Competenţa materială. Acţiune pentru recalcularea costurilor aferente consumului de apă facturat de Regia Generală de Apă Bucureşti


Acţiunea având ca obiect recalcularea costurilor aferente consumului de apă, formulată împotriva pârâtei R.G.A.B., nu este de competenţa instanţei de administrativ, ci a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul pârâtei, în baza art. 1 pct. 1 şi art. 5 Cod proc. civ., întrucât nu sunt întrunite cerinţele impuse de art. 1 din Legea nr. 29/1990, respectiv facturile care se cer a fi reanalizate nu constituie acte administrative.

(Secţia de contencios administrativ, sentinţa nr. 315/1998)

Prin cererea formulată la data de 3.03.1998, reclamanţii I.G., N.V., C.A.M. şi N.C. au chemat în judecată pe pârâta Regia Generală de Apă Bucureşti solicitând recalcularea costurilor aferente consumului de apă pe anul 1997, facturat de către pârâtă.

în motivarea cererii, reclamanţii au arătat, în esenţă, că pârâta a facturat în mod exagerat consumul de apă pe anul 1997, în raport cu consumul mediu din anii anteriori.

La dosarul cauzei, reclamanţii au depus, în copie, o serie de facturi, avize şi chitanţe fiscale.

Prin sentinţa civilă nr. 5.933/7.04.1998, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti a admis excepţia de necompetenţă materială şi a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti – secţia contencios administrativ.

în şedinţa publică din 1.09.1998, această instanţă a invocat, din oficiu, excepţia de necompetenţă materială, având în vedere că în speţă reclamanţii solicită regularizarea unor debite ce izvorăsc dintr-un raport juridic de drept comercial.

întrucât facturile a căror reanalizare o solicită reclamantul constituie simple documente de evidenţă contabilă şi nicidecum acte administrative de putere, tribunalul reţine că în speţă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 1 din Legea nr. 29/1990.

Pentru aceste considerente, excepţia va fi admisă, competenţa soluţionării cauzei urmând a fi declinată în favoarea instanţei drept comun, în baza art. 1 pct. 1 Cod proc. civ. şi art. 5 din aceeaşi lege, respectiv Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, având în vedere că sediul pârâtei se află pe rază teritorială a acestei instanţe.