Constată că prin contestaţia înregistrată la 30 august 2011, petenta SC C.I.C.SRL, în calitate de lider al Asociaţiei SC C.I.C.SRL şi SC S. ADN SRL a solicitat în contradictoriu cu autoritatea contractantă Municipiul Câmpulung anularea adresei nr.25605/26


În motivarea contestaţiei s-a arătat că, în mod greşit, autoritatea contractantă a respins oferta sa ca inacceptabilă şi neconformă pe baza unei analize arbitrare şi tendenţioase a documentelor de calificare, precum şi a adresei de răspuns la solicitările de clarificări, încălcându-se prevederile art.207 alin.2 lit.a) şi b) din OUG nr.34/2006.

Enumerarea motivelor de respingere a ofertei sale, s-a susţinut a nu fi bazată concret pe niciun text de lege invocat de Comisia de licitaţie, în sensul că documentele prezentate respectă cerinţele de calificare. Astfel, Certificatul de atestare fiscală pentru taxele locale nr.4383/21.06.2011, emis pentru punctul de lucru Comuna Mihăeşti, judeţul Argeş, este în opinia acesteia, valabil, întrucât termenul de valabilitate este de 30 de zile.

Prin fişa de date de la Cap.V.3 „Situaţia economico-financiară” s-a solicitat scrisoarea de bonitate bancară care să dovedească faptul că ofertantul dispune de suficiente lichidităţi sau că este capabil să obţină finanţare sau credit de la o bancă în valoare de minim 3.000.000 lei pentru o perioadă de cel puţin 36 luni necesară proiectului „Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Câmpulung, Cos SMIS 11262” ce a făcut obiectul licitaţiei, înscris anexat la documentaţia constituind oferta sa.

S-a arătat că scrisoarea de bonitate reprezintă o confirmare a capacităţii de plată a clientului, respectiv certificarea existenţei disponibilităţii fondurilor necesare pentru perfectarea tranzacţiei comerciale, înscris depus de către contestatoare, aşa cum s-a mai precizat, la data deschiderii ofertelor sub nr.14/07.07.2011, în care BCR menţionează indicatorii de bonitate foarte buni îndepliniţi de către aceasta.

Ulterior, prin solicitările de clarificări nr.23567/04.08.2011, autoritatea contractantă a pus în vedere contestatoarei să clarifice modul în care este îndeplinită cerinţa solicitată prin Fişa de date, conform căreia ofertantul dispune de suficiente lichidităţi având în vedere că această situaţie nu reiese din scrisoarea de bonitate nr.14 prezentată.

S-a susţinut că aceste clarificări au fost ambigue şi nu au specificat ce reprezintă scrisoarea de bonitate, la ce foloseşte şi cât timp este valabilă.

Cu toate acestea a răspuns clarificărilor, însă, autoritatea contractantă a susţinut că acest răspuns nu este în concordanţă cu cerinţele de clarificare din documentaţia de atribuire.

S-a invocat faptul că Angajamentul ferm încheiat în formă autentică privind susţinerea tehnică şi profesională – experienţa similară – a fost dat cu privire la procedura vizând imobilul a cărui consolidare urma a se realiza, având în vedere că licitaţia a fost anulată de două ori, de unde rezultă concluzia că este vorba despre aceeaşi lucrare şi nu despre o lucrare ce s-a realizat anterior prezentei licitaţii, ceea ce contrazise afirmaţia autorităţii contractante legată de faptul că această asociere a fost încheiată în alte condiţii decât cele din acordul de asociere pentru care a fost dat angajamentul prezentat.

În angajamentul privind susţinerea tehnică profesională niciunde nu se face referire la data când are loc încheierea asocierii dintre cele două societăţi.

S-a invocat şi faptul că nici motivul privind considerarea ofertei tehnice ca nesatisfăcând în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini nu este corectă, întrucât în raport de disp.art.34 alin.3 din HG nr.925/2006 „Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini”, or comisia, în comunicatul privind rezultatul procedurii, a menţionat că au fost descrise lucrările ce se vor executa, fără a preciza de unde trebuiau luate.

Mai mult, în scrisoarea de solicitare clarificări nu s-a solicitat a se preciza şi tehnologia de execuţie.

