COMPETENTA MATERIALĂ INSTANTE CONTENCIOS ADMINISTRATIV. PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A PLÂNGERILOR CONTRA DECIZIILOR AGA DE EXCLUDERE A UNOR ASOCIAŢI


întrucât Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, a cărei constituire, funcţionare, dizolvare şi lichidare este reglementată prin Legea nr. 21/1924, procedura de soluţionare a neînţelegerilor între asociaţie şi asociaţi este cea prevăzută de această lege, iar nu cea prevăzută de Legea nr. 29/1990 a contenciosului administrativ.

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Teleorman, reclamanţii P.F.G. şi N.S. au cerut anularea hotărârii fără număr din 21 martie 1999 a Adunării Generale a Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi – AJVPS – Teleorman, cu menţiunea că îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 6 şi 11 din Legea nr. 29/1990.

în motivarea cererii, reclamanţii au arătat că hotărârea este nestatutară, întrucât la şedinţă nu a participat majoritatea cerută pentru a se putea adopta o asemenea hotăre, iar pe fond au susţinut că nu se fac vinovaţi de fapte de natură să justifice aplicarea sancţiunii excluderii din asociaţie.

Pârâta AJVPS – Teleorman, prin întâmpinare, a invocat în principal excepţia lipsei capacităţii procesuale pasive, motivat de faptul că nu este o autoritate publică şi în consecinţă, actele sale nu sunt supuse controlului în procedura prevăzută de Legea nr. 29/1990. în subsidiar, referitor la reclamantul N.S., pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca inadmisibilă, întrucât aceasta nu a contestat, conform dispoziţiilor statutare, măsura excluderii dispusă de Consiliul Asociaţiei în Adunarea Generală.

Pe fond, pârâta a apreciat că faptele reclamanţilor de a exploata şi administra, în interes propriu, importante cantităţi de peşte din Bazinul IV Alexandria justifică aplicarea măsurii excluderii, drept care a solicitat respingerii acţiunii ca nefondată, cu menţiunea că atât Consiliul, cât şi Adunarea Generală au fost statutar constituite la data aplicării sancţiunii, respectiv a soluţionării plângerii reclamantului P.F.G.

Prin sentinţa civilă nr. 573/1999, Tribunalul Teleorman a admis acţiunea reclamantului P.F.G., a anulat hotărârea fără număr din 21 martie 1999 a Adunării Generale a AJVPS Teleorman. Pentru a pronunţa această hotărâre, Tribunalul a reţinut că actele emise de pârâtă, printre care şi cel de excludere a unor asociaţi sunt acte administrative de autoritate, cenzurabile în procedura prevăzută de Legea nr. 29/1990, după parcurgerea căilor de atac statutare, care trebuie privite ca simple recursuri administrative.

împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta AJVPS Tleorman, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică. în motivarea recursului, pârâta a arătat că hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea competenţei altei instanţe, că s-a reţinut un temei legal străin pricinii şi că se bazează pe o greşeală de fapt decurgând dintr-o apreciere eronată a probelor.

Totodată, pârâta a mai susţinut că măsura excluderii din asociaţie este o sancţiune disciplinară care se aplică asociaţilor de către organele de conducere conform prevederilor statutare, cu menţiunea că asociaţia nu este o autoritate administrativă, iar actele pe care le emite nu prezintă caracterele unor acte administrative de autoritate.

Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Adminstrativ a constatat că recursul este întemeiat şi a decis admiterea acestuia, casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Pentru a decide astfel, instanţa de recurs a reţinut că AJVPS este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, ce funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 21/1924.

Or, potrivit art. 97 din această lege şi art. 77 lit. “g” din Regulamentul de aplicare a acesteia, retragerea ori excluderea sunt de competenţa tribunalului civil în circumscripţia căreia îşi are sediul principal asociaţia.

De asemenea, instanţa de recurs a reţinut că se supun acestei competenţe şi litigiile născute în legătură cu deciziile adunărilor generale ale asociaţiilor, decizii care pot fi atacate în condiţiile art. 52 alin. final din Legea nr. 21/ 1924, iar procedura de soluţionare a acestor litigii este cea prevăzută în art. 78 din această lege şi nu cea prevăzută de Legea nr. 29/1990.
Notă: Legea nr. 21/6.02.1924 pentru persoanele juridice a fost abrogată prin O.G. nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, intrată în vigoare la 30.04.2000. (Judecator Simona Marcu)

(Secţia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 26/2000)