COMERCIAL:Suspendarea executării sentinţei fondului până la soluţionarea contestaţiei la executare silită. Incidenţa prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Obligativitatea depunerii cauţiunii Suspendare a executării


Prin contestaţia înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2010 din 18.03.2010, petenta SC K. G. SA Sătuc/ Berca , judeţul Buzău a solicitat în contradictoriu cu pârâţii SC P. D. G. SRL Bucureşti, ING B. SA – Agenţia Bancară Buzău , B.P SA – Sucursala Buzău, Banca Y SA – Agenţia Berca şi Biroul Executorului Judecătoresc P. A./Buzău să se dispună : 1) – anularea formelor de silită prin poprire asupra conturilor sale bancare şi, 2) – suspendarea executării sentinţei nr. X/2009 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. Y/Y/2008, până la soluţionarea contestaţiei.

În motivarea contestaţiei, petenta a susţinut că în executarea sentinţei nr. X/2009 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. Y/Y/2008 ce face obiectul dosarului execuţional nr. Z/2010 al Executorului Judecătoresc ,,P. A.”/Buzău, s-au emis dispoziţii de poprire asupra tuturor conturilor sale bancare deţinute la băncile menţionate, cu încălcarea art. 3713 pct. 1 din Codul de procedură civilă.

În contextul expus, s-a blocat activitatea financiară curentă a societăţii, aceasta aflându-se în imposibilitatea achitării taxelor de timbru necesare continuării demersurilor juridice ale societăţii, dar şi a creanţelor bugetare datorate.

Consideră că se impune anularea dispoziţiilor de poprire şi în aplicarea principiului disponibilităţii , în sensul că mijloacele folosite trebuie să fie proporţionale cu scopul urmărit, în condiţiile în care, pe fondul crizei economico – financiare, face eforturi deosebite pentru realizarea obiectului de activitate şi menţinerea celor 200 de angajaţi.

Pe de altă parte, încercările sale de a stinge litigiul pe cale amiabilă, în sensul că a oferit reclamantei un bilet la ordin pentru suma de 400.000 lei, înregistrând ulterior o nouă ofertă sub nr. 721/11.03.2010 , au rămas fără rezultat.

Deşi legal citată şi reprezentată prin avocat la primul termen de judecată din 29.04.2010, pârâta SC P. D. G. SRL nu a formulat întâmpinare.

Prin încheierea din X/2010, pronunţată de Judecătoria Buzău, în aplicarea prevederilor art. 403 alin.1 din Codul de procedură civilă, constatându-se că s-a plătit cauţiunea stabilită de instanţă la suma de 100.000,00 lei, s-a dispus suspendarea executării silite a sentinţei nr. X/2009 a Tribunalului Buzău până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executare.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut că prin instituirea popririi asupra tuturor conturilor societăţii contestatoare, în baza sentinţei nr. X/2009 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. Y/Y/2008, care nu este definitivă, activitatea comercială a acesteia este grav afectată.

Împotriva încheierii de suspendare a executării titlului, a declarat recurs pârâta SC P.D. G. SRL în termen legal conform art. 301 din Codul de procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303 din acelaşi cod.

În expunerea motivelor de recurs, pârâta a invocat: cauţiunea nu a fost plătită de reclamantă, ci de către A.G. SA care nu are nici o legătură cu litigiul dedus judecăţii ; înfiinţarea popririi asupra tuturor conturilor bancare nu constituie un argument pentru suspendarea executării silite, recuperându-se în această modalitate doar suma de 10.000 lei, astfel că s-a procedat la înregistrarea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei, ce face obiectul dosarului nr. Z/Z/2010; titlul executoriu şi anume sentinţa nr. X/2009 pronunţată de Tribunalul Buzău a rămas definitivă urmare respingerii apelurilor declarate de părţi de către Curtea de Apel Ploieşti la termenul de judecată din W/2010; contrar apărărilor formulate de reclamantă, activitatea comercială a acesteia este deja afectată, avându-se în vedere procesele înregistrate împotriva ei pe rolul instanţelor judecătoreşti conform informaţiilor extrase din aplicaţia Ecris, ataşate cererii de recurs la filele 11-18 dosar .

