CONT.ADM.: Acţiune în suspendarea executării actului administrativ constând în autorizaţia de construire referitoare la o staţie de emisie recepţie sistem GSM . Incidenţa dispoziţiilor art.14 din Legea nr.554/2004 Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres,


Prin cererea înregistrată sub nr. 5142/114/2010 la data de 18.11.2010 pe rolul acestei instanţe reclamanta V.M a solicitat în contradictoriu cu Primarul comunei Ţinteşti , judeţ Buzău şi cu SC O.R SA,în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 554/2004 suspendarea executării actului administrativ – autorizaţie de construire nr. 1 din 25.03.2009 emisă de Primarul comunei Ţinteşti , judeţ Buzău , având ca obiect „construire staţie emisie – recepţie sistem GSM” , respectiv sistare lucrărilor de instalare a acesteia.

În motivarea cererii se arată că în data de 15.11.2010 , reclamanta s-a adresat Primăriei Ţinteşti , solicitând revocarea actului administrativ , îndeplinind astfel condiţia legală prevăzută de art. 14 alin. 1 din Legea 554/2004.

De asemenea, consideră că este evident şi bine justificat interesul în promovarea unei astfel de cereri , acţionând în acest mod – unicul de altfel prevăzut de lege –pentru prevenirea –limitarea unor pagube iminente care ar consta în deteriorarea stării de sănătate , probabil ireversibil şi / sau oricum esenţial , având în vedere vârsta pe care o are – 72 de ani , cunoscându-se efectul nociv al expunerii la unde electromagnetice.

Lucrările a căror sistare a solicitat pe această cale , au început în 01.11.2010 , momentul la care a luat cunoştinţă şi de actul administrativ pe care l-a atacat.

Cu privire la paguba iminentă , în înţelesul legii arată reclamanta că trebuie apreciată nu numai prin prisma pericolului deteriorării stării sale de sănătate şi a locuitorilor comunei , cel puţin a celor în imediata vecinătate , prin expunerea la unde electromagnetice , dovedit legal ca fiind novice dar şi prin costurile eventualei şi foarte probabilei demolări a construcţiei , în urma admiterii plângerii sale pe fond , costuri care nu ar fi suportate doar de către beneficiarul autorizării nelegale .

În drept , cererea este întemeiată pe dispoziţiile art. 14 şi următoarele din Legea nr. 554/2004.

În susţinerea acţiunii s-au depus în xerocopie : plângerea înregistrată sub nr. 7704/15.11.2010 , răspunsul înregistrat sub nr. 7734/16.11.2010 , cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire nr. 2229/12.03.2009 , cotidian independent „Şansa Buzoiană” şi „Opinia” din 18.11.2010 , autorizaţia de construire nr. 1/2009 , acte medicale .

Deşi legal citate , pârâtele nu au formulat întâmpinare şi nu s-au prezentat în instanţă pentru a combate susţinerile reclamantei .

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Pârâtul Primarul Comunei Ţinteşti , judeţ Buzău a eliberat autorizaţie de construire nr. 1/2009 pârâtelor SC O. R Bucureşti , având ca obiect „construire staţie emisie recepţie sistem GSM în satul Ţinteşti , comuna Ţinteşti , judeţ Buzău.

Reclamanta a formulat plângere împotriva autorizaţiei de construire nr. 1/2001 iar prin răspunsul înregistrat sub nr. 7734/16.11.2010 i s-a comunicat că s-a solicitat societăţii SC O.R Bucureşti sistarea lucrărilor pentru autorizaţia nr. 1/2009 privind amplasarea unei staţii de emisie – recepţie , sistem GSM în satul Ţinteşti.

Conform prevederilor art. 14 alin.1 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea în condiţiile art. 7 din acelaşi act normativ, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond.

Instanţa apreciază că, în raport de împrejurările expuse de reclamantă în acţiunea dedusă judecăţii, ce se constituie într-un caz bine justificat în sensul legii, se impune suspendarea executării autorizaţiei de construire a staţiei emisie recepţie sistem GSM , pentru prevenirea efectelor nocive asupra sănătăţii reclamantei şi a locuitorilor din satul Ţinteşti şi pentru protecţia mediului înconjurător.

Totodată, având în vedere că cererea privind suspendarea efectelor autorizaţiei de construire a fost formulată în condiţiile în care a fost declanşată procedura prealabilă conform plângerii adresate pârâtului,aceasta este întemeiată.

Cu probele administrate în cauză , reclamanta a dovedit existenţa unui caz bine justificat astfel cum este instituit prin textul de lege invocat , în sensul că punerea în a autorizaţiei de construire a staţiei de emisie recepţie sistem GSM ar produce efecte nocive ireversibile asupra cetăţenilor prin expunerea la câmpurile electromagnetice .

De altfel posibilitatea suspendării actelor administrative este consacrată şi în documentele emise de organismele internaţionale în condiţii similare cu reglementarea cuprinsă în Legea nr. 554/2004 , recomandarea nr. R/89/8 din 13.09.1989 a Comitetului de Miniştri privitoare la protecţia jurisdicţională provizorie în materie administrativă , care prevede ca principiu tocmai posibilitatea conferită celui ce se consideră vătămat de a solicita suspendarea executării unui act administrativ.

În raport de considerentele expuse, prin sentinţa nr.1510 din 23.11.2010 , s-a admis cererea dedusă judecăţii , dispunându-se suspendarea autorizaţiei de construire nr. 1/2009 emisă de Primarul comunei Ţinteşti , judeţ Buzău , respectiv sistarea lucrărilor de instalare a staţiei de emisie – recepţie sistem GSM.

Având în vedere că reclamanta nu a făcut încă dovada atacării în justiţie a autorizaţiei de construire nr. 1/2009 instanţa a reţinut că în cazul în care aceasta nu introduce acţiunea în anularea actului administrativ în termen de 60 de zile , suspendarea dispusă prin prezenta sentinţă va înceta de drept şi fără nicio formalitate.