CONT.ADM: Acţiune în obligarea primarului comunei la plata de despăgubiri pentru refuzul de punere în executare a dispoziţiei de reluare a acţitivităţii reclamantului în calitate de funcţionar public Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc


Prin acţiunea acţiunea înregistrată la rolul acestei instanţe sub nr.1277/2010 reclamantul A. N. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Primarul comunei Murgeşti:

1. Obligarea la plata salariilor compensate , indexate, aferente perioadei 21.06.2008 – 12.07.2009

2. obligarea la efectuarea menţiunilor corespunzătoare în carnetul de muncă, astfel încât perioada sus amintită să constituie vechime în muncă:

3. obligarea la plata catre stat a obligaţiei financiare aferente acestei perioade.

În motivarea aciunii s-au învederat următoarele: reclamantul a deţinut funcţia de Primar al comunei Murgeşti pe perioada 2004 -2008 şi anterior anului 2009 a îndeplinit funcţia de secretar al comunei , astfel că pe perioada derulării mandatului a fost suspendat din această funcţie.

După încetarea mandatului de primar reclamantul a solicitat revenirea pe post , dar actualul primar refuză , fără motiv emiterea dispoziţei de continuare a activităţii.

În această situaţie s-a adresat instanţei de administrative , care prin sentinţa nr.1419/2008 Tribunalul Buzau a obligat pârâtul la emiterea Dispoziţiei de reluare a activităţii. Ulterior acestui moment pârâtul emis dispoziţia de reluare a activităţii începând cu data de 12.07.2009, astfel că în raport de această dată şi momentul în care trebuie emisă legal dispoziţia reclamantul a fost prejudiciat fiind lipsit de sursa de existenţă.

În drept cererea a fost fundamentată pe disp. Legii nr.554/2004.

În conformitate cu disp. art.112 Cod proc.civ. reclamantul a depus copii de pe înscrisurile în baza cărora şi-a fundamentat acţiunea , respectiv

-dispoziţia nr.31/13.07.2009

-Sentinţa nr.1419/15.12.2008

-decizia nr.750/13.05.2009

Pârâtul în temeiul art.115 Cod proc.civ. a formulat întîmpinare invocînd prin aceasta excepţia lipsei calităţii procesual pasive motivate de faptul ca nici una dintre obligaţiile a căror îndeplinire o solicită reclamantul nu intră în atribuţiile sale.

Pe fond susţine pârâtul că acţiunea este neîntemeiată, deoarece prin sentinţa nr.1419/2008 a Tribunalului Buzău, nu se fixează un termen pentru executarea obligaţiilor privind reluarea activităţii de funcţionar public a reclamantului iar această hotărîre a rămas definitivă şi irevocabilă, prin decizia nr.750/13.05.2009 astfel că obligaţia de a emite dispoziţia devenea obligatorie de la data de 13.05.2009.

În situaţia în care acest punct de vedere va fi înlăturat , momentul naşterii obligaţiei pentru pârât este cel mult data pronunţării sentinţei nr.1419/15.12.2008 a Tribunalului Buzău.

La termenul de judecată din 27.05.2010 instanţa a pus în vedere reclamantului să-şi completeze primul capăt de cerere , astfel că la 14.092010 această cerinţă a fost îndeplinită.

În completarea probatoriului , părţile au solicitat răspunsul la interogator şi înscrisuri încuviinţate de instanţă ca fiind utile şi pertinente.

La 8.10.2010 pârâtul a formulat cerere reconvenţională solicitînd obligarea reclamantului la restituirea sumei de 324 lei ce urmează a fi actualizată cu indicele de inflaţie de la data achitării acesteia şi pînă la data plăţii efective, suma primită cu titlu de indemnizaţie pentru perioda cât a fost consilier local.

Totodată a solicitat pârâtul compensarea prezentei sume cu aceea pretinsă ca drepturi salariale.

