Competenţa materială. Refuzul Ministerului Finanţelor de a elibera un act administrativ


întrucât reclamanta a chemat în judecată Ministerul Finanţelor pentru refuzul de a elibera un act administrativ, competenţa judecării cererii revine, în primă instanţă, curţii de apel.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 277/1994)

Prin cererea adresată T.M.B. – secţia contencios administrativ la data de 7.02.1994 şi înregistrată sub nr. 100/1994, reclamanta C.A. a chemat în judecată Ministerul Finanţelor, solicitând, ca, pe calea contenciosului administrativ, să se dispună obligarea Ministerului Finanţelor să răspundă şi să ia în considerare taxa de timbru privitor la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei din 11.11.1993, încheiat de Garda Financiară.

La data de 27.04.1994, în şedinţa publică, instanţa invocă, din oficiu, excepţia de necompetenţă materială, excepţie, cu care reclamanta nu este de acord.

Excepţia este fondată şi urmează a fi admisă, întrucât, prin prevederile art. 3 din modificarea adusă Titlului I la Cod proc. civ. prin Legea nr. 59/1993, curţile de apel judecă, în primă instanţă procesele şi cererile în materie de contencios administrativ privitoare la actele de competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefecturilor, ale serviciilor publice descentralizate la nivel judeţean, ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, ale autorităţilor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Potrivit modificării din acelaşi act normativ a Legii nr. 29/1990 – art. 6 alin. 1 – se prevede că judecarea acţiunilor formulate în baza art. 1 din Legea contenciosului administrativ este de competenţa tribunalului sau a curţii de apel în a cărei rază teritorială îşi are sediul reclamanta, potrivit reglementărilor de competenţă materială stabilite de art. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă.

Conform art. 159 Cod proc. civilă, pct. 2, necompetenţă este de ordine publică atunci când pricina este de competenţa unei instanţe de alt grad.

în speţă, fiind atacat refuzul de a emite actul administrativ solicitat unei autorităţi administrative nominalizate în art. 3 Cod proc. civ., modificat, competenţa materială revine secţiei de contencios administrativ înfiinţată la Curtea de Apel Bucureşti, potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 29/1990, modificată.

în concluzie, se va dispune declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea instanţei nou înfiinţate.