Competenţa materială. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de aplicare a Legii nr. 18/1991


Plângerea reclamantului cu privire la hotărârea comisiei judeţene de aplicare a Legii nr. 18/1991 este de competenţa judecătoriei, potrivit procedurii speciale reglementate prin art. 11 din Legea nr. 18/1991.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 304/1992)

Prin cererea adresată T.M.B., la data de 26.10.1992, înregistrată sub nr. 466/1992, reclamantul C.M.S. a chemat în judecată Comisia fondului funciar de pe lângă Prefectura judeţului Suceava, pentru ca, prin hotărâre judecătorească, să fie sancţionată nesoluţionarea cererii sale, înregistrată sub nr. 3.468 din data de 9.04.1992, adresată aceste comisii.

Reclamantul motivează că, prin cererea susmenţionată, a solicitat anularea poziţiei “Ciuciulea” din adeverinţa de reconstituire a dreptului de proprietate, emisă în favoarea numitului N.G., şi punerea sa în posesie.

în dovedirea acţiunii, reclamantul a depus copia reclamaţiei adresate pârâtei la data de 2.04.1992 şi hotărârea nr. 20.580 din data de 27.08.1992 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de pe lângă Prefectura judeţului Suceava.

Pârâta a depus Întâmpinare, prin care a invocat excepţia de necompetenţă materială a instanţei şi a solicitat declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Suceava.

Punându-se în discuţie o hotărâre a Comisiei judeţene Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, s-a apreciat că dreptul de proprietate asupra terenului invocat de reclamant nu a fost stabilit în privinţa persoanei titularului său, astfel că este necesară intervenţia instanţei de drept comun pentru a se reglementa dreptul de proprietate, în plenitudinea sa.

Analizând cererea reclamantului, instanţa apreciază că ea are ca obiect stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului de 0,31 ha, amplasat pe locul “Căsci – Ciuciulea”, prin reconstituirea acestui drept, în condiţiile capitolului 2 din Legea nr. 18/1991.

Dreptul de proprietate asupra acestui teren este disputat de reclamant în contradictoriu cu o altă persoană, care a cerut, la rândul său, reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceeaşi suprafaţă, invocând înregistrările din registrul agricol.

Prin art. 11 din Legea nr. 18/1991 s-au stabilit reguli speciale pentru soluţionarea cererilor formulate în condiţiile art. 8 din lege, cu competenţa stabilită pentru comisiile comunale şi comisiile judeţene ale fondului funciar şi, în ultimă instanţă, competenţa judecătoriei, care exercită controlul judecătoresc cu privire la aplicarea corectă a dispoziţiilor imperative din Legea nr. 18/1991. Hotărârea judecătoriei este definitivă, conform Legii nr. 18/1991.

Potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 29/1990, nu pot fi atacate în justiţie, în condiţiile art. 1 din Legea nr. 29/1990, actele administrative pentru desfiinţarea sau modificarea cărora se prevede, prin lege specială, o altă procedură judiciară. în speţă, plângerea reclamantului, cu privire la hotărârea Comisiei judeţene a fondului funciar este de competenţa Judecătoriei Suceava, existând în cauză o procedură specială reglementată prin art. 11 din Legea nr. 18/1991.

în acest sens, potrivit art. 159 pct. 1 Cod proc. civ., se va admite excepţia necompetenţei materiale invocate de pârâtă şi se va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Suceava.