COMPETENTA INSTANTEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ÎN RAPORT CU DISPOZIŢIILE ART. 12 DIN LEGEA NR. 29/1990


Cererea pentru repararea prejudiciului cauzat printr-un act administrativ anulat printr-o hotărâre anterioară este de competenţa instanţei de administrativ. însă, pentru prejudiciile cauzate prin alte acte şi fapte, reclamanţii trebuie să se adreseze instanţei de drept comun.

Prin sentinţa civilă nr. 428/1998, Tribunalul Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ a declinat competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamanţii C.J.V. şi C.J.Ve. în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Câmpina, judeţul Prahova în favoarea Judecătoriei Câmpina – judeţul Prahova.

în motivarea sentinţei, se reţine că obiectul acţiunii îl constituie obligarea pârâtului la plata unor despăgubiri civile, litigiu care este de competenţa instanţei civile.

împotriva acestei sentinţe, au declarat recurs reclamanţii susţinând că instanţa de fond a încălcat prevederile art. 12 din Legea nr. 29/1990.

Se precizează că litigiul este de competenţa instanţei de contencios administrativ, deoarece prejudiciul a fost cauzat de pârât prin acte administrative nelegale, anulate de instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Bucureşti prin sentinta civilă nr. 195/17.04.1997.

Recursul a fost apreciat ca fondat şi admis conform deciziei nr. 63/ 8.04.1999 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ în dosarul nr. 1517/1998.

Potrivit art. 12 din Legea nr. 29/1990 în cazul în care cel vătămat a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în acelaşi timp şi despăgubiri, întinderea pagubei nefiindu-i cunoscută la data acţiunii în anulare, termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubiri curge de la data la care a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască întinderea pagubei.

Din conţinutul textului de lege menţionat rezultă că în situaţiile anume prevăzute instanţa de contencios administrativ poate judeca acţiunea în despăgubiri separat de acţiunea în anularea actului administrativ.

în consecinţă, în baza art. 304 pct. 9 C. pr. civ., Curtea a admis recursul şi a casat sentinţa cu trimiterea cauzei spre rejudecare, instanţa de fond fiind competentă să judece cererea de despăgubiri, în măsura în care prejudiciul a fost cauzat prin acte administrative care au fost anulate printr-o sentinţă anterioară – respectiv sentinţa civilă nr. 195/1997 a Tribunalului Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ. Pentru prejudiciile care au fost cauzate prin alte acte şi fapte decât cele care au făcut obiectul sentinţei civil nr. 195/1997, reclamanţii vor trebui să se adreseze instanţei de drept comun. (Judecator Luiza-Maria Paun)

(Secţia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 63/1999)