Concordat preventiv. Cerere avand ca obiect suspendarea provizorie a urmaririi silite pornite de creditoare in dosarul de executare, pana la publicarea concordatului preventiv aprobat. Conditii de admisibilitate. Mandat, mandatariOrdonanţă Preşedinţială


concordatului preventiv si mandatului adhoc

Art.581 – Cod pr.civilă

Prin cererea adresată judecătorului sindic în dosarul nr.10586/118/2010 si înregistrată separat sub nr.13099/118/2010, debitoarea S.C. K.N S.A. a solicitat suspendarea provizorie a urmăririi silite pornită de creditoarea S.C. N-C S.R.L. în dosarul de nr.309/2010 al BEJ R.C, până la publicarea concordatului preventiv aprobat.

În motivarea cererii s-a arătat că după deschiderea procedurii concordatului preventiv a depus, la data de 06.10.2010, proiectul de concordat preventiv, declaratia privind starea de dificultate si lista creditorilor. Dată fiind initierea executării silite de către creditoarea S.C. N-C S.R.L., este dovedită urgenta în promovarea cererii.

În sustinerea cererii a depus copiile următoarelor înscrisuri: somatia de executare, Încheierea nr.899/EX/22.07.2010, Încheierea nr.17269/30.08.2010 si oferta de concordat preventiv.

Prin Încheierea nr.818/com/11.10.2010, pronuntată de Tribunalul Constanta a fost admisă cererea formulată de debitoarea S.C. K.N S.A., prin conciliator provizoriu MAESTRO SPRL, în contradictoriu cu creditoarea S.C. N-C S.R.L., si în temeiul art.581 C.pr.civ., a dispus suspendarea provizorie a executării silite începută în dosarul de executare silită nr.309/2010 al BEJ R.C la cererea creditoarei S.C. N-C S.R.L. împotriva debitoarei S.C. K.N S.A. până la publicarea concordatului preventiv aprobat sau până la respingerea ofertei debitoarei de către majoritatea creditorilor.

Pentru a pronunta în acest sens, prima instantă a retinut următoarele:

Potrivit art.22 alin.1 din Legea nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc „În conditiile art.581 si art.582 din Codul de procedură civilă, debitorul poate cere judecătorului-sindic, în baza ofertei de concordat preventiv, suspendarea provizorie a urmăririlor silite”.

Prin urmare, pentru admisibilitatea cererii de suspendare provizorie a executării silite, este necesar a fi dovedite conditiile art.581 C.pr.civ., pe de o parte si, pe de altă parte, dovada depunerii ofertei de concordat preventiv.

În ce priveste conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale prevăzute de art.581 C.pr.civ., acestea sunt urgenta, neprejudecarea fondului si vremelnicia măsurii.

Referitor la conditia urgentei, se constată că aceasta rezultă din începerea executării silite de către creditoarea S.C. N-C S.R.L. (conform somatiei de executare emisă la data de 24.08.2010 în dosarul de executare nr. 309/2010 al BEJ R.C) în perioada în care debitoarea aflată în dificultate financiară se află în procedura concordatului preventiv deschisă prin Încheierea nr.674/com din 06.09.2010. Executarea silită a debitoarei în conditiile în care aceasta a depus un plan de redresare are influentă asupra activului societătii pe care se bazează aceasta în redresarea societătii.

În ce priveste neprejudecarea fondului, se constată că si aceasta este îndeplinită atâta timp cât prin suspendarea provizorie nu se solutionează fondul, creanta creditoarei fiind datorată si recunoscută de debitoare în lista creditorilor depusă împreună cu oferta de concordat.

De asemenea, si caracterul vremelnic al cererii este îndeplinit atâta timp cât se solicită dispunerea măsurii până la publicarea concordatului preventiv aprobat.

În ce priveste conditia specială prevăzută de art.22 alin.1 din Legea nr. 381/2009, se constată că la fila 11 se află dovada depunerii la data de 06.10.2010 a ofertei de concordat preventiv întocmită de conciliatorul provizoriu MAESTRO S.P.R.L. al debitoarei S.C. K.N S.A. în conditiile art.20 si urm. din Legea nr. 381/2009.

Fată de aceste considerente, judecătorul sindic constată că sunt îndeplinite conditiile art.22 alin.1 din Legea nr.381/2009, astfel încât, va fi admisă cererea de fată si se va dispune suspendarea provizorie a executării silite începută în dosarul de executare silită nr. 309/2010 al BEJ R.C la cererea creditoarei S.C. N-C S.R.L. împotriva debitoarei S.C. K.N S.A până la publicarea concordatului preventiv aprobat sau până la respingerea ofertei debitoarei de către majoritatea creditorilor (conform art.22 alin.3 din Legea nr.381/2009).

