Consiliul local are atribuţii în ceea ce priveşte concesionarea bunurilor din proprietatea publică sau privată a comunei astfel încât acesta are competenţa de a analiza situaţia executării unui contract de concesiune. Acte ale autorităţilor publice


Consiliul local are atribuţii în ceea ce priveşte concesionarea bunurilor din proprietatea publică sau privată a comunei astfel încât acesta are competenţa de a analiza situaţia executării unui contract de concesiune.

Prin cererea formulată reclamantul Prefectul Judeţului Mehedinţi a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Local al comunei Dîrvari, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea Hotărârii nr.39/2009 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.1634 din 04.05.2006, prin retragerea concesiunii conform punctului 8 din contract.

În motivare a arătat că potrivit art. 36 alin.1 din aceeaşi lege, Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

Susţine că nu consiliul local este cel îndreptăţit a aproba rezilierea contractului de concesiune nr. 1634/2006, acest organ al administraţiei publice locale nefiind parte contractantă şi nesemnatar al acestuia, deopotrivă, iar pe de altă parte, ca organ legislativ şi nu deliberativ, avea posibilitatea reglementării unor condiţii şi facilităţi care să atragă investiţiile în localitate pentru îndeplinirea atribuţiilor referitoare la dezvoltarea economico –socială a comunei Dîrvari.

Tribunalul – Secţia comercială şi de administrativ prin sentinţa nr.546/09 iunie 2010 a respins acţiunea.

S-a constatat că prin hotărârea atacată, consiliul local şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la rezilierea contractului de concesiune nr.1634/04.05.2006 încheiat între Primăria Dîrvari şi PF B, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului situat în incinta Bazei de Cereale Dîrvari, în suprafaţă de 7482 mp şi l-a împuternicit pe primar să facă demersuri.

Potrivit art.36 alin.1 din Legea nr.215/2001 consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

Conform art.36 alin.2 lit. c şi art.36 alin.5 lit. a şi b din acelaşi act normativ, consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului, sens în care hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii sau vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii.

Astfel, faţă de dispoziţiile legale menţionate anterior, s-a reţinut că, consiliul local are atribuţii în ceea ce priveşte concesionarea bunurilor din proprietatea publică sau privată a comunei. De altfel, prin hotărârea atacată, consiliul local a analizat numai situaţia executării contractului de concesiune, împuternicind primarul să efectueze ulterior formalităţile prevăzute de lege pentru rezilierea contractului şi recuperarea sumelor restante.

Prin urmare, s-a apreciat că prin hotărârea atacată consiliul local nu şi-a depăşit atribuţiile conferite de lege, acesta urmărind numai modul de a contractul de concesiune, conform atribuţiilor ce i-au fost conferite de lege.

Având în vedere că tot consiliul local hotărâse anterior concesionarea terenului ce a format obiectul contractului, iar potrivit dispoziţiilor art.36 alin.2 lit. c acesta are atribuţii în administrarea domeniului public şi privat al comunei, instanţa a considerat că hotărârea atacată nu este dată cu încălcarea legii.

Rezumat întocmit de judecător Birău Monica