COMERCIAL:Insolvenţă.Închiderea procedurii insolvenţei sub incidenţa dispoziţiilor art.131 din Lg. nr.85/2006.Admiterea cererii de antrenare a răspunderii administratorului debitoarei în temeiul art.138 lit.d) Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


Prin cererea înregistrată sub nr. 652/114/22.02.2010, creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Rm. Sărat a solicitat în temeiul disp. art. 31 din Legea nr. 85/2006, modificată şi completată, deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC AB SRL cu sediul în XX

În motivarea cererii, creditoarea a susţinut că potrivit titlurilor executorii nr. 14 din 14.01.2010, nr. 3466 din 26.01.2010 nr. 3468 din 26.01.2010, nr. 3469 din 26.01.2010, nr. 3471 din 26.01.2010, nr. 3472 din 26.01.2010, nr. 3473 din 26.01.2010 , nr. 3474 din 26.01.2010, debitoarea înregistrează obligaţii de plată către bugetul general consolidat în sumă de 39.546 lei reprezentând impozite, contribuţii şi majorări de întârziere aferente neachitării debitelor în termenele legale de plată.

Creditoarea a considerat că solicitarea sa de deschidere a procedurii de privind pe debitoarea SC AB SRL este legală şi temeinică, întrucât sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de respectiv deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, superioară valorii prag prevăzută de disp. art. 3 pct. 12 din lege, de mai mult de 30 de zile, precizându-se că ultima plată a fost efectuată la data de 12.07.2008.

Creditoarea a susţinut că suma de 39.546 lei este datorată de debitoare ca urmare a depunerii declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi în baza deciziilor de calcul accesorii privind majorările de întârziere.

Examinând cererea formulată, instanţa a constatat că este întemeiată şi în consecinţă a admis-o , în temeiul disp. art. 34 alin. 6 din legea privind procedura insolvenţei prin sentinţa nr. 395 din 23.03.2010 dispunând deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei şi desemnând administratorul judiciar.

Acesta a întocmit Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC AB SRL prin care a reţinut că analiza economico-financiară a societăţii debitoare s-a realizat pe baza singurelor informaţii furnizate de site-ul ONRC , respectiv indicatorii Bilanţului aferent anului 2007 , care se prezintă astfel : total active circulante -30.147 lei , capitaluri proprii-2.128 lei , cifra de afaceri netă -103.672 lei , profitul brut -3.472 lei, număr mediu de salariaţi – 2.

Prin acelaşi raport s-a reţinut că vinovat pentru starea de insolvenţă a debitorului este administratorul acesteia care a dus societatea în faliment , neplătindu-şi datoriile către bugetul de stat şi furnizori , părăsind societatea , luând cu acesta şi actele contabile.

Potrivit tabelului definitiv al creanţelor au de recuperat următoarele creanţe : AFPM Rîmnicu Sărat -43.472 lei şi ITM Buzău -12 lei.

La data de 09.04.2010 a avut loc prima Adunare a creditorilor debitorului SC AB SRL , potrivit procesului verbal depus la dosarul cauzei ;

Constatând că nici debitorul , nici creditorul şi nici administratorul judiciar nu au propus un plan de reorganizare al activităţii societăţii , a fost admisă cererea administratorului judiciar şi în temeiul art. 107 alin. 1 şi 2 coroborat cu art. 1 alin. 2 lit. c pct. 2,3 din Legea 85/2006 judecătorul sindic a dispus începerea procedurii falimentului prin procedura simplificată a debitorului SC AB SRL şi dizolvarea acestuia prin sentinţa nr. 941 din 28.09.2010 , fiind menţinut în calitate de lichidator EV.

Lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a răspunderii fostului administrator al societăţii comerciale AB , D V. A.M.

În motivarea cererii se arată că potrivit Raportului amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a societăţii debitoare , lichidatorul judiciar a arătat că societatea nu mai funcţionează , nu mai există în fapt, fiind părăsită de fostul administrator , deoarece avea de plată la bugetul de stat şi furnizori atât debite restante , cât şi majorări şi penalităţi de întârziere în sumă totală de 44.388 lei .

Prin diferite metode , fostul administrator al debitoarei a dus societatea în sare de insolvenţă, neachitând datoriile la bugetul de stat şi furnizori , părăsind societatea , luând cu acesta şi actele contabile.