În ceea ce priveşte motivarea autorităţii contractante legată de faptul că Planul de Management de Mediu şi SSM nu este adaptat la lucrare s-a susţinut a fi nereală, întrucât în Fişa de date nu s-a precizat explicit ceea ce trebuie să cuprindă acest plan.

În fine, nici reţinerile legate de Oferta financiară nu corespund realităţi întrucât faptul că în devize este aplicată o cotă de aprovizionare, ce reprezintă o cheltuială indirectă, nu înseamnă că nu a fost indicat cadrul legal şi că nu se respectă cerinţele Caietului de sarcini.

La data de 6 septembrie 2011 autoritatea contractantă, în punctul de vedere exprimat, a solicitat respingerea contestaţiei, cu motivarea că oferta depusă de SC C.I.C.SRL nu îndeplineşte mai multe cerinţe de calificare stabilite în documentaţia de atribuire, explicaţiile prezentate în răspunsurile la solicitările de clarificări sunt neconcludente, iar oferta tehnică depusă nu satisface cerinţele caietului de sarcini.

Astfel, s-a arătat că Certificatul de atestare fiscală pentru taxele locale nr.4383/2011 nu este valabil la data deschiderii ofertelor, care s-a realizat în 14.07.2011. Acest certificat a fost emis în data de 21.06.2011, fiind valabil până la 30.06.2011, potrivit art.113 alin.4 din Ordonanţa nr.92/2003.

S-a mai subliniat că acest certificat nu respectă formularul tipizat aprobat prin Ordinul comun al MAI şi MFP nr.2052 bis/1528/2006.

În cuprinsul acestuia, la termenul de valabilitate este trecută o perioadă de 30 de zile, în condiţiile în care formularul tipizat aprobat prevede în mod explicit la termenul de valabilitate „luna în curs, dacă se eliberează între 02.-25 ale lunii/25 luna în curs – ultima zi a lunii următoare, dacă se eliberează între 25-finele lunii în curs”.

Or, potrivit art.170 din OUG nr.34/2006 ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

În ceea ce priveşte Scrisoarea de bonitate bancară care să dovedească faptul că ofertantul dispune de suficiente lichidităţi sau este capabil să obţină finanţare sau un credit de la o bancă în valoare de minim 3.000.000 lei, pentru o perioadă de cel puţin 36 luni pentru proiectul în litigiu, autoritatea contractantă a susţinut că prin solicitarea de clarificări nr.23567/04.08.2011 s-a solicitat să clarifice modul în care este îndeplinită această cerinţă, având în vedere că situaţia expusă nu reiese din scrisoarea de bonitate nr.14/2011.

Ca răspuns la solicitarea de clarificări contestatoarea a prezentat Scrisoarea de intenţie nr.1144/08.08.2011 emisă de Raiffeisen Bank, ulterior depunerii ofertei, ce conţine informaţii raportate la o dată ulterioară datei la care a fost elaborată şi depusă oferta, deci această scrisoare este un document nou, este emisă de o altă bancă decât BCR care a emis scrisoarea de bonitate nr.14/2011.

Prin urmare, forma în care ofertantul trebuia să facă această dovadă trebuia avută în vedere când a elaborat oferta, aşa cum sunt dispoziţiile art.170 din OUG nr.34/2006.

Referitor la CV-urile personalului de conducere, autoritatea contractantă a arătat că prin aceeaşi solicitare de clarificări s-a solicitat ofertantului aceste CV-uri, declaraţii de disponibilitate, diplome care să ateste specializarea personalului, autorizaţii, certificate de atestare personală, atât pentru SC C.I.C.SC, cât şi pentru SC S. AND SRL.

În răspunsul la solicitări au fost prezentate documente care nu au lămurit modificările survenite în legătură cu numărul persoanelor de conducere, în sensul că au fost trimise CV-uri pentru un număr de persoane, iar în declaraţia privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere este declarat un alt număr al persoanelor de conducere.

Cu privire la Angajamentul privind susţinerea tehnică şi profesională – experienţa similară – acordat de S.C. C. Impex SRL – terţ susţinător a rezultat că au fost respectate disp.art.190 alin.2 din OUG nr.34/2006.

