CONT.ADM.: Acţiune în obligarea Instituţiei prefectului la înamtricularea autovehiculului , fără plata taxei de poluare. Admisibilitate Cereri


Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.3516/2010 reclamantul P. V. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Instituţia Prefectului judeţului Buzău – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor , obligarea acesteia la înmatricularea autovehiculului marca Wokswagen tipul 3 B /STAHLX01/PASSAT, maşină persoane cu număr de identificare WVW 2223B2UE063057, fără plata taxei de poluare.

În motivarea de fapt a acţiunii s-au învederat următoarele : în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat la 15.05.2010, am dobândit autoturismul mai sus identificat de la firma KF2 HANDEL ABDULLA YASIN din Germania .

Înmatricularea acestui autoturism este condiţionată de plata taxei de mediu , prevăzută de OUG nr.50/2008.

Apreciază reclamantul , că dispoziţiile acestui act normativ stabilesc care aplicarea taxei de mediu sunt în contradicţie cu prevederile constituţionale precum şi cu art.90 din Tratatul CE prin care este instituit principiul liberei circulaţii a bunurilor şi serviciilor în cadrul ţărilor membre comunitare, instituind regula conform căreia toate aceste state sunt obligate să înlăture orice măsură de natură administrativă, fiscală sau vamală care ar afecta libera circulaţie a bunurilor în Uniunea Europeană.

Cum în situaţia de faţă sunt încălcate principiile priorităţii dreptului comunitar fată de cel naţional iar prioritatea dreptului comunitar faţă de cel naţional rezultă din prevederile art.11, art.148/2 şi (4) din Constituţie se solicită admiterea acţiunii.

Pârâta Instituţia Prefectului judeţului Buzău în conformitate cu disp. art.115 Cod proc.civ. a formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii întrucât autoturismul reclamantului nu intră în categoriile exceptate de la plata taxei de poluare.

Examinând prezenta acţiune dedusă judecăţii în raport de susţinerile părţilor , de legislaţia incidentă cauzei , acţiunea urmează a fi admisă.

Se au în vedere următoarele: dispoziţiile art.4 din OUG nr.50/2008, instituie obligaţia de plată a taxei de poluare , cu ocazia primei înmatriculări a unui autoturism în România sau la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei excepţii sau scutiri dintre cele la care face referire art. 3 şi 9 din acelaşi act normativ.

Dispoziţiile din dreptul comunitar , art.90 paragraful I din Tratatul instituind Comunitatea Europeană prevăd că nici un stat membru nu aplică direct , produselor altor state membre impozite interne de orice natură , mai mari decât cele care se aplică direct sau indirect, produselor naţionale similare.

Prin aceste dispoziţii se interzice a fiscală dintre produsele importate şi cele autohtone.

Taxa de poluare nu este percepută pentru autoturismele deja înmatriculate în România ci numai pentru autoturismele înmatriculate în celelalte state comunitare şi reînmatriculate în România , după aducerea acestora în ţară.

Se constată astfel că prin instituirea dispoziţiilor prevederilor art.4 din OUG nr.50/2008 se introduce un regim juridic fiscal discriminatoriu pentru autovehiculele aduse în România din Comunitatea Europeană în scopul reînmatriculării lor în România , în situaţia în care acestea au fost deja înmatriculate în ţara de provenienţă în timp ce pentru înmatricularea autovehiculelor deja înmatriculate în România , taxa nu este percepută, astfel că aduce atingere prevederilor art.90 alin.1 din Tratat, prevederi ce au efect direct şi în lumina cărora disp. art.4 din OUG nr. 50/2008 sunt contrare.

Cum dispoziţiile dreptului comunitar se aplică cu prioritate faţă de dreptul naţional , principiu consacrat şi garantat de României la art.148 , instanţa a apreciat că acţiunea este întemeiată , motiv pentru care prin sentinţa nr.1418 din 9.11.2010 a obligat Instituţia prefectului judeţului Buzău să înmatriculeze autovehiculul fără plata taxei de poluare.