Datorită faptului că fostul administrator al debitoarei nu a putut fi contactat lichidatorul judiciar apreciază că DV. A.M se sustrage în mod deliberat de la prezentarea documentelor societăţii , condiţie în care sunt încălcate dispoziţiile art. 138 lit. d din Legea 85/2006 a insolvenţei.

A mai arătat că potrivit Raportului de inspecţie fiscală din data de 24.09.2009 al DGFP Buzău societatea AB SRL a fost supusă unui control , perioada supusă verificării fiind cea solicitată prin adresa Gărzii Financiare Buzău , obiectul controlului constând în reîntregirea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului , prin calculul de majorări de întârziere la debitele stabilite de gardă prin procesul verbal nr. 602722/31.07.2009. Conform procesului verbal al Gărzii Financiare s-a stabilit că societatea AB SRL a înregistrat în evidenţele contabile în perioada mai – iunie 2007 facturi de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale în sumă de 66.940 lei.

Totodată din consultarea informaţiilor publice plasate pe site-urile Ministerului de finanţe şi al ONCR , rezultă că ultima situaţie financiară depusă de societatea debitoare Sadalis 2006 SRL a fost bilanţul contabil aferent anului 2007. Neîntocmind şi nedepunând bilanţul contabil fostul administrator nu a respectat Legea contabilităţii 82/1991 şi Codul de procedură fiscală , ducând societatea în stare de insolvenţă şi căutând în acest mod să acopere sumele folosite în scop propriu care au dus la ruinarea societăţii.

La termenul de judecată din 14.12.2010 lichidatorul judiciar a solicitat închiderea procedurii insolvenţei debitorului , radierea din şi antrenarea răspunderii fostului administrator DAM.

Cu privire la cererea de atragere a răspunderii personale a fostului administrator DAM , judecătorul sindic reţine că Legea inolvenţei nr. 85/2006 , la art. 138 enunţă faptele ce pot atrage răspunderea membrilor organelor de conducere din cadrul societăţii.

Caracterul delictual al acestui gen de răspundere atrage incidenţa prevederilor art. 998-999 sub aspectul condiţiilor generale ale răspunderii civile delictuale , condiţiile speciale fiind legate de aprecierea culpei , a prejudiciului , a raportului de cauzalitate dintre acestea şi a întinderii reparaţiilor.

Cum în cauza de faţă aceste condiţii cumulative sunt îndeplinite , având în vedere că administratorul social DAM , exercitânduşi mandatul cu încălcarea îndatoririlor legale referitoare la organizarea contabilităţii potrivit dispoziţiilor Legii 82/1991 , a condus persoana juridică la încetarea plăţilor motivat de lipsa lichidităţilor , urmează a fi admisă cererea lichidatorului judiciar .

Constatând că lichidatorul judiciar EV desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului SC AB SRL a solicitat să se dispună închiderea procedurii ;

În temeiul art. 131 din Legea 85/2006 va dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC AB SRL şi radierea acestuia din registrul comerţului.

În temeiul art. 136 din Legea 85/2006 va descărca pe lichidatorul judiciar EV de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

În temeiul art. 138 lit. d din Legea 85/2006 va obliga pe fostul administrator DAM să suporte pasivul societăţii în cuantum de 44388 lei către creditorii AFP Rîmnicu Sărat -43.472 lei , ITM Buzău – 12 lei şi SC EC SA-904 lei.

În temeiul art. 142 din Legea 85/2006 executarea silită împotriva fostului administrator DAM se va efectua de judecătoresc , conform Codului de procedură civilă.

În temeiul art. 4-(4) din Legea 85/2006 va dispune plata din fondul de lichidare a sumei de 4340 lei către lichidatorul judiciar EV.

În temeiul art. 135 din Legea 85/2006 va dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului , creditorului , DGFP , ORC Buzău pentru efectuarea menţiunii de radiere şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Dispoziţiile mai sus enunţate au făcut obiectul sentinţei nr.1357 din 14.12.2010 pronunţată în dosarul nr.652/114/2010 al Tribunalului Buzău .

Red. G.I

Tehnored.DA/8 ex.

A.D. 17 Decembrie 2010