S-a mai invocat şi faptul că acest angajament, completat şi datat 13.05.2011, a fost prezentat şi la oferta de la licitaţia ţinută în 16.05.2011, drept pentru care nu poate fi considerat document al prezentei licitaţii, având în vedere că pentru această lucrare s-a încheiat un alt acord de asociere, în data de 12.07.2011, cu alte cote de participare pentru asociaţi.

Şi sub acest aspect, s-a susţinut a fi respectate disp.art.170 din OUG nr.34/2006, potrivit cu care ofertantul trebuia să elaboreze o ofertă în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, trebuind să prezinte tehnologia de execuţie, aşa cum s-a solicitat prin Fişa de date.

O altă susţinere, legată de neîndeplinirea cerinţelor de calificare de către contestatoare, se referă la modul de elaborare a propunerii tehnice care nu respectă specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în proiectul tehnic, prin aceea că nu este prezentat Programul calităţii, Tehnologia de execuţie, Planul de Management de Mediu, Planul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Muncii.

Or, precizarea făcută de contestatoare conform căreia „certificatele şi agrementările tehnice expirate nu reprezintă o nesatisfacere în mod corespunzător a cerinţelor caietului de sarcini” reprezintă recunoaşterea că nu sunt respectate criteriile din acest Caiet.

Desigur că agrementele tehnice fiind expirate conduce la nesatisfacerea în mod corespunzător a cerinţelor caietului de sarcini.

În ceea ce priveşte Planul de Management de mediu şi SSM s-a susţinut că nu este adaptat la condiţiile concrete ale contractului.

Faptul că în cadrul devizelor ofertă întocmite de contestatoare cota de aprovizionare face parte din alte cheltuieli directe, iar procentul de 4% cheltuieli indirecte se aplică la total cheltuieli directe, care cuprinde şi valorile reprezentând Alte cheltuieli directe, confirmă reţinerea comisiei de licitaţie privind neîndeplinirea cerinţelor de calificare regăsite în Fişa de date şi în Caietul de sarcini.

Prezentei contestaţii i-au fost ataşate înscrisurile aferente procedurii de licitaţie a obiectivului „consolidare, reabilitate Colegiu Pedagogic Carol I Câmpulung”.

Consiliul naţional de soluţionare a contestaţiilor, prin decizia nr.4128/C2/4535/23.09.2011 a respins ca nefondată contestaţia şi a dispus continuarea procedurii de atribuire.

Pentru a se pronunţa în sensul arătat, CNSC a reţinut că aspectele invocate vizează, în principal, modul în care comisia de evaluare a analizat oferta depusă de asocierea SC Cornea Ind Construcl SRL şi SC S. ADN SRL.

Analizând conţinutul documentelor de calificare depuse de această asociere, Consiliul a reţinut că pentru îndeplinirea cerinţei de la subcapitolul V.1 „Situaţia personală a ofertantului”, cerinţă expresă şi imperativă, asocierea a ales din proprie iniţiativă depunerea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale cu nr.4383/21.06.2011 emis de Primăria Comunei Mihăeşti, în care se precizează termenul de valabilitate de 30 de zile.

Or, potrivit Ordinului comun al MAI şi MFP nr.2052 bis/1528/2006 termenul de valabilitate a acestui certificat este „luna în curs, dacă se eliberează între 0-25 ale lunii”, iar pentru certificatele eliberate în ziua de 25 ele sunt valabile pentru luna în curs, iar pentru cele eliberate după 25 ale lunii, acestea sunt valabile până în ultima zi a lunii următoare”.

Din documentele prezentate a rezultat că certificatul de atestare fiscală prezentat de asociere a fost emis înainte de 25 ale lunii iunie, fiind valabil doar până pe 30 iunie, astfel că în mod corect comisia de licitaţie a interpretat dispoziţiile art.170 din OUG nr.34/2006.

În ceea ce priveşte Scrisoarea de bonitate bancare, Consiliul a reţinut că cerinţa autorităţii contractante menţionată la Capitolul V.3 „Situaţia economico-financiară” a fost aceea a unei confirmări exprese şi angajante privind disponibilitatea băncii de a pune la dispoziţia operatorului economic suma de 3.000.000 lei,pentru o perioadă de 36 luni.

