Competenţa materială. Acţiune pentru obligarea Romtele-com RA. la reinstalarea postului telefonic desfiinţat


Nu intră în competenţa instanţei de administrativ soluţionarea cauzei având ca obiect reinstalarea postului telefonic desfiinţat de către Romtelecom R.A., care se referă la o obligaţie de a face, în condiţiile în care între părţi sunt raporturi juridice contractuale. O asemenea cauză este de competenţa judecătoriei, în baza art. 1 pct. 1. Cod proc. civ..

(Secţia de contencios administrativ, sentinţa nr. 37/1997)

Prin cererea înregistrată la data de 23.08.1996, reclamanta S.C. „D.I.P.T.” – S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta Romtelecom RA. pentru refuzul nejustificat al acesteia de a răspunde la reclamaţiile sale privind desfiinţarea postului telefonic şi obligarea la refacerea legăturii telefonice desfiinţate.

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că pârâta i-a desfiinţat, fără nici un temei legal şi fără preaviz, postul telefonic, şi a procedat la acordarea numărului de telefon unui alt abonat.

Cu toate reclamaţiile făcute, revenirea la situaţia anterioară nu s-a realizat.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, pârâta a ridicat excepţia de necompetenţă a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea că unitatea sa nu este o unitate administrativă, ci un agent economic (regie autonomă), iar pe fond a arătat că reclamanta se face culpabilă de neachitarea facturilor telefonice începând cu luna iulie 1995, postul telefonic fiind suspendat la data de 18.08.1995 şi desfiinţat prin ordinul de serviciu la data de 10.11.1995, constituindu-se un cont final în valoare de 103.155,00 lei.

Se mai învederează că din acţiune nu rezultă datele şi numerele de înregistrare ale pretinselor sesizări formulate de reclamantă la Romtelecom RA..

Excepţia de necompetenţă materială a instanţei de contencios administrativ (ridicată de pârâtă) este întemeiată.

într-adevăr, Romtelecom R.A. este un agent economic prestator de servicii, care desfăşoară activitatea pe baza unor contracte încheiate cu abonaţii săi, acte care creează raporturi juridice civile.

întrucât obiectul acţiunii îl constituie neîndeplinirea unei obligaţii de a face, anume reinstalarea de către pârâtă a postului telefonic desfiinţat, instanţa va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea judecătoriei, ca instanţă de drept comun, potrivit art. 1. Cod proc. civ..