În motivarea prezentei cereri pârâtul a depus situaţia defalcată a perioadei 2008-2009 cu sumele încasate de reclamant cât a fost consilier local.

Potrivit disp. art. 137 alin.1 Cod proc civ. Instanţa se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor ce fac de prisos soluţionarea în fond a pricinii

Privitor la excepţia lipsei calităţii procesual passive a pârâtului instanţa urmează a o respinge.

Se au în vedere următoarele în proces calitatea de parte trebuie să corespundă cu aceea de titular al dreptului şi respectiv obligaţiei ce formează conţinutul raportului de drept material dedus judecăţii, iar calitatea procesual pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi cel despre care se pretinde că este obligat în raportul juridic dedus judecăţii.

Pârâtul în calitate de primar este conducătorul autorităţii publice locale –Comuna Murgeşti care potrivit Legii nr. 188/1999 republicată-art.33 alin.3 are obligaţia de a asigura un termen de 5 zile condiţiile necesare reluării activităţii de către funcţionarul public.

Potrivit disp art.83 alin.1 din Legea nr.215/2001-legea administraţiei publice locale, secretarul este funcţionar public de conducere.

Pe fond acţiunea este întemeiată şi urmează a fi admisă., potrivit următoarelor considerente reclamantul aşocupat funcţia de secretar al comunei Murgeşti şi după participarea la alegerile locale din 2004 a ocupat funcţia de primar astfel că prin Ordinul 85/22.04.2004 Prefectul judeţului Buzău a suspendat raportul de serviciu în vederea participării la Campania electoral. Până în anul 2008 a deţinut funcţia de primar iar la alegerile locale din acel an a candidat pentru consilier local, mandat ce a fost validat prin Hotărîrea Consiliului local Murgeşti nr.2/20.06.2008.

Urmare încetării mandatului de primar , reclamantul a solicitat pârâtului reluarea activităţii de funcţionar public .

Cum acesta a refuzat , reclamantul a formulat acţiune în contencios administrativ –dosar nr. 3682/2008.

Prin sentinţa comercială nr. 1419/15.12.2008 rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului-Decizia nr.750/ din 13.05.2009 a Curţii de Apel Ploieşti a fost admisă acţiunea iar pârâtul a emis dispoziţa de reluare a activităţii începând cu data de 12.07.2009.

Se constată astfel reaua credinţă a pârâtului , care potrivit Legii nr.188/1999 republicată , art.33 alin.3 avea obligaţia de a asigura în termen de 5 zile condiţiile necesare reluării activităţii de către funcţionarul public.

Prin aceasta, pârâtul a prejudiciat pe reclamant atât sub aspect financiar cât şi cel al cuvenitelor menţiuni în carnetul de muncă.

De altfel pârâtul este de accord cu restituirea indemnizaţiei pe perioada cât nu a deţinut funcţia de secretar cu obligaţia de a fi compensate în parte , respectiv cu indemnizaţia ridicată pe perioada cât a fost consilier.

Cum pe cale amiabilă părţile nu s-au înţeles , deşi instanţa a acordat termen în acest sens, cererea reconvenţională formulată de pârât nu poate fi soluţionată pe calea contenciosului.

Cum pe cale amiabilă părţile nu s-au înţeles, deşi instanţa a acordat termen în acest sens iar cererea reconvenţională formulată de pârât ar tergiversa soluţionarea cauzei , instanţa în conformitate cu disp. art.153 Cod proc civ. raportat la art.165 Cod proc. civ. va disjunge cauza urmând ca cererea reconvenţională să fie repartizată aleatoriu.

Pentru considerentele expuse , prin sentinţa nr.1463 din 11.11.2010 s-a admis acţiunea formulată de reclamant în sensul acordării despăgubirilor cuvenite pentru nepunerea în aplicare de către pârât a dispoziţiei de reluare a activităţii în calitate de funcţionar public , calculate la perioada de referinţă.