Însă, din oferta depusă de contestatoare la data de 14.07.2011 a rezultat că, pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe de calificare, asocierea a prezentat drept înscrisuri scrisoarea de bonitate nr.14/2011 eliberată de BCR, din care a reieşit că nu sunt credite contractate la această bancă, dar există un acord de garantare pentru un plafon de 267.000 lei, precum şi faptul că la 31.12.2010 contestatoarea a precizat o cifră de afaceri în valoare de 7.690.869,28 lei şi un profit net de 707.620,90 lei.

Faţă de conţinutul acestui înscris, i s-a solicitat ofertantei să specifice modul în care este îndeplinită această cerinţă cuprinsă în Fişa de date.

Ca răspuns, contestatoarea a prezentat o altă Scrisoare de intenţie cu nr.1144/08.08.2011 emisă de Raiffeisen Bank în care se arată disponibilitatea de a acorda finanţarea solicitată de autoritatea contractantă. Dar, această scrisoare de intenţie este emisă ulterior şedinţei de deschidere a ofertelor, fiind un document nou emis, de o altă bancă, astfel că în mod corect s-a reţinut de către Consiliu netemeinicia şi a acestei critici.

În altă ordine, critica legată de demonstrarea capacităţii tehnice sau profesionale nu a fost primită de către consiliu, motivat de faptul că au fost depuse documente al căror conţinut este contradictoriu.

Or, potrivit art.170 din OUG nr.34/2006, ofertanţii au obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, iar formularea depusă de contestatoare nu îndeplinesc această cerinţă.

În ceea ce priveşte restul motivelor invocate în contestaţie, Consiliul a apreciat ca nefiind relevante, atâta vreme cât caracterul de inacceptabilitate a ofertei depuse de contestator nu poate fi înlăturat ca urmare a neîndeplinirii cerinţelor imperative prevăzute în Fişa de date şi în Caietul de sarcini ce vizează prezenta licitaţie.

Împotriva acestei decizii s-a formulat plângere în termen legal de către Asocierea SC C.I.C.SRL şi SC S. AND SRL, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, pe disp.art.281 din OUG nr.34/2006 coroborat cu disp.art.3041 Cod procedură civilă în sensul că, sub un prim aspect, reţinerea legată de certificatul de atestare fiscală pentru taxe locale nr.4383/21.06.2011, emis de Primăria Comunei Mihăeşti, este valabil, întrucât cuprinde un termen de valabilitate de 30 de zile, care vizează perioada 21.06-21.07.2011.

Pe de altă parte, din procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr.21505/14.07.2011, rezultă că au fost îndeplinite de către ofertante obligaţiile de depunere a acestui certificat (pag.5).

Mai mult, s-a susţinut că prin adresa nr.23567/14.08.2011, privitor la solicitările de clarificări, autoritatea contractantă nu face nicio menţiune contrară celei cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în sensul expirării perioadei de valabilitate a acestuia la 30.11.2011. Dacă acest certificat respectă sau nu formularul tipizat, aprobat prin Ordinul nr.2052 bis, este o problemă care nu poate fi imputabilă contestatoarei.

Ca atare, în opinia contestatoarei măsura de excludere a unui operator economic pentru singurul motiv că a prezentat la data deschiderii ofertelor un certificat fiscal expirat, dar care confirmă faptul că operatorul nu figurează cu debite faţă de buget, este excesivă.

Un alt aspect criticat în prezenta plângere se referă la scrisoarea de bonitate bancară apreciată de către autoritatea contractantă ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare, dar şi ca depusă ulterior şedinţei de deschidere a ofertelor.

Or, autoritatea contractantă nu a observat că instituţia bancară este obligată să condiţioneze obţinerea finanţării de condiţia îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute de normele interne în vigoare şi obţinerea aprobării de la organul competent al băncii, procedură obligatorie de acordare a unei finanţări.

O altă critică, adusă deciziei CNSC, dar şi hotărârii luate de autoritatea contractantă, se referă la faptul că în solicitarea de clarificări autoritatea contractantă nu a făcut precizarea expresă în sensul prezentării de documente pentru persoanele aflate în conducerea societăţii pentru anii 2008-2010 pentru care s-a întocmit declaraţie – Formularul 11 şi nici nu a făcut precizări cu privire la diferenţele cu privire la numărul personalului între 09.08.2011 şi situaţia anului 2010.