Împotriva acestei sentinte a formulat, în termen legal recurs creditoarea SC N-C SRL Bucuresti, solicitând admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii recurate în sensul respingerii cererii de suspendare provizorie a executării silite începută în dosarul nr.309/2010 aflat în lucru la Biroul Executorului Judecătoresc R.C la cererea SC N-C SRL, în baza titlului executoriu detinut până la publicarea concordatului preventiv aprobat sau până la respingerea ofertei debitoarei de către majoritatea creditorilor.

Sustine recurenta că, judecătorul sindic a apreciat gresit admitând cererea debitoarei pentru următoarele considerente:

Potrivit art.22 alin.1 din Legea nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc, suspendarea provizorie a executării silite se poate face în baza ofertei de concordat preventiv.

Această ofertă trebuia să fie notificată de conciliatorul creditorilor prin mijloace de comunicare rapidă, ce asigură posibilitatea verificării receptiei ofertei de concordat, potrivit dispozitiilor art.20 alin. 4 din Legea nr. 381/2009.

Mai mult decât atât, conform dispozitiilor art.14 lit.d din Legea nr.381/2009, instanta poate să dispună prin încheiere suspendarea provizorie a executării silite contra debitorului în baza proiectului de concordat preventiv formulat de debitor si transmis creditorilor.

Astfel, urmează a se constata faptul că la data pronuntării de către instantă a Încheierii nr.818/COM în dosarul nr.13099/118/2010, societatea creditoare nu intrase în posesia proiectului de concordat, desi instanta de judecată s-a pronuntat cu privire la deschiderea procedurii concordatului preventiv încă din data de 06.09.2010.

Desi conciliatorul Maestro SPRL face referire la adresa nr.1964/06.10.2010 transmisă către creditori, adresă la care se presupune că ar fi fost atasat planul de concordat preventiv, precizează că nu a intrat niciodată în posesia acestuia, oferta de concordat fiindu-i comunicată ulterior datei de 11.10.2010, dată la care instanta de judecată s-a pronuntat asupra suspendării executării silite.

Prin urmare instanta de judecată s-a pronuntat asupra suspendării executării silite fără ca proiectul de concordat preventiv să fi fost transmis către societatea debitoare, fiind nerespectate dispozitiile art.14 lit.d din Legea nr.381/2009.

Pe de altă parte, prin suspendarea executării silite, societătii creditoare i se produce un prejudiciu material, amânându-se posibilitatea recuperării vreunei sume de bani până la publicarea concordatului preventiv aprobat sau până la respingerea ofertei debitoarei de către majoritatea creditorilor.

Intimata debitoare SC K.N SA, prin întâmpinarea depusă la dosar, a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând recursul prin prisma criticilor formulate si a dispozitiilor art.3041 Cod proc. civ., Curtea retine caracterul nefundat, pentru următoarele considerente:

Prevederile art.22, coroborate cu cele ale art.14, lit.d din Legea nr.381/2009 nu impun cerinta comunicării ofertei de concordat preventiv către creditori sub existenta vreunei sanctiuni, iar pentru a se dispune suspendarea executării silite este necesar a fi întrunite cumulativ cerintele de exercitiu ale ordonantei presedintiale si dovada depunerii la dosar a ofertei de concordat preventiv.

Analizând cererea de chemare în judecată prin prisma cerintelor instituite de art.22 din Legea nr.381/2009, judecătorul primei instante a pronuntat o solutie legală si temeinică, verificând toate aspectele impuse de norma suscitată.

În aceste conditii, critica referitoare la necomunicarea către creditoare a ofertei de concordat până la pronuntarea încheierii de suspendare a executării silite nu poate fi apreciată ca o cauză de nelegalitate a hotărârii recurate, nefiind dovedită nicio vătămare prin această conduită a conciliatorului Maestro SPRL.

Ceea ce trebuia a fi verificat de către judecătorul de fond era doar îndeplinirea conditiilor referitoare la urgentă, caracter vremelnic si neprejudecarea fondului cauzei, pentru a dispune temporizarea executării silite începute de creditoarea recurentă.

Fiind respectate dispozitiile legale ce reprezintă temeiul juridic al cererii de chemare în judecată, prima instantă a pronuntat o încheiere legală si temeinică, ce va fi mentinută prin respingerea recursului declarat de SC N-C SRL ca nefondat.