA şi SC U. E. D. SRL.

Potrivit art. 64.alin. 4 din Legea nr. 85/2006 „Creantele nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala si vor fi îndreptăţite sa participe la distribuiri de sume in masura ingaduita de prezenta Lege”

Art. 70 din Legea nr. 85/2006 prevede ca „O creanta a unui creditor cu mai multi debitori solidari va fi inscrisa in toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominala pana va fi complet acoperita”.

Fata de cele retinute mai sus ,precum si fata de dispozitiile legale invocate instanta urmeaza sa admita contestatia formulata de OTP B. R. S.A si sa dispuna inscrierea acesteia in tabelul creantelor cu suma de 2.178.798,98 euro , reprezentand creanta garantata nescadenta sub conditie .

Referitor la contestatia creditoare SC S. E. P.SRL instanta considera ca este intemeiata .

SC S. E. P. SRL , prin contestatia formulata , inregistrata la data de 04.11.2010,a solicitat , inscrierea in tabelul preliminar al creantelor a intregii sume datorate atat cu titlul de creanta cat si accesorii .

Prin actiunea introductiva suma solicitata cu titlul de debit , aferent facturilor fiscale depuse in probatiune la dosarul cauzei era de 694.031,23 lei .Pentru termenul de judecata din 08.01.2010 , a formulat si depus la dosarul cauzei o precizare la actiune ,prin care a calculat penalitatile de intarziere pana la data de 06.01.2010 in cuantum de 71.877,25 lei .

Avand in vedere prevederile art.41.al 1si4 din Legea 85/2006 , privind procedura insolventei a procedat la recalcularea penalitatilor contractuale pana la data deschiderii procedurii de insolventa , respectiv , pana la data de 14.09.2010 .

Fata de cele retinute mai sus, prin sentinţa nr. 1270 din 29.11.2010, instanţa a dispus admiterea atât a contestatiei formulata de creditoare SC S. E. SRL în sensul însrierii acesteia în tabelul creditorilor cu suma de 882.959,77 lei reprezentand creanta chirografara constituita din 694.031,23 lei debit aferent facturilor fiscale si suma de 188.924,54 lei daune interese moratorii, cât şi a celorlalte contestaţii menţionate în considerentele prezentei hotărâri.