S-a mai susţinut faptul că, într-adevăr, potrivit art.34 alin.3 din HG nr.925/2006, propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini, dar în speţă, în comunicatul privind rezultatul procedurii, autoritatea invocă faptul că au fost descrise lucrări ce se vor executa, fapt nereal întrucât descrierea lucrărilor era firesc să fie efectuată în conformitate cu caietul de sarcini şi proiectul tehnic.

Or, în scrisoarea de solicitare nu s-a menţionat necesitatea prezentării şi a tehnologiei de execuţie, ipoteză care ar fi presupus un volum de muncă imens pentru toate părţile participante la procedura de licitaţie.

Nici în ceea ce priveşte Planul de Management de Mediu şi SSM, aprecierea autorităţii contractante şi a CNSC nu este corectă pentru că în fişa de date nu se precizează explicit ce ar trebui să cuprindă acestea pentru a se stabili, pe baza unor criterii obiective, adaptarea sau nu la lucrare.

În fine, cu privire la oferta financiară s-a criticat faptul că susţinerea autorităţii contractante legată de faptul că nu a fost indicat cadrul legal nu poate fi interpretată în sensul nerespectării cerinţelor caietului de sarcini.

În concluzie, s-a solicitat admiterea plângerii, anularea deciziei CNSC şi a adresei autorităţii contractante şi, totodată, obligarea acesteia din urmă la desemnarea ofertei câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, respectiv „Preţul cel mai mic”, iar, în subsidiar, modificarea celor două decizii şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare pe baza criteriilor stabilite în documentaţia de atribuire.

Curtea, examinând criticile aduse deciziei CNSC în raport de dispoziţiile OUG nr.34/2006, coroborate cu dispoziţiile art.3041 Cod procedură civilă, a reţinut că plângerea este nefondată, pentru cele ce se vor expune în continuare.

Într-adevăr, potrivit art.256 OUG nr.34/2006, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante (…), are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdicţională, sau în justiţie, în condiţiile Legii nr.554/2004-R.

În continuare, art.256 din acelaşi act normativ, prevede că partea vătămată are dreptul să sesizeze CNSC, în condiţiile art.270-272, procedură urmată de contestatoare cu privire la licitaţia în litigiu.

Astfel, s-a reţinut că, în speţă, autoritatea contractantă Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş a organizat procedura de „Licitaţie deschisă” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca obiect „Consolidare, reabilitate Colegiul Pedagogic Carol I Câmpulung, sens în care a elaborat documentaţia de atribuire aferentă şi a publicat în SEAP anunţul de participare nr.124288/21.06.2011, criteriul de atribuire fiind „Preţul cel mai scăzut”.

După evaluarea ofertelor şi comunicarea rezultatelor procedurii, conform procesului verbal nr.21505/14.07.2011 al şedinţei de deschidere a ofertelor, a fost declarată câştigătoarea licitaţiei asocierea SC Ramb Sistem SRL – SC And Secom Intexim SRL, iar oferta asocierii SC C.I.C.SRL şi SC S. ADN SRL a fost declarată inacceptabilă şi neconformă, aspecte consemnate în raportul procedurii nr.25567/25.08.2011.

Motivarea respingerii acestei oferte a fost întemeiată, în esenţă, pe faptul că aceasta nu îndeplineşte mai multe cerinţe de calificare stabilite în documentaţia de atribuire, în raport de prevederile art.36 alin.1 lit.b din HG nr.925/2006, explicaţiile prezentate în răspunsurile la solicitările de clarificări, nu sunt concludente, în raport de prevederile art.79 alin.1 din acelaşi act normativ şi pentru că oferta tehnică nu corespunde cerinţelor caietului de sarcini, potrivit art.36 alin.2 lit.a) din HG nr.925/2006.