Recursul declarat de pârâtă a fost înregistrat iniţial pe rolul Secţiei Civile a Tribunalului Buzău sub nr. Y/Y/2010 din 10.06.2010, iar prin încheierea din Z/2010 s-a dispus scoaterea cauzei de pe rol şi trimiterea spre competentă soluţionare Secţiei Comerciale şi de Administrativ şi Fiscal, în aplicarea Deciziei nr. XV/2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Urmare măsurii dispuse în considerarea principiului specializării în materie comercială, recursul s-a înregistrat pe rolul Secţiei Comerciale şi de Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr. Z/Z/2010 din 10.08.2010, cu prim termen de judecată la Y/2010, iar prin încheierea din 23.08.2010 s-a admis cererea recurentei formulată în temeiul art. 1531 din Codul de procedură civilă, dispunându-se preschimbarea termenului de judecată la 13.09.2010 ( filele 29-30 dosar).

În apărare, deşi nu a formulat întâmpinare, intimata –recamantă a depus la filele 42-92 înscrisuri de natură să ateste că a achitat recurentei suma de 1.238.729,03 lei inclusiv cheltuielile de executare, că SC A. G. SRL, cu asociat unic K. C. A., plătitoare a cauţiunii în cauza dedusă judecăţii, face parte din grupul de firme K.G. SA şi că recursurile declarate de părţi împotriva deciziei pronunţate de Curtea de Apel Ploieşti fac obiectul dosarului nr. Y/Y/2008 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu prim termen de judecată la X/2010.

Prin decizia nr. Z/2010 s-a respins recursul ca neîntemeiat.

În acest sens s-a avut în vedere:

Prin sentinţa nr. X/2009 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. Y/Y/2008, pârâta SC K.r G. SA Berca/Sătuc, judeţul Buzău a fost obligată să plătească reclamantei SC P. D. G. SRL Bucureşti sumele de : 1.161.478,22 lei – contravaloare naturale livrate, 61.081 lei – penalităţi de întârziere aferente şi 16.763 lei – cheltuieli de judecată.

Procedându-se la punerea în executare silită a sentinţei, s-a format dosarul execuţional nr. Z/2010 al Executorului Judecătoresc ,,P. A.”/Buzău, iar pe acest fond s-au emis dispoziţii de poprire pe toate conturile deţinute de pârâtă la băncile menţionate în cuprinsul cererii , până la concurenţa sumelor stabilite prin titlu, inclusiv a cheltuielilor de executare în cuantum de 16.169,81 lei.

Cu înscrisurile depuse la filele 42-47 dosar recurs, intimata –reclamantă a făcut dovada efectuării plăţii întregului debit stabilit prin sentinţă, reprezentând c/val. produsului livrat, mai puţin penalităţile, cu privire la care litigiul face obiectul dosarului de recurs nr. X/X/2008, înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu prim termen de judecată la Y/2010.

Or, în condiţiile în care pârâta a efectuat plata întregului debit stabilit prin sentinţă: 1.161.478,22 lei, inclusiv cheltuielile de executare, iar decizia nr. Y/2010 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti prin care s-a menţinut sentinţa nr. X/2009 pronunţată de Tribunalul Buzău nu este irevocabilă, făcând obiectul dosarului de recurs nr. Y/Y/2008 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în referire la penalităţile de întârziere contestate de ambele părţi, tribunalul a apreciat că soluţia fondului de suspendare a executării silite a titlului este legală şi temeinică.

Referitor la cauţiune, în raport de motivul de critică formulat, tribunalul a reţinut că aceasta a fost achitată de SC A. G. SRL, cu asociat unic K. C. A., ce face parte din grupul de firme al SC K. G. SA, conform înscrisurilor depuse la filele 94 – 102 dosar recurs.