Competenţa materială. Litigiu de muncă


Acţiunea având ca obiect anularea unei decizii emise de directorul general al unei societăţi comerciale, prin care reclamantul a fost destituit din funcţia de preşedinte – director general al societăţii şi numit într-o altă funcţie, cu diminuarea salariului, este de competenţa judecătoriei, în baza art. 178 Codul muncii.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 93/1996)

Prin cererea înregistrată la data de 7.09.1995, reclamantul G.N. a chemat în judecată adunarea generală a acţionarilor de la S.C. „F.R.B.” -S.A., consiliul de administraţie de la S.C. „F.R.B.” – S.A. şi E.I., director general la societatea comercială menţionată, solicitând repunerea în drepturile ce i se cuvin şi anularea deciziei nr. 21/1.02.1995, luată de directorul general al S.C. „F.R.B.” – S.A. (comunicată Ia data de 4.07.1995), constatarea refuzului nejustificat de rezolvare a cererii sale nr. 835/4.07.1995, plata cheltuielilor ocazionate de judecarea prezentului litigiu, precum şi despăgubiri în sumă de 1.000.000 lei pentru perioada 1.01.1995 – 1.07.1995, în care a fost privat de drepturile salariale, cu daune morale în sumă de 1.000.000 lei.

în motivarea acţiunii, reclamantul arată că prin decizia nr. 21/1.02.1995 a fost destituit din funcţia de preşedinte (director general) al S.C. „F.R.B.” -SA. şi numit în funcţia de economist la compartimentul aprovizionare, diminuându-i-se salariul cu 216.000 lei lunar, în care se află cuprins şi sporul de vechime.

Se menţionează că această decizie este abuzivă şi ilegală în raport de dispoziţiile Codului muncii, nefiind nici contrasemnată de compartimentul juridic, pentru confirmarea legalităţii.

Instanţa, din oficiu, a ridicat excepţia de necompetenţă materială a secţiei de contencios administrativ, calificând prezenta cerere ca un litigiu de muncă, reglementat de prevederile Codului muncii.

Potrivit dispoziţiilor imperative ale art. 178 Codul muncii, asemenea litigii revin în competenţa exclusivă a judecătoriilor.

Aşa fiind, instanţa urmează a declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea judecătoriei pe raza căreia îşi are sediul societatea comercială pârâta.