În ceea ce priveşte prima critică, vizând greşita reţinere de către autoritatea contractantă în privinţa condiţiei de calificare regăsită la subcapitolul V.1 „Situaţia personală a ofertantului”, din simpla analiză s-a observat că formularul de certificat fiscal, depus de SC C.I.C.SRL, nu răspunde cerinţei din Fişa de date. Astfel, asocierea a depus certificatul de atestare fiscală nr.4383/21.06.2011 emis de către Primăria Comunei Mihăeşti, în care se precizează, într-adevăr, că acesta are termen de valabilitate – 30 de zile, dar potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv Ordinului comun al MAI şi MFP nr.2052 bis/1258/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate, rezultă că termenul de valabilitate a certificatului este: „luna în curs, dacă se eliberează între 01-25 ale lunii; luna în curs, dacă sunt eliberate în ziua de 25 şi ultima zi a lunii următoare, dacă sunt eliberate între 25 şi finele lunii”.

În cauză, certificatul de atestare fiscală depus de către petentă este emis înainte de 25 iunie 2011, ceea ce este evident că valabilitatea lui expiră la 30 iunie 2011.

Ca atare, în mod corect, atât autoritatea contractantă, cât şi CNSC au interpretat corect disp.art.113 alin.1 coroborat cu alin.4 din OG nr.92/2003-R, apreciind că la data de 14.07.2011 când s-a dresat procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr.21505/14.07.2011, înscrisul prezentat nu mai era valabil.

Dispoziţiile susmenţionate se vor corobora cu cele ale art.170 din OUG nr.34/2006 potrivit cu care ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, de unde se concluzionează că oferta depusă de asociere este inacceptabilă.

Susţinerea că în acest proces – verbal autoritatea contractantă nu face nicio referire la acest aspect nu poate fi primită pentru că la acel moment comisia trebuia să verifice doar dacă sunt depuse toate documentele prevăzute în documentaţia de atribuire şi nu să se pronunţe pe legalitatea acestora, procedură care este ulterioară acestei verificări.

Nici susţinerea că autoritatea contractantă – prin comisia-de evaluare ar fi trebuit să solicite clarificări petentei, referitor la valabilitatea certificatului de atestare fiscală, nu poate fi primită pentru că aceasta nu are abilitarea să intervină în conţinutul dispoziţiilor legale referitoare la modul de eliberare, de utilizare şi valabilitate a unui document fiscal.

Depunerea unui certificat care nu îndeplineşte condiţiile imperative impuse de normele legale, conform principiului de drept nemo censetur ignorare legem, în sensul căruia nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii în apărarea sa, nu poate constitui un argument în anularea documentelor întocmite de către autoritatea contractantă.

De asemenea, nici afirmaţia petentei legată de caracterul excesiv al măsurii de excludere a unui operator economic pentru simplul motiv că certificatul fiscal este expirat nu poate fi acceptată, în raport de disp.art.170 din OUG nr.34/2006, care stabilesc obligativitatea ofertanţilor de a elabora şi întocmi oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, iar petenta nu a demonstrat că nu a înţeles cerinţa obligatorie conţinută în fişa de date cu privire la acest document.

Referitor la critica vizând greşita apreciere a neîndeplinirii cerinţei regăsită la cap.V.3 „Situaţia economico-financiară” prin aceea că scrisoarea de bonitate bancară nu întruneşte cerinţele de calificare din fişa de date s-a reţinut că, într-adevăr, pentru demonstrarea acestei cerinţe asocierea a depus iniţial scrisoarea de bonitate nr.14/2001 eliberată de BCR în care se precizează că aceasta nu are credite contractate, dar nici faptul că aceasta poate avea acces la finanţare sau la creditul de 3.000.000 lei, nivel solicitat prin fişa de date.

Ca răspuns la solicitarea de clarificări în legătură cu acest aspect, asocierea a prezentat o Scrisoare de intenţie cu nr.1144/08.08.2008 emisă de Raiffeisen Bank în care, într-adevăr, se precizează că banca are disponibilitate de a acorda finanţare acestei asocieri, cu condiţia ca aceasta, la data solicitării, să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute de normele interne în vigoare şi să obţină aprobarea de la organul competent al băncii.

Or, această scrisoare de intenţie este un document nou emis de o altă unitate bancară, la o dată ulterioară datei la care petenta a elaborat şi depus oferta, astfel că, în mod corect, comisia de evaluare nu a luat-o în considerare.

Cele două documente nu satisfac, aşadar,cerinţa solicitată în Fişa de date, iar încadrarea ofertei ca inacceptabilă, potrivit dispoziţiilor HG nr.925/2006, este corectă.

Critica legată de faptul că în solicitarea de clarificări autoritatea contractantă nu a pus în vedere petentei să prezinte documente pentru persoanele aflate în conducerea societăţii în anii 2008-2010 pentru care s-a întocmit declaraţie – Formularul 11 sau de a face precizări cu privire la diferenţele vizând numărul personalului între data de 09.08.2011 şi situaţia anului 2010, este de asemenea irelevantă, deoarece acest formular cuprinde menţiuni exprese vizând CV-urile personalului de conducere pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, de unde rezultă concluzia că această precizare denotă că CV-urile depuse de către asociere sunt aferente personalului de conducere declarat în Formularul 11. Sub acest aspect, nu mai era necesară o menţiune specială inclusă de autoritatea contractantă în solicitarea de clarificări.

Chiar dacă aceste trei cerinţe reprezintă suficiente temeiuri pentru care să se aprecieze că oferta petentei este inacceptabilă şi neconcludentă, s-a subliniat că nici în privinţa cerinţei regăsită la Cap.VI.6 „Modul de prezentare a propunerii tehnice” care trebuia să cuprindă Programul calităţii, Tehnologia de execuţie, Planul de management de mediu şi Planul de management al sănătăţii şi securităţii muncii, nu respectă cerinţele de calificare regăsite în Fişa de date, conform art.170 din OUG nr.34/2006.

Or, faţă de categoriile de lucrări cu pondere semnificativă care sunt prevăzute a fi executate asupra clădirii Colegiului Pedagogic Carol I un ofertant cu experienţă dobândită în execuţia acestui tip de lucrări ar fi ştiut că materialele necesare executării acestora sunt materiale principale, tratate ca atare, ceea ce dovedeşte lipsa de experienţă în execuţia acestui gen de lucrări, împrejurare ce a determinat-o să apeleze la experienţa similară a unui terţ susţinător.

Pe de altă parte, s-a constatat că în Fişa de date se precizează explicit ce trebuie să cuprindă Planul de management de mediu şi SSM – Cap.VI.6, astfel că reţinerea comisiei de licitaţie că planul depus de asociere nu este adaptat la condiţiile concrete ale contractului, este corectă (f.48-53).

În ceea ce priveşte Oferta financiară, faţă de solicitarea de clarificări a autorităţii contractante făcută asocierii, în sensul de a indica legislaţia în vigoare ce reglementează aplicarea Cotei de aprovizionare în devizele ofertă şi ce cuprinde această ofertă, s-a reţinut că, şi sub acest aspect, răspunsul regăsit în adresa nr.435/09.08.2011 dat de asociere nu răspunde cerinţelor de calificare din documentaţia de atribuire, drept pentru care, în mod corect, comisia de licitaţie a aplicat art.36 alin.1 şi 2 precum şi art.79 alin.1 din HG nr.925/2006.

Faţă de considerentele expuse, Curtea, în temeiul OUG nr.34/2006 coroborat cu dispoziţiile art.3041 Cod procedură civilă, a respins plângerea ca nefondată.

Văzând şi disp.art.274 Cod procedură civilă, a obligat petenta la plata sumei de 1.500 lei cheltuieli de judecată în favoarea autorităţii contractante.

COMERCIAL

12. Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Definiţie.

Art. 3 pct. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006

Condiţiile referitoare la certitudinea şi lichiditatea creanţei sunt cele definite de art.379 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă, în condiţiile în care Legea nr.85/2006 nu dă o altă definiţie şi prevede în art. 149 că dispoziţiile sale se completează cu cele ale Codului de procedură civilă în măsura compatibilităţii lor.

Astfel, „(3) Creanţa certă este aceea a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. (4) Creanţa este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă sau şi a altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul, fie opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă, chiar dacă pentru această determinare ar fi nevoie de o deosebită socoteală.”

(Decizia nr. 2390/R-COM/26 octombrie 2011)